Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Bidden bij oorlogen

bij de huidige oorlogen in o.a. het Midden-Oosten
en in Oost-Europa

 

Lieve mensen,

 

Vanwege de vele aangrijpende gebeurtenissen van de laatste tijd zocht ik voor u in het boek Job, want ik wist dat God daar specifiek spreekt over oorlog. Eerst vond ik meer dan ik zocht. Want voordat God spreekt kom je Elifaz tegen. Elifaz wil Job tegenspreken en noemt Gods handelen bij oorlog: “In tijden van honger behoedt hij je voor de dood, in tijden van oorlog voor de macht van het zwaard.” (5:19-20) Elifaz was stellig over wat hij wist: “Dit hebben wij onderzocht, en zo is het”(vs 27), maar de Heer zegt later tegen hem: “Ik ben in woede ontstoken …, want jullie hebben niet juist over mij gesproken, zoals wel mijn dienaar Job.” (42:7b) Elifaz was niet wat ik zocht.

 

De tekst die ik zocht staat in Job 38:22-23. In dat hoofdstuk gaat God zelf spreken en Hij zegt daar ondermeer dit: ”Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, die ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd?”

 

De Heer houdt iets achter de hand met het oog op die tijden dat mensen het heel erg zwaar hebben, voor als zij in oorlogsnood zijn. Hagel, dat is niet lievig! God kan het ons nog moeilijker maken – hagel en sneeuw: dat striemt. Het maakt dat mensen gaan schuilen. God laat daarbij zien dat Hij meer weet dan wij: “Waar is de weg naar de oorsprong van het licht, en de plaats van het donker – is die jou bekend?” (vs.19) Het gaat Hem niet alleen om licht – sneeuw is prachtig tijdens een mooie maannacht – God kent ook het donker – sneeuw is verschrikkelijk als je niets meer ziet in de storm! Als wij praten over het verschil tussen verschrikking en verrukking, over de gunst van het licht en de dreiging van de dood, dan laat God zien dat wij de oorsprong van dat verschil niet kennen. We waren daar zelf niet bij. Dus leg ik de hand op de mond, net als Job.

 

In het volgende hoofdstuk noemt God de oorlog nog eens. Hij spreekt over het fiere paard – dat niet bang is voor de strijd. Wie gaf hem de kracht daarvoor? God laat zien, dat Hij er van begin af aan mee te maken had, Hem is het niet ontgaan, eerder het tegendeel. Waar wij gaan denken dat God niet thuis geeft, leer ik uit zijn woorden dat Hij het gevaar al kent voor ik er iets van weet.

 

Van de vier rampen die Job op één dag overvielen kun je er twee duiden als oorlog: de Sabeeërs doodden al zijn knechten behalve één en aan de andere kant waren de Chaldeeën al even meedogenloos (1:13-19). Elifaz rekende met korte termijn, een rechtvaardige zou dit niet overkomen… Maar bij Job gebeurde het wel, het goede waar hij op hoopte was er een tijdlang niet. Het zou wel weer komen, maar pas na zijn gesprek met God.

 

Dit blijkt mij te helpen bij het bidden en ik hoop dat het u ook bemoedigen zal:
Ik weet dat elke zaak Hem aangaat, er is niets waarvan Hij zegt “dat ken ik niet, daar ga ik niet over.” We kunnen alles bij Hem aankaarten en steeds erkennen: “het is ook zijn zaak”. Daarbij weet ik dat Hij de ‘ins en outs’ kent. Want Hij stelde een grens aan de verschrikkelijke kracht van de zee (38:8-11). Als Hij zegt “genoeg”, dan is het genoeg. Ook spreekt Hij over de nieuwe morgen, de dageraad van vers 12 tot 15. Hier blijkt dat Hij onze aarde ziet als een kleed. Er komt een dageraad waarop dit kleed wordt uitgeklopt, “de goddelozen worden van haar af geschud”. Maar het is duidelijk niet aan ons om die morgen te ontbieden. Jezus zei eens : “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.” (Mar 13:32, Mat 24:36). Dat betekent dat we even urgent mogen bidden om volharding, als dat we al vragen om veranderingen. Want de goede tijd daartoe bepaalt Hij.

 

Als we bidden voor oorlogsgebieden, laten we dan …
 o 
gedenken dat God het overzicht heeft en Hem daarvoor danken – hopend op zijn heil
 o  vragen om zijn dragende kracht voor al die mensen die dierbaren zijn kwijt geraakt
  bidden voor de Christenen onder hen, opdat hun hoop op de Heer niet óók wordt weggeroofd
 o  smeken om nieuwe, onverwachte gebeurtenissen, waarmee Hij licht in de duisternis brengt
 o  bidden om politieke wijsheid op de lange duur, opdat recht en vrede elkaar weer ontmoeten
 danken dat Hij bij dit alles mensen voorbereidt op nieuwe ontmoetingen met Hem

 

 

 

Geestelijke tegenstellingen   (bidden in verband met de Jihad)
In elke tijd zijn er wel mensen die de macht van de overheid willen gebruiken om met extreem geweld af te dwingen, dat andere mensen gaan leven volgens een door hen opgedrongen levensovertuiging. Van de weeromstuit gaan nog weer anderen zeggen dat geen enkele levensovertuiging publiek mag zijn – “hou dat maar strikt bij jezelf”… als ze beseffen dat die oneliner zelf ook een basisovertuiging representeert, kunnen ze hun eigen gelijk veilig stellen door een verschil te maken tussen dat wat God erkent en dat wat Hem negeert. De basistoon is steeds gelijk: “wat ik geloof is zo goed dat de staat haar macht hiervoor moet gebruiken om andere burgers te beperken in het leven volgens hun eigen geloof”. Een goede overheid gaat daar niet in mee; ze brengt zoveel zelfbeheersing op dat ze haar macht wel gebruikt om de publieke ruimte te beschermen tegen het extreme geweld (waarmee anderen dat willen innemen), maar dan zo dat de vrijheid, die wordt aangevallen, zo veel mogelijk bewaard blijft.

 

 Prijs God om zijn hoge wijsheid, dat Hij boven al onze menselijke gedachten staat - Hij regeert
 o  Dank Hem, dat zijn woord vruchtbaar blijft, zelfs al zou men zijn woordvoerders met geweld doden
 o  Bid tegen de misleiding bij extremisten; vraag of God enkelen van hen nu al daarvan vrij zal maken

 

De macht van de media
Als Job met zijn vrienden in gesprek is, komen ze ieder met een eigen voorstelling van zaken. In onze tijd doen we hetzelfde op onze manier. We gebruiken sociale media, bekijken beeldfragmenten, lezen artikelen… Zoals we op vakantie dankbaar zijn voor goed vervoer en tegelijk om bescherming kunnen vragen, zo kunnen we ook danken en bidden voor alles waarmee we elkaar informeren. Vraag om een scherp gehoor (om “weerbare oren”); opdat we - net als Job - zo nodig elkaar tegen zullen spreken.

 

 Dank voor de rijkdom aan mogelijkheden, waarmee we met elkaar in contact kunnen blijven
 o  Bid voor publicisten en journalisten, vraag voor hen een zegen; dat ze moedig de waarheid zoeken
 o  Dank en bid voor uw eigen krant (tv en smartphone) speciaal voor de politieke redactie/berichten

 

Binnenlandse politiek
Terwijl velen van ons onthutst zijn over allerlei gewelddadige ontwikkelingen om ons heen en dit haast als vanzelf in gebed bij de Heer brengen, hebben anderen meer zorgen over de binnenlandse politiek. Op de derde dinsdag van september zal het ook over geld gaan, maar hoe raakt dat de mensen waarvoor u het meest in zorg bent? Hoe kunt u bidden als u ergens heel veel moeite mee heeft?

 

 Spreek uw zorgen bij de Heer uit, erken uw onmacht bij Hem, laat Hem uw hart bemoedigen
 o  Zegen wie u als tegenstanders ziet, vraag het goede juist ook voor hen; dat doen past bij de Heer
 o  Dank God dat Hij het uiteindelijke overzicht heeft en wonderlijk kan zegenen, meer dan we weten

 

Bidden voor de ChristenUnie
Deze keer gaf ik u weinig door over eigen activiteiten. Als ik op het partijbureau rondkijk zeg ik: “het loopt hier rustig en gesmeerd”. Net als elders merk ik dat mensen soms plotseling ernstige gezond­heids­klachten blijken te hebben. Maar ook dat er jonge baby’s geworden worden. Er zijn natuurlijk veranderingen, zoals de komende vernieuwing van het administratiesysteem. En we zijn bezig met de volgende verkiezingen, sommige gemeenten hebben een herindelingsverkiezing en in het hele land mogen we volgend jaar stemmen voor de Provinciale Staten (en zij daarna de Eerste Kamer).

 

 Laten we dankbaar zijn dat in ons land Christelijke politiek zo soepel geïntegreerd is
 o  We kunnen danken dat de Heer ons draagt, bij ziekte en gezondheid, bij alles wat we doen
 o  We kunnen bidden voor de inspanningen, dat de Heer wijsheid, moed en werklust geeft

 

 

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

11 oktober in Den Haag

Meer info hier.
Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts