Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Heer, hou u aan uw woord ...

Lieve mensen,

Het klinkt bijna oneerbiedig, maar het is een woord van David. In oude taal: “doe uw woord gestand”. In gewone taal: “Wilt U nu alstublieft goed zijn…” David bad dat, nadat God had beloofd dat Hij zijn volk een vaste plek zou geven, met zelfs een gebouw voor Hemzelf… met eerst nog een goed bijpassend “gebouw” onder de Israëlieten: het koningshuis van David. Dat paste bij de stabiliteit die God aan David beloofde.

Het staat in 1 Samuël 7. David was een herdersjongen, die buiten bij de schapen slaapt (in een tent?) waar hij op past. Dan wordt David koning en bouwt een mooi huis voor zichzelf. Hij wil hetzelfde doen voor God, maar God geeft een heel onverwacht antwoord. Ongeveer zo: “David, dat doen we anders, Ik blijf in mijn tent en Ik maak een huis voor jou. Je zoon, die mag later een tempel bouwen, maar Ik maak eerst een stabiel koningshuis van jou.” En zo gebeurde het ook. Tijdens Davids eigen leven bleef Gods ark in een tent en op deze manier bleef God net zo dicht bij David, als David zelf ooit bij zijn schapen was geweest.

En... de Heer gaat bouwen aan Davids 'huis': God maakt Davids regering erfelijk. Het is een grandioos cadeau. Als u zijn gebed nog eens leest, zult u zien hoe diep David onder de indruk was. De belofte is bijna te groot om te aanvaarden. Ik zie dat aan het eind van Davids gebed. David aanvaardt Gods aanbod en vraagt om een zegen over dat komende koningshuis, maar eindigt met te zeggen waarom hij dat durft te vragen: omdat de Heer dat huis zelf aanbiedt.

Ziet u hoe dit helpt bij ons gebed? David bouwt zijn gebed op een sterk fundament, namelijk bij dat wat God voor Hem doet. Wie is David zelf? David heeft de Heer leren kennen! Hij is onder de indruk van Hem. Hij merkt hoe groot God is. En dan blijkt dat de toekomst, die de Heer belooft, groots is (vs 28). David bidt zo in het verlengde van wat de Heer al heeft beloofd: "Welnu, Heer, mijn God, houd u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor altijd gestand" (vs 25).

Laten we dát ook zoeken bij onze gebeden. Voortbouwen op wát we al van God hoorden. Het lijkt alsof je iets vraagt dat je allang ontvangen hebt… maar juist dat is intiem en verwachtingsvol praten met de Heer.

 

Gebedspunten

 • laten we danken voor het koningschap dat God aan de Here Jezus gaf.
 • bid voor de regering van deze koning; bv. met woorden van Psalm 72.
 • geef ruimte aan uw dankbaarheid, bv. met een moment van stilte.

Bidden voor Israël en Ismaël en heel het gebied waar David en Abraham verbleven

God plaatste de belofte die Hij aan David gaf in een context. Het volk Israël zou een plek hebben. Zoals een plant dat heeft. En terwijl dit volk eeuwen lang nieuwe mensen erbij kreeg, is het altijd herkenbaar hetzelfde volk gebleven. Hoort dat bij het gebed van David: “Heer, wees trouw aan uw eigen beloften”? Denk ook aan Abraham die voor Ismaël bad; God zei: “Ik heb u verhoord, Ik zal hem zegenen” (Gen. 17).

 • Bid voor het nu zichtbare Israël, dat nu woont in het gebied waar David ooit woonde.
 • Bid ook voor die volken daar, die zich beroepen op hun link met Ismaël. Bid ook voor Palestijnen.
 • Dank dat God waakt over Jeruzalem, Zich aan zijn beloften houdt en komt tot zijn doel.

De actuele onrust over reformatorische scholen

Graag neem ik de slotalinea over van wat het ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins daarover schrijft:
“De gretigheid waarmee christelijke en met name reformatorische scholen de afgelopen week op de korrel werden genomen door politiek en media, verbaast me niet. Maar het werkt wel vervreemdend. De vrijheid van onderwijs is een groot goed in ons land: het geeft ruimte voor verschil en het maakt dat ouders betrokken zijn op hún school, wat een grote positieve invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Die vrijheid van onderwijs staat onder druk van een meerderheid in het Nederlandse parlement, die in plaats van een pluriform en open schoolaanbod terug willen naar een vorm van staatsonderwijs – opdat wij allen hetzelfde leren op dezelfde manier. Een steeds groter deel van de politiek – en de maatschappij – kan moeilijk omgaan met verschillen in opvattingen. Dat is zorgelijk, maar tegelijk ook een belangrijke reden om op te komen voor verschil, op te komen, ten diepste, voor vrijheid.”

 • Bid voor ruimte voor verschil, opdat elke jongere in ons land zich zal kunnen ontwikkelen.
 • Dank voor de vrijheid die u zelf hebt om te zijn wie u bent bij God.
 • Bid tegen de polarisatie in het debat over homoseksualiteit: bid voor mensen die u zelf kent.

Verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen zijn nabij en dat vraag al onze inzet. Laatst las ik hoe de campagneleider van de ChristenUnie erin staat: “Voor mij telt níet de uiteindelijke zetelwinst (want daar gaan we voor natuurlijk), maar vooral of het onderweg gelukt is om ons hart te laten spreken en te laten horen. Voor mij telt níet dat we er heel hard voor werken (want dat gaat zeker gebeuren), maar vooral dat we dat met veel plezier en enthousiasme doen. In de wetenschap dat we onze boodschap niet zomaar zelf bedenken, maar ervan overtuigd zijn dat we iets van Gods hart voor mensen willen laten zien aan heel Nederland.”
Ook waren er woensdag herindelingsverkiezingen, in Eemsdelta werd de ChristenUnie zowaar de derde partij.

 • Dank de Heer dat Hij ons al dat enthousiasme geeft, het is een zegen om voor Hem te werken.
 • Bid voor alle medewerkers, nu in het bijzonder dan ook voor campagneleider Nico Drost.
 • Dank voor het stabiele ChristenUnieresultaat in Eemsdelta. Bid voor de coalitiebesprekingen.

ChristenUnie Digitaal Partijcongres – 21 november 2020

Als u tijd hebt kijk dan zaterdagmorgen mee op www.youtube.com/christenunie.nl en proef iets van de sfeer van onze politiek. Het centrale deel is van 11 tot 12, met o.a. een speech van Gert-Jan Segers en Carola Schouten. Het programma begint al om half tien. Ik vind het een goede gewoonte om zaken die ik dan hoor en die me raken meteen bij de Heer te brengen in een verborgen gebed. In het besef dat de Heer al lang betrokken is, zoals ook David dat wist toen hij bad voor zijn huis. Doet u zaterdag mee?

 • Bid om Gods Heilige Geest, opdat Hij ons nog meer aanvuurt en onze aandacht leidt.
 • Bid voor mensen op de komende kieslijst voor de Tweede Kamer; bid hen Gods kracht toe.
 • Dank voor de voorbereidingen, bid dat iedereen goed het digitaal congres binnen kan komen.
 

Actief met PerspectieF en wijs met ons WI

Een partij is altijd groter dan haar kern. De ChristenUnie kent ook nog veel jongeren bij PerspectieF en een betrokken groep denkers in het Wetenschappelijk Instituut. Zo vormen wij als het ware samen een huis. David bad voor de mensen van zijn huis, in het besef dat juist door de zegen die God geeft, de eigen naam van God in ere wordt gehouden (2 Sam 7:26). Juist in zijn zegen blijft de verhouding tussen God en mens goed. Daarom vraag ik u te bidden voor onze jongeren en onze denkers. Kijk bijvoorbeeld wat ze zeggen over het correctief referendum, of wat ze doen in een Online Escaperoom op 27 november. Of doe mee met het Live gesprek dat u vanavond(!) zelf kunt volgen bij Wetenschappelijk Instituut over ”Een goed verhaal over maakbaarheid”. Maak dat tot een aanleiding voor uw voorbede voor ons!

 • Dank voor de jongeren van PerspectieF en voor de kwaliteit van hun politieke betrokkenheid.
 • Dank voor de volharding bij ons Wetenschappelijk Instituut en de goede opbouw die dat geeft.
 • Bid voor een sterke samenwerking tussen deze geledingen en de ChristenUnie zelf.

Wilt u komende zaterdagmorgen vroeg een half uur meebidden in een online gebedshalfuur voor het digitale congres? Dat kan van half negen tot negen uur. U kunt zich daarvoor vandaag (vrijdag 20 november) aanmelden door een reply op deze brief of ook via gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.