Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde

________(gebed van Jezus, uit Lucas 10 vers 21)

Pinksteren 2019 _____

Lieve mensen,

 

Het is nu 75 jaar na D-Day. Die invasie bracht hoop in Europa. Lijkt onze tijd daar op? Of is het meer zoals een aantal jaren daarvoor? De Britten en Fransen wisten hoe erg de Eerste Wereldoorlog was geweest, men wilde oorlog voorkomen; Hitler mocht van de geallieerden Tsjechië wel inpikken, als het daar maar bij bleef (maar dat gebeurde niet). Bij de Nederlandse grens werden Joden die uit Duitsland vluchtten teruggestuurd; de regering hield namelijk rekening met de draagkracht van het eigen volk.

Dit brengt mij bij mijn eigen tijd. Mijn collega’s op het partijbureau weten dat mijn vrouw en ik al jaren lang zomers naar ongewone vakantiebestemmingen gaan. Kleine landen in Noordoost Europa, regenachtige eilanden in de Noordelijke oceaan. Terwijl we van het mooie weer genieten ervaar ik aan de lijve wat er mis gaat: het weer is té mooi. Ik zeg dat tegen de mensen daar: “het klimaat verandert en u merkt het”. Maar het kan me ook ontmoedigen: waar gaat dit heen? Daarnaast zie ik hoe sommige Europese vrienden zich in een soort zelfverdediging afsluiten voor mensen die naar Europa vluchten. Ik weet dan niet meer hoe ik moet bidden…

Daarom koos ik de woorden boven deze gebedsbrief. Want hier horen we wát Jezus bidt. Tweeënzeventig leerlingen kwamen terug bij Jezus, vol vreugde over wat ze hadden mogen doen in de naam van Jezus, hun D-day verliep goed! Maar Jezus wijst hen een hógere weg: ze mogen blij zijn over wie ze zijn bij de Vader: hun namen zijn opgetekend in de hemel. Dan toont Jezus hen zijn vreugde over hén. Vervuld van de Heilige Geest gaat Jezus hardop bidden. Hij looft zijn Vader en spreekt Hem aan in zijn hoge rol: “Heer van hemel en aarde”. Dan dankt Hij God voor wat Hij doet bij zijn discipelen, dat ze dit mochten weten, terwijl het bij wijzen en verstandigen niet bekend is. Jezus zegt dat de Vader dat voor die anderen verborgen had gehouden, maar het aan eenvoudige mensen onthult.

Eerder in Lucas werd al verteld dat Jezus bad, bijvoorbeeld in de nacht voordat Hij de twaalf uitkiest. Maar nu vertelt Lucas voor het eerst wát Jezus tegen de Vader zegt. Daar wil ik graag iets van leren. Wat mij dan opvalt is dat onze Heer het beleid van zijn Vader aanvaardt en prijst. En dat het aansluit bij de zaligsprekingen in Lucas 6. Daar spreekt Hij over mensen met een tekort - zoals de armen - en als ze vervolgd worden om Jezus’ naam spreekt Hij in Lucas 6 van grote blijdschap én over de beloning in de hemel. Kort na de lofprijzing hierboven, volgt in Lucas 11 het “Onze Vader”. Let je op wat ik net schreef dan kan je het begin van dat gebed ook lezen als een lofprijzing. We eren en loven onze God door te erkennen dat Hij in de hemel is en door tegen Hem te zeggen: “Uw naam worde geheiligd”.

Ook hier in Lucas 10 meldt Jezus eerst dat zijn Vader over alles regeert: "Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde". Dat gaat over meer dan we kunnen vatten, het is verborgen voor verstandigen en wijzen, op dit regeergebied kunnen we niet eens meer iets analyseren of ontwikkelingen inschatten. Maar juist daar ziet Jezus reden tot vreugde. Hij weet dat het beleid van de Vader effectief is. Wij kunnen Jezus navolgen door in ons gebed eerst te erkennen dat God regeert. Als we dat doen wandelen we in hoop en oefenen we ons in vertrouwen. Dat gebed komt niet in de plaats van de dingen die we daarbij moeten doen - ook die 72 leerlingen hadden in de dorpen veel gedaan in Jezus naam - het is wel een basis voor al het andere bidden en handelen - het bidden wordt zo duurzaam.

Toen Jezus dit bad was Hij vervuld met de Heilige Geest, die gaf Hem die vreugde! Sinds Pinksteren komt de Geest ook bij de gelovigen. Laten we daarvoor dankbaar zijn en vragen om zijn werk in ons.

 

Concrete dank- en gebedspunten

Het eerste is natuurlijk het vinden van een passende vorm waarmee u de Heer eert. Augustinus zei al: “zingen is dubbel bidden”. Voor deze keer stuur ik een tien jaar oude clip mee, maar het past wel! Een loflied in het Afrikaans, hij duurt vijf en een halve minuut: https://youtu.be/FDepldB3FEI

Jongeren in de politiek

Een van de redenen voor de lange inleiding hierboven was een gesprek met een tiener van 15. Hij stelde onomwonden dat de toekomst niet rooskleurig is. En het is juist de jeugd die in die toekomstige wereld moet verblijven! Het komt er op aan dat zij gesteund worden door ons gebed. De jongerenorganisatie van de ChristenUnie heet PerspectieF. Ze volgt de politiek actief, maar wil wel wat meer zelf nieuwe zaken aan de orde stellen en haar leden meer betrekken bij wat er speelt. Op 22 juni is de jaarlijkse Focusdag, dan kiest Perspectief een nieuw bestuur. De dag start met een Prayer-Breakfast.

  • Dank de Heer van het leven dat hij leven geeft en zo ook jongeren die beleid willen maken.
  • Dank voor de Focusdag in Amsterdam. Bid voor inspirerende, gezegende bijeenkomst.
  • Bid voor het oude en nieuwe bestuur, dat ze gesterkt worden en gevormd voor hun rol later.

Het gesprek over de politiek

Soms heb ik telefoondienst. Dan hoor ik hoe bellers reageren op het politieke bedrijf. We zitten als kleinste partij in de regering en melden dus graag dat je zelfs zó nog veel kan bereiken, hoe klein je rol ook is. Dan vraagt een beller: “waarom is de site zo opgetogen, terwijl er ook veel niet wordt bereikt?”
Of er komen vragen over onderwerpen die gevoelig liggen in het land. Op het partijbureau verbinden we dan door naar een medewerker van de Tweede Kamerfractie in Den Haag. De vragen worden zo bekend bij de fractie en de beller krijgt een antwoord van iemand die weet van de hoed en de rand.

  • Dank de Heer dat Hij mensen bij elkaar zet om met en tegenover elkaar het leven te leven.
  • Bid om zijn Geest, opdat we trouw blijven aan Gods geboden en het goede zoeken voor elkaar.
  • Dank voor communicatiemogelijkheden, bid voor de medewerkers die mensen te woord staan.

Joden in Nederland - de staat Israël in de wereld

Gisteren hoorde ik dat een Nederlandse verpleegster van een patiënt te horen kreeg dat zij hem niet mocht helpen, want hij merkte dat ze Joods is. Een incident? Het kabinet start een actieprogramma tegen antisemitisme.
In het Midden-Oosten wordt traditioneel op de laatste vrijdag van de Ramadan tegen de Joodse staat gedemonstreerd. Dat gaat verder dan een protest tegen beleid: die staat mag niet meer bestaan. Dit jaar was er ook zo’n demonstratie in Den Haag. Onze parlementariërs stelden Kamervragen. Er komt een moment dat demonstreren haat zaaien geworden is en wie treedt dan op?

  • Dank eerst maar weer dat God voor alle mensen zorgt, hij laat het regenen voor iedereen.
  • Bid voor de vredestichters in alle gemeenschappen, opdat hun stille invloed zegen ontvangt.
  • Dank voor wat regering en politie kunnen doen, bid om een zegen over hun taak.

29 juni

Zaterdagmorgen 29 juni bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Na een kopje koffie of thee gaan we de kapel in. Frans de Lange leidt het gebedsuur. We zingen tot Gods eer. Daarna een korte overdenking. Kamerleden delen gebedspunten. We bidden en zingen. Er is koffie en thee na afloop. Zo hebt u daarna nog een hele dag voor u.  Komt u ook?

 

Wens ik u tot slot heel gezegende Pinksterdagen toe,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts