... maar Johannes moet huilen, want God had een boekrol en niemand kon die openen ... In deze gebedsbrieven luisteren we naar de woorden van Jezus aan zeven gemeenten in Asia. ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Het Lam

        'Ik brak in tranen uit'
                
Openb. 5:4a   

                             
'Laten we blij zijn en jubelen'
                 Openb. 19:7aLieve mensen,

De afgelopen maanden luisterden we naar de woorden van Jezus uit de brief, die Johannes van Hem moest schrijven aan de zeven gemeenten in Asia. Kon ons dat helpen bij het bidden? We hoorden wat Jezus aan elke specifieke gemeente meegaf en daaruit sprak zijn liefde voor die gemeenten. Zelfs bij Laodicea bleek die liefde de kern. Ook als Jezus iemand straft is dat liefde. Die liefde is de basis van ons gebed: we kunnen bidden omdat Jezus ons liefheeft, net als zijn Vader!

Omdat de brief daar niet stopt is het goed dat we nu ook een keer naar de hele brief kijken. Johannes ziet een machtig visioen over Gods troon met o.a. vier wezens die laten zien hoe alles, dat op aarde eer geeft aan God, tot dat doel verzameld is rond die troon (Openbaring 4 e.v.).

Maar Johannes moet huilen, want God had een boekrol en niemand kon die openen of inzien. U kent het vervolg denk ik wel; er bleek toch nog iemand waardig genoeg: een lam. De boekrol had zeven zegels en die konden alleen door dit lam geopend worden. Dat is Jezus. In dit visioen opent Hij die zegels een voor een. Als na het zevende zegel onze gebeden opstijgen naar God (8:4) en daarbij ook de zeven bazuinen geklonken hebben, horen we deze conclusie:

‘Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld,
en dat van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ (11:15)

Pas op deze plek, als die boekrol eindelijk helemaal open is, begrijp ik waarom Johannes zo moest huilen. Zolang die rol niet volledig openging, zou dat nieuwe begin niet beginnen...

En wie was waardig genoeg om dat nieuwe begin wel door te laten gaan? Dat was het lam. Een lam dat eruitzag als een lam dat geslacht was! Dat Jezus zich zo liet slachten deed Hij uit liefde voor zijn Vader. En zijn Vader vroeg dat vanwege zijn liefde voor de wereld. De liefde die we eerder zagen voor de zeven gemeenten is kennelijk ook de basis van Gods handelen in het visioen daarna.

Het loopt erop uit dat ook wij het lied van het lam kunnen zingen en daarin erkennen dat

... alle volken zullen komen en zich voor U neerwerpen,
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. (15:4b)

Dan wordt ook de zondige stad geoordeeld en als dat gebeurd is klinkt die machtige stem:

‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’

               Dat linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen (19:8).

Later ziet Johannes ook de heilige stad uit de hemel; weer een stad, maar dan zonder zonde. Door het offer dat Hij bracht zet de Heer alles recht en dat doet Hij goed. Zo blijkt het doel: God zet alles recht! Jezus opende die weg (5:5) en wij verblijden ons daarbij in de Heer.

Dat Bijbelwoord bepaalt de richting die ik u voorstel voor uw gebeden voor land en politiek:
blijf in alles letten op het glorieuze einde dat ons beloofd is. Bid in die hoopvolle verwachting.

Concrete gebeden

 • Dank voor de hemelvaart van Jezus, dank dat Hij zit op de troon bij zijn Vader. Verblijd u daarin.
 • Dank telkens weer voor het volkomen offer dat Jezus gebracht heeft als de redder namens God.
 • Zoek woorden waarmee u de Heer kunt eren en u uw vertrouwen uitspreekt (bijv. het Onze Vader).
 • Dank voor het linnen in dit visioen (want het goede dat wij doen mag zo de bruid van het lam sieren).

Samenbrengen en verbinden

Zaterdag hield de ChristenUnie haar partijcongres online. Gert-Jan Segers hield een indringende toespraak. In het eerste deel reflecteerde Gert-Jan o.a. op de moed van de broeders van Tibhirine, zij bleven trouw aan hun roeping. In de laatste 4½ minuut sprak hij over de actualiteit. Wat is het beleid dat ons land nodig heeft? "Dat zijn politieke keuzes die verbinden, die samenbrengen en niet verdelen. Uit verantwoordelijk­heid voor elkaar, uit naastenliefde voor ieder mens" (net als dat die broeders deden). Bij de beslissingen tegen COVID-19 moet dat de basis zijn van waaruit concrete keuzes gemaakt worden. Vanuit die optiek deed de ChristenUnie een eigen voorstel (1G), dat de regering nu ook laat uitwerken en onderzoeken.   

 • Dank eerst weer voor de wil dat men het goede wil zoeken voor ons land en daarmee ook voor u.
 • Bid om goede daadkracht, om goede eensgezindheid, om de ware wijsheid, om vrede met elkaar.
 • Bid om oplossingen bij de dilemma's waarover verschillende groeperingen heel verschillend.

Nogmaals: bidden voor een nieuwe regering en voor ons land

Dit blijft een actueel gebedspunt tot er een nieuwe regering is. Onze betrokkenheid is sterker omdat de ChristenUnie mee onderhandelt voor een coalitie. Gert-Jan zei: "Of die onderhandelingen lukken? Ik weet het oprecht nog steeds niet. We zijn nog niet het moment gepasseerd dat dat duidelijk is." Gert-Jan doet het, omdat hij het wil doen voor telkens die ene mens die goed beleid nodig heeft. Hij zei: "Dat is ook de harten­klop op al die plekken waar christenen opstaan en het voor die ene doen. En we gaan het doen. Wij willen trouw zijn aan de mensen en aan God." In deze spannende tijd handelen we uit "de moed van de hoop".

 • Dank dat al het goede dat wordt gedaan een plek krijgt in Gods plan en dat Hij het gebruikt.
 • Bid dat de onderhandelaars elkaar weten te vinden en elkaars behoeften goed zullen aanvoelen.
 • Dank voor de kracht van Christus' opstanding en bid dat de Heilige Geest het proces zal leiden.

Samen recht doen in dorp, stad en gemeente

Bij alle onrust in het land is het goed te weten dat er dan juist op lokaal niveau gewerkt moet worden aan goede verhoudingen. Alleen daarom al zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen best belangrijk. Bij de ChristenUnie bundelt men de inzet voor de komende campagne met het thema "Samen recht doen". Als een lokale overheid recht doet komt er weer meer vertrouwen. Bij afdeling Oldebroek vond ik deze uitleg:

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.

Recht   - omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.

Doen    - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

 • Dank voor alle inspanningen om verstoorde verhoudingen te herstellen.
 • Bid dat Gods Heilige Geest de toegewijde mensen aanvuurt en moed geeft om te handelen.
 • Bid ook dat de Heer voorziet in de andere behoeften van de campagneteams.

PerspectieF op de toekomst

Op het congres nam de partij de moties van de jongerenbeweging PerspectieF aan dat de klimaatcrisis een acute crisis is en dat Nederland zich moet inspannen voor een klimaattransitie die al na 10 jaar een klimaat­neutrale industrie oplevert. Als u weet dat de Deltawerken ons 30 jaar kostten, dan begrijpt u wel hoe acuut we de klimaatcrisis vinden. Anderzijds lees ik elders over de nationale energiestrategie dat de capaciteit van het elektriciteitsnet te klein is, we vakmensen tekort komen, dat er maatschappelijke weerstand is en dat de uitspraak van de Raad van State over de milieunormering van windmolens flinke uitdagingen levert.

 • Dank dat de Heer, dat Hij altijd groter is dan welke crisis ook, aanbid Hem als de God die zorgt.
 • Bid vanuit dat geloof om vertrouwen in zijn toekomst. En dat we met Hem mee mogen zorgen.
 • Vraag om Gods wijze creativiteit voor wetenschap en industrie, voor overheid en burgers.
 • Dank voor de moed bij onze jongeren en bid dat de Heer hen de weg naar zijn toekomst baant.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 
Mail voor info over het gebedsuur naar gebed@christenunie.nl