Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Pinkstertijd 2015

“En er waaide een hevige wind over het water”
Genesis 1:2  en  Genesis2:6

 

Lieve mensen,

Graag schrijf ik u iets over het diepe, oorspronkelijke begin van al ons bidden tot God. U weet wel dat God in het begin hemel en de aarde schiep. Hemel, dat is daar waar wij niet zomaar komen, het is boven ons. De aarde is waar we wonen, nu en straks op de nieuwe aarde. Als God in Genesis 2 de mens gaat maken horen we daar eerst weer over hemel en aarde. En over stof van de aardbodem. Op zichzelf is dat droog, als het losse, kruimelige, niet samenhangende stof in het Midden-Oosten. Hoe kan de Heer daar de mens van maken? Er gebeurt iets wonderlijks: er stijgt vocht op uit de aarde, die maakt de aarde vochtig en dan maakt God de mens – stof van de aardbodem zegt de bijbelschrijver. Als u dat hoofdstuk weer eens leest kunt u zien dat de schrijver het geheim goed bewaart. Hij schrijft niet hoe het komt dat er damp uit de aarde op kan stijgen. Dat is net zo wonderlijk als vers 2 in Genesis 1. Die spreekt zonder enige nadere uitleg over een vloed. Waar komt die vloed vandaan? Geen vraag voor de bijbelschrijver! Hij let op wat anders. Hij vertelt dat Gods Geest over de vloed beweegt. We horen dat de Hoogheilige een interactie aangaat. Als een heftige wind die water uiteen laat stuiven. Zo, even wonderlijk, even geheimzinnig als de oervloed in hoofdstuk 1, lezen we in Genesis 2 dat er water uit de aarde opwelt, die het droge vochtig maakt.

En dan gebeurt het. Zoals de Geest van God over de vloed blaast, zo ademt de Heer bij de mens (die Hij uit vochtig geworden aarde vormde) de geest in de neus. Opnieuw een wonderlijke interactie: zoals de wind over het water, zó blaast Hij het leven in de mens. Dit is als ons eigen in- of uitademen. U kunt het niet vastpakken. Het is niet ons eigendom. We ontvangen het als een voortdurend geleend goed. En het blijft op God betrokken. Dáár ligt de bron van ons gebed. Het is dátgene voor Hem uitademen, wat Hij zelf – vanaf het begin – al in ons ingeademd heeft. Ik zie het als een voortdurend op Hem betrokken zijn, zoals de bloedsomloop afhankelijk is van lucht buiten. Natuurlijk horen daar ook woorden bij. God sprak in Genesis 1. Hij spreekt tegen de mens in Genesis 2. Zo mogen wij ook spreken tegen Hem. Misschien in gedachten, maar ook – als het er op aankomt – hardop, met de adem die door onze stembanden gaat. Soms valt ons dat moeilijk, maar dan kunnen we terugvallen op een bemoedigend woord van Jezus: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen?” (uit Lukas 11).

Laten we dat doen!

Concrete gebedsvoorstellen

Danken voor vrijheid

Bij vrijheid denken mensen vaak aan mogelijkheden. Ben ik vrij om te doen, wat ik zo graag wil doen? In het evangelie kan dat een heel andere klank krijgen. Ben ik vrij om gehoor te geven aan de wonder­lijke invloed van boven? Doe ik wat de Geest van me vraagt? Wanneer doe ik dat? Doen we het ook samen, als gemeenschap van gelovigen? Werkt het door in de maatschappij – neemt men het over?

  Dank allereerst voor Gods grote gave,
      dat mensen leven, dat Hij zijn Geest geeft, in overvloed.
  Bid om de Geest, dat is de opdracht die Jezus ons in Lukas 11 geeft.
  Aanbid God om zijn grote macht, voor de heerlijkheid van zijn Naam,
      dat Hij echt onze Vader is.

Cultuuromslag drinken onder jongeren

De regering heeft de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop vastgesteld. Toch kan een jongere in  supermarkten makkelijk aan drank komen. Te vaak leidt dit tot onherstelbare schade aan hersenen van jonge tieners. Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil niet langer meer wachten. „Er wordt al jaren van alles beloofd, maar zelfregulering blijkt al 10 jaar niet te werken. Dus dan moet het maar op rigoureuze manier worden opgelegd.” We behoeven een adequaat beleid van de overheid, dat kan bijvoorbeeld door  een keurmerk voor supermarkten die de verkoop goed in de hand houden.

  Wilt u bidden voor de jeugd en voor supermarkten die de wet
      zouden moeten naleven?
  Vraag ook op dit gebied om wijsheid en daadkracht voor de regering
      en in het parlement.
  Dank God voor zijn Geest,
      vraag of Hij bij mensen wil komen bij wie
      drank op de eerste plaats lijkt te staan.

Bed Bad Brood

"Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak." Met die woorden uit Mattheus 25 opende Arie Slob op 30 april zijn bijdrage aan het debat over bed, bad, brood. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt met het onthouden van basale levensvoorzieningen als bed, bad en brood een principiële grens overschreden. U kunt zijn bijdrage aan het debat hier verder lezen.

  Laten we danken voor het Evangelie,
      voor de aansporing om elkaar waar nodig te helpen.
  Bid de regering wijsheid toe;
      bid voor de instellingen die haar beleid uitvoeren.
  Bid voor alle asielzoekers,
      niet alleen voor wie niet weg kunnen, ook voor wie uit onwil blijft.

Onze ‘schone’ prostitutie bestaat uit fabeltjes

Vandaag las ik een rechttoe rechtaan artikel waarin duidelijk werd gesteld hoezeer we misleid worden wanneer we in Nederland doen alsof; prostitutie zou dan niet mensonterend zijn. Maar intussen. Soms denkt men dat het een uitweg tegen groter kwaad is. Elders las ik van een hoogleraar die kinderporno beschikbaar wil stellen voor sommige mensen, maar dan zo dat je niet meer kan zien om welk kind het gaat. Gelukkig zien veel Kamerleden dat helemaal niet zitten. “Hoe kan dit behulpzaam zijn?” Toch redeneren sommige mensen bij prostitutie bijna op dezelfde manier. Alsof het echte hulp is…

  Laten we bidden voor duidelijke kaders, die een maat stellen
      voor wat kan en niet kan.
  Dank voor burgerinitiatieven op dit gebied, zoals ikbenonbetaalbaar.nl
  Bid voor parlementariërs zoals Gert-Jan Segers, 
      die zich actief tegen mensenhandel verzetten.

Zorg in Nederland – gewoon aan de slag?

Gemeenten voeren dit jaar de nieuwe zorgwet (WMO) uit. Een voorbeeld: soms kan de noodzakelijke zorg thuis gegeven worden en betaalt de gemeente de maatschappelijke zorgkosten – soms past een zorginstelling beter, dan komen de kosten bij het rijk. Maar de beslissing over deze kosten ligt bij de gemeente. Gaat dat goed? Dit is maar één van de vele afwegingen, die men moet maken. Lees eventueel ook de bijdrage van Carla Dik-Faber over verpleeghuiszorg.

  Bid voor uw gemeente – dank voor betrokkenheid.
  Bid voor een wijs oordeel en een goed lokaal beleid.
  Bid ook voor ouderen in de zorginstellingen,
      en dan ook voor iemand die u persoonlijk kent.

Petitie voor kinderen met Down

Minister Schippers neemt binnenkort een besluit of de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) aan alle zwangere vrouwen aangeboden wordt. Met deze test wordt vooral het Downsyndroom opgespoord. Echter, routinematige screening tijdens de zwangerschap op Downsyndroom is gebaseerd op negatieve beeldvorming. Daarom is er een petitie tegen het routinematig aanbieden van deze test.
Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik maak me zorgen over de consequenties van de NIP-test. Met het standaard screenen op Down wordt de suggestie gewekt dat mensen met het syndroom van Down niet welkom zijn in onze samenleving. De ChristenUnie wil geen Downvrije samenleving. Mensen met Down zijn niet minder, maar anders.” Carla hoopt dat veel mensen de petitie zullen ondertekenen.

  Dank God voor de eigen gaven die Hij aan
      medemensen met het Downsyndroom gegeven heeft.
  Bid voor de minister, voor haar adviseurs,
      voor de draagwijdte van de genoemde petitie.
  Bid ook voor ouders en gezinsleden van kinderen met Down.

Goede Hemelvaarts- en Pinksterdagen,
hartelijke groet!

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts