Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2015

Lieve mensen,

Doe de waarheid aan, zoals een betrouwbare gordel om je middel “. Dat is wat Paulus schreef aan zijn vrienden in Efeze. Hoe zullen we dat oppakken? Hoe deed Paulus dat zelf?

In de eerste drie verzen van zijn brief aan Rome lees ik meteen in het begin al dit:
 o  het goede nieuws gaat over Jezus Christus,
 o  de Zoon van God
 o  een mens voortgekomen uit het nageslacht van David

Paulus schrikt er dus niet voor terug om diverse zaken die wij moeilijk tegelijk kunnen begrijpen in één adem te noemen. Paulus geeft het Kerstevangelie in een notendop. Mattheüs en Lucas melden dat Jozef -de man van Maria- afstamt van David. Zo hoort Jezus bij het nageslacht van David. Daarbij is Jezus wel de zoon van God. Dat staat voorop.  NB: wat Lucas over de geboorte van Jezus kon schrijven, was ook bij Paulus bekend: volgens Handelingen waren ze reisgenoten!

Als Lucas de afstamming doorgeeft, gaat dat zo: “En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van …” (Lucas 3;23). Let op het “naar men meende”: Lucas had immers vlak daarvoor geschreven over het wonder dat Jezus Gods zoon zou zijn!? Al van te voren had de Engel Gabriël dat aan Maria verteld (Luc. 1:35).

Als Jozef van de zwangerschap hoort en daar naar eer en geweten mee om wil gaan hoort hij volgens Mattheüs ook van een Engel hoe het zit: “Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.” (Mattheüs 1:21).

We zien dus dat Paulus, Lucas en Mattheüs haast onbekommerd laten weten dat Jezus afstamt van David en… even stellig melden dat Hij Gods Zoon is. Dat is bovenmenselijk; Maria en Jozef horen die waarheid dan ook beiden van een engel, die dat ieder afzonderlijk aan hen vertelde.

De waarheid van de Bijbel gaat onze schema’s te boven. Soms doet men alsof de biologische afstamming via Jozef loopt en dat bij Jezus alleen zijn ideeën van God zijn. Maar de Bijbel gaat daar anders mee om. Jezus kan van Jozef afstammen, zonder dat die hem verwekt heeft. Jozef deed wat de Engel van hem vroeg: hij aanvaardde Maria als zijn vrouw, zo ging het nog ongeboren kind tot zijn huis behoren en daarmee werd Jezus ook een afstammeling van David.

Waarom is dit nuttig voor een gebedsbrief over politiek? Ik denk dat het helpt in ons vertrouwen op God. Als we ergens voor bidden, kunnen we met precieze wensen beginnen - met exacte en efficiënte doelen, maar als we een uitkomst echt van God verwachten, moeten we ruimte laten voor oplossingen die wij niet voorzien. Gewoon omdat ons ‘denkraam’ te klein is. Laten we dus hoe dan ook ons hart uitstorten bij de Heer, maar het antwoord dat Hij geeft wel aan Hem laten.

Concrete dank- en bidpunten

(ondersteepte delen linken door naar extra info op de site van de ChristenUnie)

Bidden voor vertrouwen in de politiek

Voor ziektes geld het spreekwoord “ze komen te paard en gaan te voet”, maar voor vertrouwen geldt: “het komt te voet en gaat te paard”. Wat we nodig hebben is dat we moed houden omdat we op God vertrouwen. En dat mag ook handen en voeten krijgen in ons eigen land. Daartoe is er rechtspraak, hebben we een vrije pers en is er een Parlement dat de regering controleert.

 • Laten we danken voor alle journalisten die de waarheid dienen en bidden voor hun werk.
 • Laten we danken voor een onafhankelijke rechtspraak en bidden om een wijze aanpak.
 • Laten we danken voor onze democratie en bidden om een transparant, integer bestuur.

Gert-Jan Segers, nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Terwijl er in de wereld veel gebeurt dat verontrust, beleefden we binnenskamers als partij een mooi congres, waarin Arie Slob het stokje overgaf aan Gert-Jan Segers. Zij spraken over een politiek van hoop. Arie haalde Abraham Kuyper aan: In de politiek hebben we maar een beperkt werkveld, maar door Gods zegen kunnen we doen wat onze hand vindt om te doen en doe dat uit alle macht.

Gert-Jan haalde onder meer Jesaja aan, die bij een vraag van de Heer zei: “Hier ben ik” – ik ben beschikbaar. Gert-Jan zei: “onze tijd snakt naar zulke mensen, het is een teken van hoop”.

 • U kunt met ons danken voor een zeer bemoedigend congres.
 • Wilt u bidden voor Gert-Jan en het met Eppo Bruins vernieuwde team?
 • Dank voor alles wat Arie heeft mogen doen en vraag een zegen voor zijn toekomst.

De vluchtelingenstromen in Europa

De problemen waar onze overheden nu voor staan zijn gigantisch. U kent het nieuws. Paulus vraagt ons in 1 Timoteüs 2 vers 2 om te bidden voor alle gezagsdragers, “opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid”. Maar dat is geen bidden voor een makkelijk leven. “Vroom en waardig” betekent ook actief mensen helpen – in overeenstemming met de omstandigheden. Die zijn bar en u weet wel hoe de mensen in uw eigen omgeving reageren.

 • Bid voor uw burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad – zegen hun daadkracht.
 • Bid voor de landen langs de Middellandse Zee, bid de Europese Commissie wijsheid toe.
 • Dank voor mogelijkheden om goed te doen, dat we mensen in nood kunnen helpen.

Bidden tegen de terreur in de wereld

Telkens weer komt het in het nieuws. Jonge mensen die anderen én soms ook zichzelf van het leven beroven. Ze zijn radicaal misleid. Hoe zullen we bidden? Wat kunnen we God in de hemel vragen? Er zijn ook mensen die hiertegen standhouden! Laten we God om hulp vragen voor hen. Zie ook de bijdrage van Gert-Jan Segers in de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs.

 • Bid voor de samenwerking van buurtwerk, agenten, inlichtingendiensten en reclassering.
 • Bid voor alle ouders, de ouders van slachtoffers, maar ook de ouders van daders.
 • Dank dat terreur niet het laatste woord heeft, maar dat Gods liefde uiteindelijk overwint.

Bidden voor het klimaat in het nieuwe jaar en voor de rest van deze eeuw

Toen er nog weinig mensen in Europa woonden werd de Doggersbank eerst een eiland en later een zandbank in de Noordzee – voor landdieren en mensen was geen plaats meer. In de niet zo verre toekomst geldt dat nu voor eilanden in de Stille Oceaan. Om deze en vele andere redenen tekenden 196 landen deze maand het Klimaatakkoord in Parijs. Maar dat wordt pas van kracht als het door de eigen parlementen wordt geratificeerd. Hopelijk wordt dat nu snel gedaan.

 • Dank voor het besef dat mensen als goede rentmeesters voor de aarde moeten zorgen.
 • Dank dat God inzicht en kennis geeft; bid voor slimme oplossingen bij grote problemen.
 • Bid voor daadkracht bij parlementen en regeringen, opdat men niet talmt met ratificeren.

Ik wens u hele goede kerstdagen en alvast een rijk gezegend Nieuwjaar,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts