Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Februari 2015 - de hoop als anker

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel…
Hebreeën 6 vers 19

 

Lieve mensen,

Als de Hebreeënschrijver ons aanspoort om te blijven volharden in het doen van de liefde en daarbij zegt dat God niet zo onrechtvaardig is dat hij vergeet wat u hebt gedaan, gebruikt hij het anker als beeld. Laten we even stilstaan bij die wonderlijke vergelijking. Want hij meldt dat ons anker “voorbij het voorhangsel” is. Je kan dus – net als bij een anker in zee – het eindpunt niet zien. Het anker is bij God. Dit geeft rust. Het is geen Tom-Tom. Niet een plan de campagne, die ons zegt hoe we ons doel moeten bereiken. Toch is Hebreeën 6 vol dynamiek. De schrijver prijst zijn lezers omdat ze sinds jaar en dag steun verlenen aan de gelovigen. Hij noemt dat “liefde betonen aan de naam van God”.

Toen de aardse hogepriester jaarlijks in de tempel in het heilige der heiligen kwam, bond men voor de zekerheid ook wel een touw aan hem vast. Mocht hem iets overkomen, dan konden andere priesters hem terugtrekken. Maar hier lees ik dat Jezus daar “als voorloper al  is binnengegaan”. Bij Hem is het net andersom: anderen komen dáár, bij Hem. Jezus zal zijn volgelingen tot zich trekken. De zekerheid van dat doel ligt niet in de kracht van onze ledematen, maar intussen kunnen we wel – met dat doel voor ogen – onze armen en benen gebruiken om in de liefde te blijven wandelen. Dat is de aansporing!

U doet dat onder meer door ook te bidden voor het land, voor de politiek, voor de ChristenUnie. Dank u wel dat u dat doet! En laten we – als we dat doen – het beeld van het anker niet vergeten. Voor de kust liggen grote schepen vaak te wachten tot ze met vloed de haven binnen varen kunnen. Door hun anker kunnen ze niet af­drijven, maar het gaat om de haven en het anker van Hebreeën is al in die haven…! Door dat feit kunnen onze gebeden nog wel lijken op wanhopige s.o.s.-jes, maar het zijn betrouwbaar verzonden pakketjes. Over de reddingslijn komen ze met het zegel van de Heilige Geest bij onze Heer. Hij staat garant voor de verhoring. Hij zal ze op zijn tijd en wijze beantwoorden. Laat ons dus volharden.

Concrete gebedsvoorstellen

Kies 18 maart

De derde woensdag van maart kan Nederland weer naar de stembus. Deze keer voor de provincie, de waterschappen en indirect ook voor de Eerste Kamer. Hoe een ieder aan zijn geloof of overtuiging een stem gaat geven – of dat nalaat – is vanzelfsprekend aan hem of haar. De ChristenUnie ziet natuurlijk graag dat haar hele achterban gaat stemmen op de ChristenUnie. Voor de campagne is daartoe een mooi filmpje gemaakt. Misschien kent u het al, deze link zet het filmpje in gang, het duurt drie minuten.

  Bid dat het filmpje tot zijn doel komt, dat het gezien zal worden en harten mag raken

  Dank voor al het werk dat in de campagne verzet wordt en voor het geloof waarin men dat doet

  Vraag om een zegen voor de campagneteams en dat ze zich gedragen mogen weten

Arbeid en zorg

“Dit is geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Juist nu mensen zorg hebben om de zorg en om hun werk. We willen verder komen en niet leven met discriminatie en dreiging van geweld.” Zo maar vier zinnen uit het verkiezingsmanifest. Het zorgen voor een goed arbeidsklimaat en het zorgen voor de condities waaronder zorgverlening goed kan werken vraagt om goed bestuur. Het vraagt om mensen die met een lange adem hieraan willen blijven werken. Zo is al veel werk verzet, maar dat blijft nodig.

  Dank voor de basis die er is, zowel in wetgeving als in bestuur en de zegen die God daaraan gaf
  Bid voor uw lokale en regionale overheid, dat ze juist ook op deze twee punten vruchtbaar zal zijn
  Draag mensen die u kent en die hun werk moeten opgeven of hulpbehoevend worden op bij God

Een koude winter in trillend Groningen?

In Veenendaal verrijst een hele woonwijk zonder aansluiting op het gasnet. Dat lees ik in een column van Carla Dik-Faber over de aardbevingen in Groningen. Ze stelt verder: “Ik vrees dat de Groningers daar nu niet mee geholpen zijn. Is er echt niet meer dat we kunnen doen? Iets tastbaars? Iets om de Groningers te laten zien dat ze er niet alleen voor staan?” Carla schrijft: “Er is maar 1 antwoord dat de politiek kan geven en dat is: de gaskraan verder dichtdraaien.” Mensen willen graag iets doen en opperen meer inzet op schone energie. Carla antwoordt: “Mee eens, maar gaat de omslag naar schone energie snel genoeg?” Ze denkt daar nog op door en vraagt ons: ”Wat is uw antwoord?”
Als u een goed besef hebt van goed zorgen, hebt u misschien vanzelf een antwoord. Zelf behoef ik inspiratie van buiten. Dus trek ik me op aan het feit dat de Heer ons ooit naar het Vaderhuis trekken zal. Als Hij ons daar een plek wil geven, wil ik me nu al oefenen in goed zorg voor de eigen omgeving.

  Bidden we de betrokken verantwoordelijken wijsheid toe – wat is rechtvaardig voor wie daar woont? 
  Laten we danken dat onze huidige situatie nog genoeg ruimte biedt om hier eerst over na te denken
  Bid dat de christelijke hoop die we mogen koesteren er toe leidt dat we goed met de aarde omgaan

Een warme winter in oorlogsgebieden?

Als ik hoor of lees over de ellende van de huidige oorlogen, heb ik de neiging om me af te sluiten. Niet zozeer omdat ik geen gevoel heb, eerder omdat mijn gevoel er geen raad mee weet. Gelukkig ken ik talloze verhalen, waarin de ellende niet het enige was. Mijn moeder zei dat ze nooit zoveel gelachen hadden als juist in de oorlog. Een pastor vertelde me over de vreugde van het overleven. En de vierde vriend van Job – die niet door God berispt werd, maar juist mocht aankondigen dat God Job in de storm zou ontmoeten – die zei: “juist dóór zijn ellende, redt God de ellendige” (Job 36:15 – NBG51).

  Dank dat het God niet te machtig is en Hij alles doet bijdragen ten goede, voor wie Hem liefhebben
  Bid ook voor de mensen die God niet kennen, dat ze dwars door alles heen, zicht krijgen op Hem
  Bid voor de machthebbers, dat ze nieuwe, moedige raadgevers krijgen die willen werken aan vrede

Elke dag bidden met een gebeds-app

Zoals u allicht weet zijn er heel veel verschillende mensen. Een heleboel mensen kunnen heel goed leven met een vaste (gezonde!) regelmaat – sommigen doen dat zelfs bijna vanzelf. Anderen hebben meer aan seizoenen. Het ritme waarin men leeft, past zich dan veel sterker aan omstandigheden aan. Dit maakt dat sommigen heel makkelijk elke dag op een vaste tijd bidden en Bijbellezen, terwijl anderen het de ene week veel en een andere week weinig doen.

Iemands persoonlijkheid doet er toe, verschil mag er zijn; wel is belangrijk dat het bidden niet stopt. Dat is een van de redenen dat de ChristenUnie meewerkt aan een heuse gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.

  Dank voor dit initiatief van Ron van der Spoel en ook voor andere initiatieven die u al kent
  Bid dat de app zijn uitwerking niet zal missen en bijdraagt aan een opdracht die Jezus ons gaf: “bid”
  Wilt u ook bidden voor degenen die de (korte!) teksten schrijven? Dat de Heer hen inspireren zal?

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts