Hebt u de NBV21 al in huis? In de gebedsbrieven luisteren we naar de woorden van Jezus aan gemeenten in Klein Azië. Ik was zo benieuwd hoe Openbaringen 3 in de NBV21 is vertaald ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Luister

Lieve mensen,

Hebt u de NBV21 al in huis? Door een cursus die ik erover volgde, weet ik dat het een hele goede vertaling is; een hele goede upgrade van de NBV. Ik was zo benieuwd hoe de NBV21 nu Openbaringen 3 vertaalt ...

In de gebedsbrieven van dit jaar luisteren we naar de woorden van Jezus aan gemeenten in Klein Azië en nu zijn we bij de zevende gemeente. Kent u het spreekwoord over mensen die hoog zitten en diep vallen? Bij Laodicea is het andersom: wie diep gezonken is kan heel hoog terecht komen. Dat blijkt uit het Grieks.

Jezus zegt: wie overwint zet ik naast mij op mijn troon, zoals ikzelf ook naast mijn Vader op zijn troon ben gaan zitten. Maar de aangesprokene is heel diep gezonken. Dat blijkt uit vers 16. In het Grieks staat daar een voegwoord: mellō. Dat woord geeft een spanning aan: er zál iets gebeuren, er móet iets gebeuren, iemand staat op het punt om iets te doen. Het spannende dat hier bijna gebeurt is dat de aangesproken persoon wordt uitgespuugd. Door Jezus zelf...! In vers 19 zegt elegchō dat Hij bewijzen levert van de zaken die fout zijn. Zoals voor een rechter, wanneer bewezen moet worden dat een zelfgenoegzaam persoon zó niet door de beugel kan. Het is een felle uiteenzetting met een doel. Jezus heeft het daarbij over philō, dat  is liefhebben, en over paideuō, dat is het werkelijk actief opvoeden van een kind dat je liefhebt.     *)

Zestig jaar geleden kwam er ook een nieuwe Bijbelvertaling uit. Die was van de Katholieke Bijbelstichting, toen alleen nog van het Nieuwe Testament. Die geeft bij vers 19 een verwijzing naar Spreuken 3 vers 12:

... want Jahwe kastijdt die Hij liefheeft,
zoals een vader doet met zijn geliefde zoon.

Het komt er dus op aan dat we bij Laodicea luisteren naar wat het boek Spreuken vlak daarvoor vertelt:

De terechtwijzing van Jahwe, mijn zoon, moet gij niet versmaden
en gij moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden ...

En lees dan hier de wijsheid uit Spreuken in de eigentijdse woorden van de NBV21 (doorscrollen naar vers 11 en 12). Daarin herkennen we:
Jezus weet wat Hij hier doet. Hij is de Zoon van God de Vader. Hij noemt zichzelf "de Amen, de Getrouwe, de Waarachtige"; daarmee is Hij degene die Gods beloften waarmaakt. Als Hij hier zegt: "bekeer je!" dan heeft dat effect. De toestand van Laodicea vraagt om actie, zij moeten iets gaan doen. En ook de anderen moeten luisteren. Wij ook. Wat we ervoor terugkrijgen is geweldig goed. We mogen eten met de Heer en met Hem zitten op zijn troon. Precies zoals Hijzelf al samen met zijn Vader op de troon van zijn Vader zit.

*) vrij naar de uitleg in Woordstudies bij de Studiebijbel van μέλλω, ἐλέγχω, φιλῶ en παιδεύω.

Ons gebed hierbij

We kunnen weer letten op het slot: "wie oren heeft moet horen, wat de Geest tegen de gemeenten zegt": 

 • Heer, zend ons uw Geest, opdat we met ons hart horen wat hieruit voor onszelf van belang is.
 • Jezus zegt zo krachtig dat Hij betrouwbaar is - laten we als antwoord ons vertrouwen uitspreken.
 • Laten we danken dat we door Jezus zo dicht bij de Vader mogen komen, Hij geeft de overwinning!

 

Met elkaar bidden voor een nieuwe regering

Bij de coalitiebesprekingen is men nu voortvarend aan de slag gegaan. En toch is dat alleen nog maar een begin. Het komt er nu ook op aan dat we voor die besprekingen blijven bidden!

Graag wijs ik u daarom nogmaals op het online gebedsuur, elke zaterdagochtend van 9 tot 10. Mail voor info naar gebed@christenunie.nl


Let ook op berichten over een mogelijk gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort. Bidt u met ons mee?  

Nogmaals: bidden voor ons land en voor een nieuwe regering

De formatieonderhandelingen vragen veel denkkracht. Het is intensief, van vroeg tot laat, er worden veel belangrijke zaken besproken en het gaat in een rap tempo. Zonder gebed wordt dit een uitputtingsslag...  We hopen dat er een regering mag komen waar Gods zegen op mag rusten.

 • Dank allereerst voor de wil dat men het goede wil zoeken voor ons land en daarmee ook voor u.
 • Bid om goede daadkracht, om goede eensgezindheid, om de ware wijsheid, om vrede met elkaar.
 • Bid om oplossingen bij de dilemma's waarover de verschillende partijen heel verschillend denken.

Bidden tegen overbodige bureaucratie

Het Kinderopvangtoeslagenschandaal laat zien dat het toeslagensysteem niet werkt voor de mensen voor wie het bedoeld is. Juist van mensen die de financiële ondersteuning het hardst nodig hebben, vragen we de meeste bureaucratische vaardigheden. En bovendien lopen ze een grote kans op terugvorderingen’.

Dit is een citaat van Kamerlid Pieter Grinwis. Dat je vaardigheden eist van mensen die dat niet hebben is zo tekenend voor onze maatschappij. Pieter meldt dat mensen geen toeslag durven aanvragen, terwijl ze er door geholpen kunnen worden. Hij pleit voor een radicale herziening en vereenvoudiging van het systeem. Ook kwam er dinsdag een zorgwekkend rapport uit over structuren binnen de belastingdienst waarbinnen medewerkers zich nog steeds niet veilig genoeg voelen om mogelijke misstanden te melden.

 • Begin bijbels: prijs de Heer in alle omstandigheden. Erken Hem als de macht boven elke macht.
 • Doe een beroep op zijn creativiteit en genade: bid om de oplossingen boven vragen en denken.
 • Bid om recht voor wie onrecht ervaren en om hulp voor wie geen hulp meer durven vragen.

Klimaat op de lange termijn

Toen de middeleeuwse monniken in Noord-Holland overal dijken aanlegden, konden ze niet bevroeden dat die inspanningen het land zo deed inklinken dat er na de middeleeuwen vreselijke overstromingen kwamen. Al het veen spoelde weg, er ontstonden enorme meren. Nog weer later kregen we windmolens, daardoor kwam de vruchtbare klei (die onder het weggespoelde veen lag) beschikbaar voor landbouw. Het bracht een 'gouden eeuw'. Evenzo staan we nu voor een tijd waarbij onze inspanningen vreselijke weersveranderingen teweeg gaan brengen. Bij een flitspeiling onder ChristenUnieleden werd klimaat het meest genoemd als prioriteit. Het is een onderwerp met de grootste impact in de armste landen...

 • Dank de Heer van de hemelse machten voor zijn bescherming en de belofte die Hij Noach deed.
 • Bid dat Hij ons betrekt bij de oplossingen die Hij ons, bij ons gebruik van de aarde, aan kan reiken.
 • Dank voor inzichten die Hij aan wetenschappers geeft en bid om daadkracht voor regeringen.

Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen

In november zijn er onder meer verkiezingen in  Dijk en Waard en Land van Cuijk. Maart 2022 volgen de meeste andere gemeenten. We willen als ChristenUnie goed vertegenwoordigd zijn. We kunnen oogsten. Toch hebben we ook voor dit betrekkelijk kleine werk hele goede arbeiders nodig. Mensen die zich kunnen en willen inzetten voor een christelijke politiek op lokaal niveau. Het is geen "zending", maar toch:

 • Dank dat de Heer, dat Hij ons zegent met mensen die Hij inspireert om zich in te zetten hiervoor.
 • Bid voor uw gemeenteraad. Voor een goede sfeer. Voor geduld en moed, ook als het tegenzit.
 • Vraag om een zegen bij al het werk voor de komende verkiezingen en dus ook om die arbeiders.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 
Mail voor info over het gebedsuur naar gebed@christenunie.nl