In onze reis langs de zeven gemeenten aan wie Johannes namens Jezus een boek stuurt, zijn we nu aangekomen bij Thyatira. -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Houd vast aan wat u hebt ...

Lieve mensen,

In onze reis langs de zeven gemeenten aan wie Johannes namens Jezus een boek stuurt, zijn we nu aangekomen bij Thyatira. Op bijgaand Wikipedia­kaartje kunt u zien dat we zo met de klok meereizen en nu het binnenland in zijn gegaan (het huidige Istanboel ontstond bij de groene stip boven). Thyatira is in het midden van de route en bij deze gemeente gaat het om navolging. Zeven keer zegt Jezus: "Wie overwint...", maar alleen hier staat er ook nog bij: "... en mij navolgt tot het einde ...", dat einddoel mag niet gemist worden!

In deze vierde boodschap wordt de gemeenteleiding duidelijk aangesproken. De zeven gemeenten zijn voor Jezus zeven kandelaren en de zeven sterren die Hij in zijn hand heeft zijn zeven engelen. Bij de engel van Thyatira zegt Jezus dat het verkeerd is dat hij een misleidster laat begaan. Dat mismanagement gaat ten koste van de gemeente; dus grijpt Jezus zelf in, met dodelijke kracht (vs. 23).

Hier geldt wat Paulus aan de gelovigen in Kolosse schrijft: "als u wil weten hoe u op mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist" (Kol. 4:6).  In Thyatira was dat vriendelijke zeker vervult: "Ik weet het, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent" (vs. 19). Maar op dat besliste viel nog iets aan te merken: "Ik heb tegen u dat u die Izebel haar gang laat gaan" (vs. 20).

Jezus toont zich hier de Inspecteur met ogen als vlammend vuur (vs. 18). Hij zegt: "laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder zal belonen naar zijn daden" (vs. 23). Hij noemt hier zijn eigen voeten, die als brons zijn (vs. 18), bekwaam om op weg te gaan en zeker niet zoals dat beeld in de droom van Nebukadnessar, die voeten had van ijzer én leem, zo kruimelig zwak dat een klein steentje dat beeld liet omvallen. Jezus is juist integer en Hij wil dat zijn dienaren net zo onverdeeld zijn in het navolgen van Hem.

Die misleidster 'profeteerde' dat men best wel verkeerde dingen mocht doen, je "verdiepen in zogenaamde verborgenheden van Satan" (vs. 24) en Jezus meldt dat Hij haar tijd had gegeven om zich daarvan te bekeren, maar dat heeft ze niet gedaan (vs. 21). Nu volgen de consequenties, voor haar en voor degenen die ontucht met haar plegen... tenzij zij met haar breken. Dus er is toch nog ruimte voor bekering (vs. 22) - net als bij Nineve na de verkondiging door Jona. Toch richt onze Heer zich bij deze gemeente tenslotte vooral op degenen die niet met haar meededen. Tegen hen zegt Hij: "Ik leg u maar één last op, hou vast aan wat je hebt, totdat ik kom" (vs. 25).  Ik denk dat dat ook over hun goede inzet gaat, waarover ik zojuist kon schrijven dat men zo vriendelijk was. Jezus roept dat trouwe gemeentedeel op, om Hem te blijven navolgen, tot het einde toe (vs. 26).

De beloning is opmerkelijk. De trouwe gelovigen krijgen macht over de volken, ze krijgen de ijzeren herdersstaf uit het slot van Psalm 2. Daarin worden de opstandige machthebbers van de wereld opgeroepen om te kiezen voor de Heer: met zijn staf kan Hij volken breken als aardewerk - kus maar liever de Zoon - gelukkig wie schuilen bij Hem! Jezus bevestigt uit die Psalm: Hij kreeg die staf van zijn Vader; Hij geeft die aan wie Hem trouw volgen.

En daarbij ook de morgenster (vs. 28). Zoals we vóór het krieken van de morgen hopen op meer licht en dan alvast die stralende ster ontvangen – die zijn licht ontvangt van de nog verborgen zon – zo geeft de Heer ons ook hoop. We ontvangen zo heldere leiding, die ons wijst op de goede richting, een licht dat uiteindelijk van Hemzelf komt.

 • Laten we goed kijken wat de Heer ons gegeven heeft en vragen om kracht, om zo te volharden.
 • Bid ook om een opmerkzaam hart, zoals Salomo. Hij mocht het volk besturen en vroeg aan
  God dat hij onderscheid zou kunnen maken tussen goed en kwaad. De Heer vond dat toen goed gevraagd!
 • Bid dat machthebbers de stem van de Heer zullen verstaan en zo komen tot verzoening met Hem.

“Als goede mensen niets doen”

Eind juni schreef Gert-Jan een column over het gevecht om het voortbestaan van onze democratie. De titel is: “Als goede mensen niets doen”. Natuurlijk kennen we wel de insteek van despoten, mensen die het alleen voor het zeggen (willen) hebben, maar in Nederland is er een ander gevaar. Bij ons hebben we altijd moeten samenwerken, ook al keken we onderling heel verschillend tegen het leven aan. Dat betekende dat je altijd wel ergens moest schikken, anders bleef je buiten spel. Dat schikken gaat tegenwoordig veel moeilijker dan we ons uit recente tijden herinneren. Daardoor wordt regeren zwaarder dan ooit. Gert-Jan wijst op het gevaar dat te veel mensen langs de kant blijven staan: wel roepen dat het mis gaat, maar er niets aan doen. Maar we blijven bidden voor ons land en voor een nieuwe regering.

 • Dank voor Gert-Jan’s bereidheid om pal te staan voor het goede, ook bij een sterke tegenstroom.
 • Bid voor goede inzichten en een keur aan raadgevers (dat advies komt uit het boek Spreuken).
 • Bid dat God zijn hand legt in de vorming van de komende regering: zó, zoals het Hem behaagt.

Hyperscale datacenters

Wist u dat de intercontinentale e-mailstromen al in hun begintijd grotendeels via Amsterdam liepen? De Nederlandse datacenters behoren nog steeds tot de sterkste ter wereld, ze zijn overal in het land en hun zwaartepunt is de datahub Amsterdam. Ook op ICT-gebied is Nederland een knooppunt van verkeers­stromen. Vandaar dat de grootste bedrijven hun hyperscale datacenters graag in ons land plaatsen. Maar voor de betrokken regio kan het een enorme belasting zijn. Een van de ChristenUnie-vertegenwoordigers in de waterschappen wijst op de impact van de grote uitstroom van warm koelwater. Provinciale Staten van Fryslân hebben een motie aangenomen om geen grote datacenters toe te staan. Maar het speelt ook in de andere noordelijke provincies. Het overvalt onze mensen en een goed overzicht moet nog groeien.

 • Dank dat God alles in zijn handen heeft, de natuur bestaat tot zijn eer, technische middelen ook.
 • Bid dat we als zeer welvarend land oog houden voor de goede verhoudingen, zonder overdaad.
 • Bid om wijsheid, om goed onderling overleg, om visie, speciaal voor onze Provinciale politici.

Windmolens in zee? Dan beslissen vissers mee!

Het is geen toeval dat het volgende gebedspunt alweer over energie gaat. We zijn er erg afhankelijk van en het heeft een grote impact. Zoals niemand graag een lockdown wil, zo willen de meeste mensen hun energiebeperking graag vrijblijvend houden. Tegelijk willen veel mensen geen windmolens in hun buurt: “Not in my back yard”. Dan maar in zee? De Visserijcommissie van het Europese Parlement vindt bijna unaniem, dat de aanleg van windmolenparken in zee niet kan zonder overleg met de vissers. Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie is het daar helemaal mee eens. Vissers kennen hun zee.

 • Psalm 148 roept ook de zeeën op om de Heer te loven. Laten we ons daar allereerst bij aansluiten.
 • Bid voor het dagelijks brood van de vissers en voor uw eigen vis op tafel. Vraag om Gods zegen.
 • Bid om een zegen voor het Europese Parlement en allen die tal van plannen beoordelen moeten.

Zomertijd

Wie ziet niet uit naar ontspanning – zeker nu de Corona al anderhalf jaar duurt? Sommige mensen die veel verantwoordelijkheid dragen worden juist in ontspanningstijd plotseling verzocht. Alsof Satan weet dat het beslisvermogen eigenlijk overbelast is (of het werk was te druk en er was niet die gelegenheid om ons te verzoeken). Let ook op het feit dat Jezus juist tijdens zijn “vakantie” in de woestijn werd verzocht. Daarom bidden we juist nu voor elkaar. Opdat de ontspanning ook een vruchtbare ontspanning zal blijken.

 • Dank voor tijden van rust en voor de regelmaat waarmee we die ontspanning mogen zoeken.
 • Bid voor uw geliefden, voor bescherming op reis, voor een zeer gezegende zomertijd.
 • Bid voor wie aan het werk zijn, dank voor alle zorg die mensen elkaar geven, telkens opnieuw.

Ik wens u inderdaad graag een hele goede zomertijd toe,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.