Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Zachtmoedig, daadkrachtig

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

(Lucas 6 : 36)

November 2018 _____

Lieve mensen,

 

Een belangrijke functies van ons gebed is het inzoomen op het perspectief van Gods koninkrijk. Als mensen zeggen dat de brutalen de halve wereld hebben, kun je als Christen een beroep doen op het woord van de Heer: zachtmoedigen beërven de hele aarde. Dat is een belofte: je kan de condities niet afdwingen. Het is als een gift. Dat is dus niet zoals bij de eisen voor het teruggeven van een eigendom. De Grote Gever zal zelf wel bepalen hoe Hij dat geschenk gaat geven. Daar kunnen we op anticiperen.

Bij het bidden kunnen we ons hart bereid maken om rekening te houden met een lange adem. Als we onze verlangens meedelen aan de Heer, kunnen we de moed krijgen voor dat geduld. En als we daarbij het Onze Vader bidden dat Jezus ons leerde stemmen we af op Hem en op zeer kostbare waarden voor deze wereld.

 1. In sommige culturen gaat het allereerst om iemands waardigheid. Omgekeerd is het dan ook niet goed dat je een ander zijn gezicht laat verliezen. Men voorkomt daar schaamte. Zo kunnen we ook bidden dat de naam van onze Vader zijn waardige plek krijgt: uw naam worde geheiligd. En we erkennen dat de glorie die daar bij past ook echt van Hem komt: van U is de heerlijkheid!

 2. Daarnaast is er altijd behoefte aan een goede regie. Zoals die van een overheid die door goede regels chaos voorkomt en als scheidsrechter optreedt zodra het moeilijk wordt om met elkaar ‘een beetje te schikken’. In het Onze Vader vragen we om Gods regie. Uw koninkrijk kome. En we erkennen dat de eindregie ook helemaal bij Hem hoort: van U is het koninkrijk!

 3. Elk mens heeft middelen om iets te doen en in ons land is efficiëntie een hoge kwaliteit. Maar als mensen dat misbruiken ontstaat er schuld en dat vraagt om recht. In het Onze Vader zien we dit terug als we vragen om het dagelijks brood en vervolgens vergeving ter sprake brengen. En we erkennen dat het vermogen om goede dingen te doen uiteindelijk van de Heer komt: van U is de kracht!

 4. Dan is er nog de nood van de misleiding en het afwijzen van die verkeerde macht die onze motieven corrumpeert. Dus bidden we: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  Door dit alles tegen Hem te zeggen, stellen we ons hart open: zijn ploeg mag er door, opdat het zaad van zijn woord diep zal wortelen en vruchtbaar wordt op de lange duur. Dan zeggen we niet alleen uw wil geschiede”, maar dan gaan we er ook van harte mee instemmen. De verwachting op God kan zachtmoedig en wijs maken; dat leidt tot goede daadkracht met een lange adem, ook voor ons land. Bid u mee?

Enkele concrete gebedspunten ...

Congres ‘Het goede samenleven’.

Zaterdag is het zover. Dan hopen we de nieuwe beginselverklaring van de ChristenUnie vast te stellen. Die bepaalt voor de komende jaren de grote lijnen waar we op letten als we verkiezingsprogramma’s gaan opstellen. De titel spreekt voor zich: ‘Vrede zoeken, recht doen’. Er zijn 3 amendementen. Veel mensen hebben zich ingeschreven voor het congres. Er zijn 9 moties die ook aandacht vragen, maar de hoofdzaak is toch de grote lijn die uit de beginselverklaring spreekt; met onder anderen deze verwachting op pagina 1:

“Jezus is de gezalfde Koning van de Heer. Hij verkondigde het goede nieuws dat Gods Koninkrijk al onder ons is. Het Koninkrijk van God is al aan het aanbreken en is een belofte voor de toekomst. Christus regeert in deze wereld, niet met aardse macht, maar dwars door alle aardse machten heen.”

 • Dank dat we in vrede kunnen samenkomen en samen zoeken naar wat recht is.
 • Bid voor het partijbestuur, voor de sprekers op deze dag, voor ieder die het woord gaat voeren.
 • Bid om wijsheid en om de kracht van Gods Geest die ons verbindt aan de Heer en aan elkaar.

Mooie verkiezingsuitslagen

De ChristenUnie deed afgelopen woensdag in 10 van de 12 nieuw te vormen gemeenten mee met de herindelingsverkiezingen. Het gaf een mooi resultaat, want we kregen niet alleen veel restzetels, maar soms ook meer zetels dan het aantal dat met de vroegere uitslagen gehaald had kunnen worden. De opkomst was laag, maar voor de ChristenUnie gingen er juist wel veel mensen stemmen. Dat is een opsteker voor de komende campagnes – want er komen drie verkiezingen in het nieuwe jaar!

 • Dank met ons voor het mooie resultaat bij alle inspanningen van de 10 lokale teams.
 • Bid voor de coalitieonderhandelingen, bid voor het vinden van goede nieuwe wethouders.
 • Bid voor een goed contact tussen de gemeentelijke overheid en de burgers in de dorpskernen.
 • Bid voor de voorbereidingen van Europese Verkiezingen, Provinciale Staten en Waterschappen.

Teleurstelling over mislukken pensioenoverleg

De herziening van het pensioenstelsel is hard nodig. Dat is algemeen bekend. Vooral voor de jongeren die in de verre toekomst een pensioen behoeven. Maar werkgevers, vakbonden en regering konden niet tot een gemeenschappelijk besluit komen. Waarschijnlijk een teleurstelling voor alle betrokkenen.

 • Bid de beleidsmakers Gods nabijheid toe en bid voor het Kamerdebat binnenkort.
 • We weten nu even niet hoe het verder moet, maar Gods kennis is dieper, vraag om zijn regie!
 • Eer God als de Heer van alle generaties, Hij die de toekomst overziet en de wereld leidt.

Gezinskapitaal

Het goede samenleven begint in het gezin. Laurens Wijmenga schreef voor het WI een studie over de herontdekking van de waarde van familiebanden in deze tijd (€12,50). Wat zijn de uitdagingen waar gezinnen voor staan? Op het congres willen we dit ook met staatssecretaris Paul Blokhuis bespreken.

 • Dank God dat Hij bedacht heeft dat kinderen geborgenheid behoeven en goede ouders.
 • Bid dat we met elkaar weer nieuwe wegen vinden om gezinnen duurzaam te maken.
 • Bid voor goede verhoudingen tussen werk en gezin; opdat beide zaken tot hun doel komen.

8 december

Zaterdagmorgen 8 december bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Het duurt een uur. Vanaf station Amersfoort is het 12 minuten lopen en er is voldoende parkeerruimte. Er is koffie en thee vooraf. We hebben contact met elkaar. Frans de Lange leidt dit gebedsuur. We zingen tot Gods eer. Daarna een korte overdenking. Kamerleden delen gebedspunten. We bidden en zingen. Er is koffie en thee na afloop. Zo hebt u daarna nog een hele dag voor u.  Komt u ook?

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts