Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

"Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde …"

___  (gebed van Jezus, uit het slot van Matteüs 11)

 

Nazomer 2019 _____

Lieve mensen,

In 2019 wil ik elke gebedsbrief beginnen met een gebed van Jezus zelf; dat kan een bemoediging zijn voor onze eigen gebeden, ook in de politiek. Ik zoek hoe we dit mee kunnen nemen in het eigen gebed, als navolgers die luisteren en meebidden, niet als mensen die exact dezelfde positie hebben als Jezus. Hij bidt als Zoon van God. Wij bidden omdat we door Hem ook tot zijn Vader kunnen naderen.

Het gebed staat deze keer aan het eind van Matteüs 11. Er gebeuren daar drie dingen na elkaar.

 1. Jezus dankt zijn Vader voor iets en noemt Hem “Heer van hemel en aarde”
  (vs. 25 en 26).
 2. Jezus doet een algemene mededeling, daarin zegt hij iets over zijn eigen rol voor ons
  (vs. 27).
 3. Jezus doet een oproep, Hij spreekt ons aan en belooft ons daarbij iets heel goeds
  (vs. 28 – 30).

 

U kunt het zelf nalezen en er biddend over nadenken, hieronder schrijf ik wat ik er bij vond …

Toen ik laatst die tekst las, was voor mij de kern dat Jezus zijn Vader “Heer” noemt. Als wij dat ook zo doen – God aanbidden als de enige Heer – volgen we Jezus na en komen we tot rust. Jezus belooft dat. Dan kennen we de Vader. Jezus meldt hoe dat kennen kan: Hij laat ons eerst tot Hemzelf komen, want Hij openbaart wie de Vader is. Dat is zijn werk. Bij Hem zijn wij als jonge kinderen, die rust ontvangen.

Jezus spreekt over het kennen van de Vader en dat is iets dat voor wijzen en verstandigen verborgen is. Dat laatste blijkt doelbewust en Jezus dankt de Vader daarvoor! Misschien is dat zo omdat de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad in ons is. Toen Adams vrouw die vrucht ging eten vond ze het aanlokkelijk dat het haar wijsheid zou schenken en zij wilde verstandig worden. Maar zó komen we niet tot de Vader, niet door onze wijsheid of door ons verstand. Toch kunnen mensen zich wél tot God bekeren en Jezus dankt zijn Vader: “U hebt het aan kleine kinderen geopenbaard”. Het is dus meer zoals bij die kleine van Psalm 131. Het heeft gegeten, rust uit op mama’s arm en weet zich veilig bij haar. Een baby kan ook heel aandachtig kijken – zeker als je zelf aandachtig terugkijkt: zo leest die kleine jouw gezicht – en dat is heel indringend, maar niet op de manier van iemand die veel weet van goed en kwaad en daarmee wel even de goede keuzes zal maken. Het is eerder intiem: samen stil zijn.

Vanwege Jezus’ gebed over de kleinen die ontvangen begin ik niet met politiek, maar vraag liever eerst dat u begint met aanbidden. Dat is: uw volle aandacht geven aan de Vader die in het verborgene is. Dat kan zelfs zonder woorden. Baby’s doen dat ook als ze uitrusten bij hun moeder of als ze ons aankijken.

Concrete gebedsonderwerpen

Zodoende vraag ik u nu eerst om te danken, zelfs al gaat dat niet vanzelf. Jezus dankte de Vader en we kunnen ons schikken naar dat voorbeeld. Ik schrijf bewust “schikken”, want Jezus vroeg ons om zijn juk op te nemen. Je voegt je in de rol die Hij voor ons beschikt: het is zijn juk. Het is een zacht juk: we kunnen Hem volgen als kinderen zo eenvoudig. Dank God voor zijn beleid, Hij is de Heer.

Natuurlijk kennen we dat beleid niet zoals Jezus dat kende. En het grote overzicht is bij de Heer, die én de hemel én de aarde leidt. We kunnen wel ons aan Hem toevertrouwen en zo komen tot aanbidding.

 

Europa

Een van de opmerkelijke kanten van Gods beleid is dat hij de volken aan zijn Zoon geeft. Dat staat in Psalm 2. En ook die Psalm eindigt met: “Gelukkig wie schuilen bij Hem”. In het verlengde daarvan kunt u bidden voor de politieke ambtsdragers die dat doen, o.a. in de European Christian Political Movement. Onlangs had de ECPM een vruchtbaar Leadership Retreat in Wenen. Soms maakt men zich zorgen over de macht van het populisme, maar er is ook echt behoefte aan nuchtere politiek, bleek op dit congres.

 • Dank dat God mensen kansen geeft om zich als Christenen in te zetten in de politiek.
 • Vraag om een zegen voor de ECPM, opdat meer Europarlementariërs lid worden hiervan.
 • Bid om de creativiteit van de Geest, opdat men ziet hoe men gestelde doelen kan effectueren.

De ChristenUnie in het EP

Vanuit de ChristenUnie zit Peter van Dalen in het Europarlement. Voor de zomervakantie is al bekend geworden dat hij daar een aantal belangrijke portefeuilles heeft gekregen, zeker voor het visserijbeleid. Peter: “Mijn strijd voor goede, eerlijke en innovatieve visserij krijgt hiermee een belangrijk vervolg.” Ook is hem gevraagd om het Europese gebedsontbijt in Straatsburg te coördineren. In het Europarlement is hij ook lid van de Mensenrechtencommissie (DROI). Europarlementariërs kiezen vaak een brede fractie om effectief te zijn, dat werd de EVP en Peter is daar hartelijk ontvangen.

 • Dank voor de toewijding van Peter en zijn persoonlijke medewerkers in Brussel en Straatsburg.
 • Bid voor de invulling van de nog open staande posities in zijn team – o.a. voor communicatie.
 • Dank voor de relaties die Peter onderhouden kan. Dank voor de goede ontvangst bij de EVP.

Klimaatbeleid

We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving. Dat meldt onze site in een van de eerste berichten na het zomerreces. Bij alles wat we op aarde doen, zien we de effecten van dat beheer. En daarom citeert ons Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber uit de brief aan de Romeinen dat ‘de schepping er reikhalzend naar uitziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.’ Voor Carla is dat ook een aansporing om actief mee te werken aan een beter beheer. Bijvoorbeeld door haar bijdrage aan Groen Geloven. En ook in de bijzondere kledingkeuze op Prinsjesdag, 17 september a.s....

 • Aanbid God de Vader als de bron van alle hoop, ook bij de komende klimaatveranderingen.
 • Dank de Heer van hemel en aarde dat hij zijn werk niet loslaat en zijn kinderen invloed geeft.
 • Bid voor onze samenleving, opdat men adequaat inzet op noodzakelijke maatregelen.

Het nieuwe politieke seizoen

Politiek is voor een groot deel gewoon heel hard werken. Ik zie dat als ik in de buurt van actieve politici kom. Dat geldt voor onze ministers en staatssecretaris, voor onze partijleider Gert-Jan Segers en onze andere parlementariërs, maar ook voor onze mensen in de provincie, bij de water­schappen of in die helft van de Nederlandse gemeenten waar de ChristenUnie vertegenwoordigd is. In hun afhankelijkheid van de Heer van hemel en aarde zoeken ze het beste voor het land, heel actief. En omdat onze hemelse Vader graag op onze gebeden reageert is uw gebed voor de politiek een zegen op al dat werk.
Blijf dus bidden, hou dat vol!  

 • Dank voor de goede orde waarmee het politieke seizoen weer kan beginnen. Dank voor vrede.
 • Let op het nieuws en reageer alert als u intuïtief aanvoelt dat een item uw voorbede behoeft.
 • Dank God dat Hij de aarde in zijn hand heeft en het werk van al die politici zegent tot zijn eer.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Klik hier voor een pdf van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst of ga naar www.christenunie.nl/gebed en scroll daar naar beneden voor de afdrukversies. 

De gebedsbrief van juni 2019 opent met hetzelfde gebed, maar dan vanuit Lucas 10.

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts