In Openbaringen 1 zegt Jezus tegen Johannes: schrijf wat je ziet in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten. -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Het zwaard uit Jezus mond

Lieve mensen,

Dit jaar zijn we in deze gebedsbrieven met elkaar op zoek hoe dat wonderlijke boek - dat Jezus liet schrijven - ons kan helpen bij het bidden. In Openbaringen 1 zegt Hij tegen Johannes: schrijf wat je ziet in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten. Johannes beschrijft dus wat Jezus tegen hem zegt en wat hij ziet. Telkens moet Johannes iets schrijven aan de engel van ... en dan volgt de naam van die gemeente. Een engel is een boodschapper: hij handelt in opdracht van de Heer. De boodschap is een versterking voor de gemeente, met telkens een opdracht erbij. De 7 opdrachten tonen een terugkerend patroon:

 Bekeer je.
 Wees trouw.
 Bekeer je.
 Houd  vast.
 Bekeer je.
 Houd  vast.
 Bekeer je.

We zijn nu bij de derde gemeente en daar volgt dus een opdracht tot bekering. Het wordt een bekering op het scherpst van de snede, want Jezus noemt bij Pergamum meteen al zijn zwaard.

Dat zwaard kwam uit zijn mond (Op. 1:16); dat wijst op een scherp oordeel. Bij het laatste avondmaal had Jezus gezegd dat de Heilige Geest duidelijk zou maken wat "oordeel" is, namelijk dat de overste over deze wereld veroordeeld is (Joh. 16:10,11). Iets daarvan merken we in Pergamum. Jezus noemt hier Satan en dat is juist geen boodschapper van Jezus, maar een leugenaar, dief en moordenaar. Hij liegt over wat we mogen doen, steelt de toewijding aan God en dat leidt tot de dood. Ik las ergens dat men in Pergamum verplicht was om één keer per jaar in de tempel van keizer Trajanus uit te spreken dat Trajanus de Heer is. Maar de volgelingen van Jezus geven die ultieme trouw aan de Heer in de hemel. En Jezus prijst hen daarvoor: "Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat en u bent mijn naam trouw gebleven". Ze hebben die andere geestelijke macht niet boven Jezus gesteld. Maar de vraag is, mag je die geestelijke macht dan wel naast de Heer dienen? Jezus vindt van niet.

Hij legt dat uit met een oude geschiedenis. Sommigen houden vast aan het beleid van Bileam. In Mozes' tijd was Bileam een heel bijzonder mens. Bileam was vertrouwd met de naam van de Heer (Num 22:8) en Bileam mocht namens Hem spreken. Maar toen bleek dat hij Israël alleen maar kon zegenen, en hij het niet kon vervloeken, gaf hij een sluwe raad aan Balak (die om die vloeken had gevraagd). Daarmee werd Israël verleidt tot ontucht en tot het eten van afgodenoffers; zij compromitteerden zich zo. Dat leidde tot een enorme strijd, waarbij ook Bileam zelf stierf door het zwaard (Num. 25, Num. 31 en Joz. 13:22). En dat terwijl Bileam eerder op de heenweg vlak langs een engel met een zwaard was gegaan – zijn ezel moest hem daarvoor waarschuwen (Num. 23)! Zo Jezus waarschuwt hier om niet Bileams leer te volgen: "anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden." Dat wil Hij dus liever niet, want Hij zegt: "Breek met het leven dat u nu leidt!"

Dat kost wat: je moet het verkeerde overwinnen. Maar wie overwint belooft Jezus een betere intimiteit dan dat verkeerde offer en die ontucht. In plaats van een offer (aan de keizer): het manna (verborgen in het Heilige der Heiligen). In plaats van ontucht: een wit steentje met een zeer intieme naam voor jou alleen. Over dat steentje vertelde een deelnemer van het online gebedsuur onder meer dat als men trouwde, men twee namen op twee bij elkaar passende witte steentjes zette – legde je die twee tegen elkaar dan zag je dat ze bij elkaar hoorden.

 • Voor ons gebed kunnen we beginnen bij de wederzijdse trouw waar Jezus over spreekt als Hij zijn bemoediging aan Pergamum laat sturen. Uitspreken wat onze positie is tegenover de Heer. Hem erkennen als de hoogste Heer. Uw aanbidding expliciet maken. Begin met die intieme vreugde.
 • Waar u tegenstand ervaart - zoals dat in Pergamum ook aanwezig was - kunt u de Heer danken dat het trouw blijven aan Hem sterker is dan alle verleidingen of machten in ons gebied. Hij is onze Herder.
 • En als we merken, dat er verkeerde verering of toewijding is kunnen we bidden om de Heilige Geest, die ons leert hoe we dat verkeerde kunnen loslaten, zoals Jezus dat ook beoogde in Pergamum.
 • Als we "Pergamum" herkennen in Nederland, is de opdracht niet dat we vertrekken. We wonen hier. Maar we kunnen bidden om overwinning. Dat we zelf trouw blijven aan onze Heer. Ook voor ons land.

 

Bidden voor ons land en voor een nieuwe regering

Dit onderwerp blijft belangrijk. Het zijn vooral de fractievoorzitters die hier belangrijke gesprekken over voeren. Vorige week had informateur Mariëtte Hamer overleg met D66-leider Sigrid Kaag en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. De coalitie van het huidige demissionaire kabinet (VVD, CDA, D66 en CU) heeft wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar deze partijleiders zien een vervolg daarop niet direct zitten. Sigrid Kaag wil op medisch-ethisch gebied een ander beleid dan de ChristenUnie en Gert-Jan Segers vindt dat de ChristenUnie nu niet aan de beurt is in het formatieproces. De ChristenUnie heeft vijf zetels en is de tiende partij. De grootste partijen die elkaar niet hebben uitgesloten, zouden wat hem betreft eerst met elkaar moeten onderhandelen. 

 • Dank dat de Heer regeert. Dat Hij de geschiedenis leidt naar het moment waarop Hijzelf terugkomt.
 • Bid dat wij christenen in die hoop ons werk blijven doen, ook in het gecompliceerde, politieke bedrijf.
 • Bid voor de politici van ons land, bid voor de regering, bid om Gods leiding in het formatieproces.

De waarde van rust

Pieter Grinwis sprak in de Tweede Kamer over de wijziging van de Winkeltijdenwet. Dat lijkt techniek, maar uiteindelijk gaat het in zo’n debat over welke samenleving we willen zijn en hoeveel ruimte we elkaar gunnen voor rust. Pieter had al ervaring over dit onderwerp omdat hij ook in de gemeenteraad van Den Haag ooit moest opkomen voor marktkooplui: de dreiging was dat hun vrije zondagen ten koste van hun vakantiedagen zou gaan. Daarom diende Pieter nu een amendement in, samen met Renske Leijeten van de  SP (lees Pieters bijdrage hier).

 • Dank dat de Heer weet hoe fragiel we zijn en Hij ons door het ritme van de week gezonde rust aanbiedt.
 • Bid voor de vele werkenden die kampen met steeds meer werkstress of tegen een burn-out aanzitten.
 • Bid voor de onderhandelingspositie van winkeliers, opdat verhuurders niet dwingen tot zondagswerk.

ChristenUnie-kandidaten voor de gemeenteraad 2022

Sommige afdelingen hebben al een nieuwe lijsttrekker gekozen. Anderen zijn opzoek naar kandidaat raadsleden. De afdelingen hebben daarvoor een profielschets opgesteld. Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser kennen; dat ze voor zichzelf erkennen dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is. Ze willen herkenbare navolgers van Christus in de politiek zijn. Meer over hun basisinstelling of over functie gebonden kenmerken leest u hier (en nog meer op p. 36 hier).

 • Dank dat we in ons land ons zo frank en vrij kunnen inzetten voor een christelijke lokale politiek.
 • Bid voor 'arbeiders in de oogst', ook hier waar het christelijk levensbesef doorwerkt in de gemeentes.
 • Bid speciaal voor afdelingen die sterk om kandidaten verlegen zijn; dat de Heer daarin zal voorzien.

Onderwijs in Vrijheid – burgerschapsonderwijs

Nederlanders hechten aan hun vrijheid, ook op school. De overheid wil dat scholen dat besef doorgeven. En de scholen willen dat in vrijheid kunnen doen. Senator  Maarten Verkerk sprak daarover in de Eerste Kamer: "In het christelijke onderwijs zal deze waarde verbonden worden met het geschapen zijn naar het beeld van God en vernieuwd worden naar het beeld van Jezus Christus. In een klassieke humanistische school zal vrijheid verbonden worden met een redelijke ethiek zoals we die onder andere terugvinden in de rechten van de mens. En in een meer postmoderne school met de vrijheid van het individuele kind." Vanzelfsprekend stelde hij ook vragen aan de minister van onderwijs (vg. de link hierboven).

 • Dank voor de vrijheid van onderwijs en voor alles wat hierover ruim 100 jaar geleden is bereikt.
 • Bid dat de Heer voorziet als dit nu spanning geeft, opdat mensen niet tweederangs behandeld worden.
 • Bid voor de minister van onderwijs en voor de inspectie die het beleid maken en uitvoeren.

Christenvervolging: er is goed nieuws!

Volgens berichten uit Pakistan zullen Shafqat Kausar en Shagufta Emmanuel zeven jaar na het uitspreken van hun doodvonnis tóch vrijkomen en dat is onvoorstelbaar goed nieuws. In de vorige brief was het een gebedspunt en hun zaak is behandeld! Nu moeten zij en hun advocaat Saif ul-Malook wel nog een veilige plek krijgen.

 • Dank voor de Shagufta en Shafqat in Pakistan en bid dat de verhoopte vrijheid nu ook eindelijk komt.
 • Dank dat God zijn bijstand geeft aan mensen die om hun geloof gevangen zitten en bid voor hen!

Ook in de maand juni kunt u elke zaterdagmorgen meedoen met een online gebedsuur van 9 tot 10. U kunt dan online met ons mee luisteren, danken en bidden. Sommige deelnemers doen stil mee, anderen spreken ook een gebed uit. Net wat het beste bij de deelnemer past. Mail voor meer info naar gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.