Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Zomervakantie 2015

“Haal uw man en kom  terug”
Johannes4:16        

 

Lieve mensen,

Graag wijs ik u op de macht van Jezus. Johannes schrijft dat Hij in Kana wijn uit water maakte. Dat ging niet alleen om drinken, er werd een feest gered! Daarna laat hij zien hoe Jezus in een Samaritaans dorp niet ‘alleen maar mensen’ redt, Hij redt ook sociale verhoudingen. Het staat in Johannes 4, u kent het verhaal vast wel.

 

Jezus sprak met een vrouw die midden op de dag water gaat putten; dat deed ze dus niet samen met de andere vrouwen van het dorp... Als zij dan vraagt om het levende water antwoordt Jezus: “Ga uw man roepen en kom dan hier terug”. Vervolgens laat Jezus zachtmoedig zien dat hij precies weet hoe complex haar situatie is. Als zij zegt “ik heb geen man”, zegt Jezus niet bars: “je liegt”, hij zegt: “dat klopt, je hebt er vijf gehad en de huidige is je man niet”. Hoe loopt dat af?

 

Ze gaat naar het dorp, ze spreekt met de mensen, de mensen gaan naar Jezus toe en willen dat Hij bij hen blijft. Hij blijft er twee dagen en dan zeggen zij tegen de vrouw: “Wij hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij de redder van de wereld is.” Laten we nu letten op haar mannen. We weten niet waar zij woonden, maar misschien wel in dat dorp. Op zijn minst was dat waar voor de ene waar ze toen mee leefde. Jezus had haar een opdracht gegeven: “Haal uw man en kom terug”. Wat gebeurt er? Zij gaat naar het dorp en brengt de mensen bij hem. Zou zij daarmee niet ook de opdracht hebben vervuld, die Jezus haar gaf? Hij kende de situatie immers? Hij blijft bij hen. Twee dagen in haar complexe situatie. Dan zeggen de mensen: “we hebben hem zelf gehoord en nu weten we dat hij de wereld redt”.

 

Zo is Hij ook Heer over onze eigen complexe situaties. Dat is waarom we bidden. In het midden van dit hoofdstuk gaat het expliciet over gebed. Daardoor valt het me op dat die vrouw vragen stelt aan Jezus, zegt dat ze de Messias verwacht, van Hem hoort wat ze moet doen en met anderen uit haar dorp een nieuwe manier van leven vindt.

 

Laten we vasthouden aan de belijdenis van Hebreeën 13: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.” Laten we pleiten op zijn letterlijk wonderbaarlijke genade.

Concrete gebedsvoorstellen

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg krijgen gemeenten tot nu toe gelden die in overeenstemming zijn met de uitgaven in de jaren daarvoor. In de komende jaren doet de regering dat anders. Er komt een verdeelsleutel, die kijkt naar de (ambtelijk) bekende omstandigheden. Sommige gemeenten krijgen volgend jaar veel meer daarvoor en andere soms wel een derde minder. De overgang verloopt wel erg snel. De ChristenUnie-Kamerfractie voorziet grote problemen voor gemeenten en in de zorg voor kinderen.

  Laten we allereerst danken voor de eeuwenoude norm,
  o    o  die maakt dat we zorg samen regelen.
  Bid voor de jongeren die aparte zorg behoeven,
  o    o  vraag om een zegen voor de zorgverleners.
  Bid voor de knelpunten die ontstaan, dat er geen mensen
  o    o  tussen wal en schip raken.

Complexe seksuele situaties

Iemand vroeg me om homoseksualiteit aan de orde te stellen, want het is in de Angelsaksische wereld momenteel een sterk politiek item. Het gaat over intieme zaken, die doorwerken in de publieke sfeer. Het gaat ook over het man of vrouw zijn, dat is diep in het mens-zijn verankerd en dus kan de politiek daar niet nonchalant mee omgaan. Wat is wijs? Een op het oog deskundig advies kan in een kwetsbare situatie zo maar onbedoeld te sterk sturend zijn. Het hervinden van voorzichtige bedachtzaamheid kan dan heel belangrijk zijn. Dat is ook in de politiek zo.

  Dank voor de verantwoordelijkheid die God aan de mensen
  o    o  heeft gegeven.
  Bid voor een helder inzicht:  - waar is men zelf verantwoordelijk voor?
  Bid voor een helder inzicht:  - wat is gemeenschappelijk?
  Bid om de Geest van God, dat Hij het woord van de Heer in onze harten
  o    o  legten wij er naar leven.

Vrijwilligersnetwerken bij ouderen

Als mensen nauwelijks mensen kunnen ontmoeten gaat hun kwaliteit van leven achteruit. Dat leidt gemakkelijk tot gevoelens van eenzaamheid en overbodigheid en dan kunnen er heftige zingevingsvragen opkomen, ook bij ouderen. Kamerlid Carla Dik-Faber sprak daarover in een radio-uitzending van EO: hoe kunnen ouderen daarin worden ondersteund? In de Tweede Kamer vroeg Carla aan staatssecretaris Van Rijn hoe hij een impuls gaat geven aan vrijwilligersnetwerken die ouderen een luisterend oor bieden als zij verder nergens naar toe kunnen…

  Dank allereerst voor onze verbondenheid met het voorgeslacht
  o    o en de daarin besloten zegen.
  Bid voor de mensen die deze zomer eenzame periodes kennen,
  o    o dat iemand het ziet en langs komt.
  Bid  voor de overheid, opdat het beleid goed aansluit bij eigen initiatieven
  o    o en dat stimuleert.

Hoe richten we de openbare ruimte in?

Onlangs stemde de Tweede Kamer over een voorstel die allerlei regels en wetten in één wet onderbrengt voor de inrichting van de openbare ruimte, bouw en ruimtelijke projecten: de Omgevingswet. De kracht van de Omgevingswet is dat er in de volle breedte wordt gekeken naar de hele leefomgeving van openbare ruimten en gebouwen en niet alleen naar de deelonderwerpen (mobiliteit, milieu, natuur). Bij de behandeling zijn er van Carla Dik-Faber elf amendementen aangenomen, onder ander voor mensen met een beperking: huizen en wegen moeten toegankelijk zijn.

  Dank dat men in ons land veel aandacht heeft voor onderling afstemmen
  o    o en samen bouwen.
  Dank dat er nieuwe stappen worden gezet om regelgeving werkbaar
  o    o en overzichtelijk te maken.
  Bid voor de uitvoering en dat men belangen zo mag afwegen
  o    o dat er voor iedereen leefruimte is.

In juni een prachtig zomerrapport en nu in juli: het zomerreces

Vrij Nederland doet elk jaar een onderzoek naar de beste Tweede Kamerleden. Dit jaar kwamen Carla Dik-Faber en Carola Schouten op de eerste en derde plaats. De jury keek onder meer of men effectief moties en amendementen indient; worden die ook aangenomen? De uitslag is een mooi resultaat, dat de hele ChristenUniefractie verheugt. Het is een sterk team en er wordt hard gewerkt. Dat alles op basis van diepe overtuigingen. Aan het begin van hun reces wil ik u nu vragen om juist ook dan voor politici en beleidslieden te bidden. Als er echte rustmomenten komen, kan de Heer daarin het hart aanspreken. Dat kan een zegen zijn voor het hele jaar daarna.

  Dank voor de erkenning die onze Kamerleden hebben gekregen.
  Prijs de Heer, die immers de bron van alle wijsheid is
  o    o  en het werk zegent tot zijn eer.
  Bid voor een goed reces, dat we allen mogen ervaren
  o    o  dat Hij ons versterkt en vormt.

Wens ik u een hele goede zomertijd toe,
hartelijke groet!

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De gebeds-app

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn. Het zijn korte (!) onderwerpen. De bijdragen vanuit het partijbureau komen één keer in de tien dagen langs, de komende tijd deze vier:
    -  Goede rentmeesters
    -  Reizen in Europa
    -  Bidden voor het klimaat
    -  Kinderen die soms alleen zijn

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts