Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

"Eli, Eli, …"

________(begin van een gebed van Jezus, uit Matteüs 27)

november 2019 _____

Lieve mensen,

In Utrecht is de Buurkerk de kerk van het volk en als de gemeenteraad in het stadhuis vergadert, worden in de Buurkerk – daar vlakbij – de klokken geluid. Die middeleeuwse kerk had vroeger een zogenaamd ‘koor’ en precies over die plek loopt nu de Choorstraat. Dat is oud-Nederlands; wie het straatnaambordje voor het eerst leest zegt makkelijk “goor”-straat, maar het volk dat in Utrecht is ingeburgerd zegt “koor”-straat. Zo kan je horen wie de stad Utrecht al wat langer kent.

Dit jaar zou ik u in deze gebedsbrieven telkens iets schrijven over de gebeden die Jezus bidt. Dat kan ons helpen in onze eigen gebeden voor ons land en voor de stad of gemeente waar u woont. Daarom gaf ik een voorbeeld over hoe je aan iemands woorden kan horen hoe hij betrokken is.

Als Jezus aan het kruis hangt zegt Hij (o.a.): “mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
Dat is een gebed. Toen ik dat als nieuwkomer in de kerk voor het eerst vernam, hoorde ik alleen dat hij dat bad. Maar anderen, die beter in de Bijbel ingeburgerd waren, hoorden ook de exacte woorden die Hij bad: “Eli, Eli, lamach sebachtani” en dat is oude taal. “Eli” is Hebreeuws, de rest is Aramees. Bijbelkenners horen in deze woorden dat ze komen uit Psalm 22 en dat Jezus dat bidt.

Het is het begin van die Psalm. Omdat een kruisdood een heel zwaar lijden is – ook het ademhalen is pijnlijk – kun je zeker veronderstellen dat Jezus hiermee op de hele Psalm doelde. Hij zegt alleen het begin en wijst zo ook op het geheel. Dat blijkt ook uit het vervolg van die Psalm, zaken die daar staan gebeurden metterdaad met Jezus aan het kruis, zoals het dobbelen om zijn gewaad (Ps. 22: 19).

Dat brengt ons ook bij het slot van Psalm 22, dat toont de hoop die onder elk gebed verborgen ligt:

Voor u zullen zich buigen: alle stammen en volken.
Want het koningschap is aan de HEER, Hij heerst over de volken.

Het past naadloos bij Psalm 2, die Jezus (net als Psalm 22) vast ook heel goed kende:

‘Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt.
 Vraag het mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. …‘

Ik geloof dat dat over Jezus gaat; Hij kan dit bidden, zijn Vader geeft Hem zeggenschap over de volken. Als wij dan meebidden vóór die volken – dan doen we dat sinds Golgotha in Jezus’ naam: op zijn gezag en met de intentie dat de verhoring zal passen in zijn beleid. Door ons zo te voegen naar het koningschap van onze Heer, ook in onze gebeden, leven we met de zegen van Psalm 2:

“Gelukkig wie schuilen bij Hem.” 

Concrete dank- en gebedspunten

 • Dank Jezus dat Hij stierf voor ons, voor de overwinning op de dood en de verzoening met God.
 • Bid dat de volken zullen horen dat Jezus de Weg is, opdat zij wat Hij leert ter harte nemen.
 • De Buurkerk is verhuurd aan een museum; bid dat het Evangelie opnieuw onder het volk komt.

Jongeren in de politiek en in het nieuws

Onlangs werden de laatste 8 minuten van Nieuwsuur besteed aan de politieke jongerenbewegingen in Nederland. PerspectieF  (de jongerenbeweging van de ChristenUnie) kwam prominent in beeld met een debattraining in Amsterdam. Ook was er een actie voor jongerenhuisvesting van Jonge Democraten en Dwars. Als u de link opent hoort u de jongeren vanaf de 20e minuut (en 45 seconden). De clip meldt dat de regering een jongeren­parlement wil en dat de leiders van de jongeren­bewegingen daar anders over denken: ze zijn niet gehoord. De voorzitter van PerspectieF, Siewert de Jong, noemde dat “toondoof”. Er valt dus inderdaad nog wel wat te winnen in het contact tussen regering en jongeren.

 • Dank dat God telkens jonge mensen geeft die zich politiek willen bekwamen en ‘er voor gaan’.
 • Dank voor de vrijheid in ons land en voor een onafhankelijke pers, bid voor de journalistiek.
 • Bid voor een gezegend contact tussen de generaties.

Israël in de internationale politiek

Als Jezus werkelijk die Heer is waar alle stammen en volken zich voor zullen buigen, is Hij dat dan ook over wat zich profileert als een ontluikend volk – de Palestijnen in het Midden-Oosten – en Heer over het volk dat Jeruzalem als haar hoofdstad ziet – de Joden in de staat Israël? De vraag stellen is al een antwoord. Zo blijkt onze Heer Heer over volken die strijden: soms met raketten en soms met woorden. Dat blijkt ook uit de resoluties die de Verenigde Naties over Israël aanneemt. Tweede Kamerlid Joël Voordewind noemt het bashen en is ontstemd dat ook de Nederlandse vertegenwoordiging meedoet.

 • Laten we beginnen met de erkenning dat Jezus hier zelf al over spreekt met God zijn Vader.
 • Bid om de Heilige Geest – Hij wil leiding geven aan uw gebed voor de volken van de Heer.
 • Bid voor mensen die onrecht doen, opdat er recht komt op aarde en men de Heer zal vinden.

De regering van ons land

De gebedskring van Vorchten en Veessen stuurde mij hun brief aan minister Schouten, omdat ze in de laatste week van november op dinsdag, woensdag en donderdag gaan bidden en vasten inzake het stikstofdebat. Het laat zien dat de ernst van de huidige situatie erkend wordt. De situatie vraagt meer dan met menselijk overzicht afgehandeld kan worden, men zoekt redding in nood. Ik appte over de brief met de politiek assistent van de minister en hij belde me terug. Uw gebed wordt zeer gewaar­deerd, dat was duidelijk de boodschap die hij me wilde overbrengen. Wat kan ik er meer over zeggen? Iedereen weet hoe complex de situaties zijn die onze ministers het hoofd moeten bieden.

 • Dank God dat Hij vasthoudt aan zijn beloften. Dank dat Hij wil dat de aarde bewoonbaar is.
 • Bid voor de regering, opdat ze dat wat hen is toevertrouwd goed zullen kunnen beheren.
 • Bid voor de mensen die zelf land beheren: boeren, bouwers, waterschapbestuurders, enz.

ChristenUniecongres 23 november: samenleving met aandacht

Zaterdag komen we naar het Beatrixtheater, de belangstelling is groot, er kwamen veel aanmeldingen binnen. We hopen op een mooi congres. Gert-Jan Segers spreekt ’s ochtends. Tijdens de lunch is er een eerste gesprek over de Aanzet Luchtvaartvisie, want de ChristenUnie wil haar visie op dit punt komend voorjaar vaststellen. Daarna een interview met Carola Schouten. Aan het eind van de middag is er iets aangenaams te drinken, want Roel Kuiper nam afscheid als senator in de Eerste Kamer. Het is een tijd van ontmoeting en bemoediging met de mensen die zich inzetten voor het welzijn van ons land.

 • Dank dat we als christenen in de ChristenUnie samen kunnen zoeken naar het goede voor ons land.
 • Dank voor de inzet van onze vertegenwoordigers in het parlement. Bid om Gods licht op hun pad.
 • Bid voor de ontmoetingen, bid dat het heel bemoedigend zal zijn en bij de visievorming helpt.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts