Lieve mensen, God laat zich kennen als een planner! Dat blijkt uit Genesis 1. ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

God schept rust

Lieve mensen,

God laat zich kennen als een planner! Dat blijkt uit Genesis 1. Op de zesde dag moet er nog heel veel gebeuren, méér dan op elke andere dag. Dat wordt dan ook een dag waarop God twee keer ziet dat het goed is wat hij maakte. Die dag zegt Hij eerst dat de aarde dieren moet voortbrengen, en nadat Hij de landdieren had gemaakt zag Hij dat het goed was.

Dan komt er een nieuw deel met "God zei" en daar zegt Hij iets over zichzelf: "Laten Wij ...".

Zeven keer daarvoor ging het over zijn schepsels: laat er licht zijn..., laat er midden in het water..., laat het water onder de hemel..., laat overal op aarde jong groen ontkiemen..., laten er lichten zijn..., laat het water wemelen..., laat de aarde voortbrengen...

Maar nu gaat het over Hemzelf: laten Wij ... U weet wel wat Hij dan wil maken. Iets dat op Hemzelf lijkt. Iets dat Hij gaat zegenen, zoals Hij ook de zeewezens zegende. Daarbij geeft Hij ons een verantwoordelijke rol tegenover de vissen, de vogels en alle dieren op aarde. Wij lijken daarin op Hem. En juist daar waar Hij ons zó typeert, laat Hij eerst horen hoe Hijzelf is.

God is iemand die met overleg te werk gaat. Hij gaat bij zichzelf te rade: "Laten Wij maken..." Dat zegt dus ook iets over ons! We kunnen dat ook: onze intenties uitspreken, overleggen.

Dat brengt ons meteen bij een diep mysterie in dit scheppingswoord. Want God is één. Jezus zegt het zelf als Hij het grote gebod vertelt tegen een schriftgeleerde die echt wilde luisteren (Marcus 12): "Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige...". En even eenvoudig toont dit verslag twee keer hóe God de mens schiep: naar het beeld van God schiep Hij hem. Als beeld van God is de mens een enkelvoud. In Christus zijn we opnieuw één: God wil dat alles onder één hoofd gaat vallen, onder onze Heer, Jezus de gezalfde. Maar Genesis noemt meteen ook dat wonderlijke meervoud: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Die gave is zo groot dat we dat niet in één persoon kunnen bergen: we blijven afhankelijk van elkaar.

De clou is duidelijk. In dat overleg, waarmee we beeld van God zijn, dragen we iets van het geheim van God, die zich laat kennen als de Vader die schept, als de Zoon die redt en als de Geest die Gods mensen vervult en hen creatief maakt. Ook wij mogen overleg plegen. Hoe dit vorm krijgt in het onderscheid van mannelijk en vrouwelijk is eigenlijk ook een geheim. Paulus spreekt ervan: we mogen geloven dat Gods Zoon een bruid heeft, die anders is dan Hijzelf en toch ook één wordt met Hem, bij zijn wederkomst.

Voor Gods rustdag begint, regelt Hij nog het eten. De mens kreeg dat wat zaden bevat, de dieren in de buurt het groene loof. Dan bekijkt Hij alles wat Hij maakte en Hij ziet: het is zeer goed.

Het hoort dus bij ons menszijn dat we met overleg te werk gaan. Dat zie je ook in de politiek en niet alleen daar. Wist u dat het vierde gebod het ook zegt? De Israëlieten moesten hun werk zo inrichten dat ze zes dagen konden werken en de zevende dag rust nemen. De reden staat erbij: de HEER deed het zelf zo! (Ex. 20:11). Ook daar is het de bedoeling dat we op God lijken. Daar mogen we ook om bidden. Zodat, als we rust nemen en terugkijken op ons werk, we iets van Gods goedheid mogen proeven en met Hem kunnen zeggen: Het is heel goed!

Concrete gebeden

 • Aanbid God intiem, erken bij Hem als de enige en dat Hij boven alles uitgaat. Erken Hem als uw Heer.
 • Dank God dat Hij weet wat Hij doet. Dank hoe Hij de mens gemaakt heeft, dat we op Hem lijken.
 • Bid voor het samenleven op aarde, voor onze omgang met elkaar, voor onze verantwoordelijkheid.

Samen tegen armoede

“Er is nu niemand meer die zegt: een minister voor Armoedebestrijding, moet dat nou?” Minister Carola Schouten zei dit 12 juni in met het oog op morgen. Het gaat naast geld ook om sociale armoede, stress, eenzaamheid. De nota die daarover dinsdag uitkwam bevat 47 actiepunten om het weerbarstige probleem aan te pakken. Dit werk heeft dus zeker urgentie! Het behoeft uw gebed.

 • Laten we danken dat hiervoor een minister is aangesteld en vragen dat God Carola zegent.
 • Bid ook voor de uitvoerders op het ministerie, dat ze kracht krijgen voor het urgente werk.
 • Bid voor onze maatschappij, dat we zien wat we zelf kunnen doen en er ook naar handelen.

Samen voor het platteland

Natuurlijk vraag ik uw aandacht voor de diepe zorgen in de agrarische sector! Mensen vrezen voor hun bestaan. Niet voor hun leven, maar wel voor hun verworteling in het boeren bedrijf. Zelfs al ben je zelf geen boer, dan kan je werk erwel mee verweven zijn: zo, dat het echt bij je hoort. Het is een erfenis waar men voor wil zorgen en men wil horen dat de overheid die zorg kent en waardeert. Er is behoefte aan een blijvend perspectief. Dat is een roeping voor de politiek. Maar wat moeten we daartoe doen en laten? Ik verwijs graag naar het bericht van Gert-Jan Segers op Facebook (9 juli).

 • Dank altijd eerst. Niets kan ons van Gods liefde scheiden. Dat bewees God in Jezus Christus.
 • Bid om saamhorigheid, dat we van elkaar leren, dat de Heer ons een open toekomst geeft.
 • Bid om de wijsheid die alle verstand te boven gaat, voor elke partij die werkt aan de toekomst.
 

Scherp kiezen in Europa

Bij de verkiezingen van 2024 kan de kiezer onder meer kiezen voor een kandidaat van de SGP of voor een kandidaat van de ChristenUnie. Dat kon al jaren, maar in 2024 hebben beide partijen een eigen lijst. Dat past beter bij de verschillende keuzes die onze parlementariërs maken op grote thema’s als migratie en klimaat. Natuurlijk zijn er ook standpunten die ze wel met elkaar delen. Beide partijen blijven zoeken naar goede vormen om het gemeenschappelijk geluid te versterken.

 • Laten we danken voor de kracht van het christelijk geluid, ook als dat meerstemmig is.
 • Bid om Gods leiding bij de belangrijke Europese besluiten over migratie en klimaat.
 • Bid voor onze huidige Europarlementariërs.

Oorlogsmisdaden aanklagen

Hart vlag OekraïneAls dit geweld tegen gewone burgers onbestraft blijft, zal het zich versprei­den naar andere landen.” Dat zegt Joeri Belooesov, hoofdofficier van justitie in Oekraïne. Zijn uitspraak raakt me persoonlijk, want in de vorige eeuw zag ik op TV het geweld in Libanon en dacht: dit komt bij ons. Voor mij was dat toen een reden om voor dat land te bidden. Het is goed om voor oorlogsgebieden te blijven bidden, want onze Heer hoort naar ons! Dus vraag ik u nu gebed voor een veel nabijer gebied. Het is niet onze eigen oorlog, maar we zijn wel betrokken.

 • Laten we danken voor een basis van recht, voor mensen als Joeri, zij dienen de rechtsstaat.
 • Bid voor de nabestaanden van degenen die omkwamen in het grove geweld in Oekraïne.
 • Bid ook om Gods ingrijpen in al die andere oorlogsgebieden. Bid om een rechtvaardig vrede.

Bij dat alles leven we toch in een wereld waar God ons ook tijden van ontspanning geeft. De zomer is vaak een mooie tijd van rust. Veel landgenoten gaan nu op vakantie. De Kamerleden hebben ook reces. Hoe dat bij u is weet ik niet, maar of u nu in het land blijft of niet, ik wens u wel u een hele goede tijd toe!

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.