Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Heer - uw licht en uw liefde schijnen

 Opwekking 334  

Juni 2018 _____

Lieve mensen,

Hoe komt een diamant zo mooi? Door de Diamantmaker! Allereerst door God, die het koolstof ooit door grote druk en hitte zo hecht liet worden dat die stof het licht kan ontvangen én doorgeven. Hij laat ons de stenen vinden in de blauwe krateraarde. Valt het licht erop dan komen er heldere kleuren uit het kristal. Maar eerst gaat de ruwe kristal nog naar de werkbank van de diamantslijper. De vakman klieft en slijpt totdat de vorm goed is. En wat maakt dat de diamant straalt? Het licht dat via de steen in onze ogen komt!

Zo is het ook met ons leven. God, die we niet zien, heeft ons leven gevormd – vanaf het allereerste begin. Hij staat de omstandigheden toe waaronder we onder grote druk doorschijnend worden voor Hem. Hij houdt niet op, maar klieft en slijpt zoals het Hem behaagt. En hoe gaan we stralen? Door het licht dat Hij zendt en dat we doorgeven. Ieder mens op zijn eigen manier: helemaal zoals we in de druk van de tijd onder Gods beleid zijn gevormd; dat geeft een rijke schakering aan ons bestaan. 

In Lucas 11 meldt Jezus dat we God om zijn Geest kunnen vragen en dat Hij die niet zal weigeren. Kinderen vragen om goed eten – in Jezus tijd was dat een lekker eitje of visje – en de ouders geven echt wel wat goed is; ze geven niet een schorpioen of een slang. Let op, Jezus meldt niet welke goede gave zij dan geven; Hij zegt wel wat de Vader geeft aan wie daarom vraagt: de heilige Geest. De Geest is niet zo tastbaar als een eitje of een vis: Hij is als het licht dat een diamant laat stralen. Hij verlicht ons duistere bestaan en door Gods Geest gaan onze daden schitteren voor Hem.

Licht is ongrijpbaar, je krijgt er geen vat op. De schoonheid van de morgen is anders dan de kracht van de middag; en als de schaduwen ’s avonds lang worden heeft dat weer een ander effect op ons gemoed. Zo is het ook met Gods geschenk: Hij geeft het iedere keer op een andere manier. Kort na Pasen blies Jezus op zijn discipelen en zei: “ontvang de heilige Geest”. Op Pinksteren kwam de Geest met een stormwind, terwijl iedereen de vlammen kon zien. Een tijd daarna bad de gemeente intens over de gebeurtenissen toen en ook daarbij zegt de Schrift dat allen vervuld werden van de heilige Geest. Het gebeurt telkens weer! Laat ons dus met David bidden: “laat uw goede geest mij leiden”.

(gebruikte Bijbelteksten: Lucas 11:13, Johannes 20:22, Hand. 2:2-4, Hand. 4:31, Psalm 143:10)

Enkele concrete gebedspunten om de Heer te eren, te danken en te aanbidden

Eer uw Heer

Als de tekst hierboven u raakt en er blijdschap komt om wat de Geest met u doet – door alle ellende heen – of als u weer dankbaar bent omdat uw zonden om Jezus’ wil vergeven zijn en u leeft voor Hem – of als u de zorg van de Vader herkent en u zijn kind bent – kies dan iets om Hem te eren.

 • Dat kan met een lied dat u zingt of waarnaar u luistert, in aanbidding tot Hem.
 • Het kan ook met woorden die in u opkomen, een gebed tot zijn eer.

En als het anders ligt – om wat voor reden dan ook – kies dan een ander begin voor uzelf:

 • Misschien hebt u nu meer aan Psalm 143, waarmee David vanuit het duister God zoekt.
 • Soms helpt het om naar een stille plek te gaan, niet met een plan, wel hopend op God.

Misschien voor een enkeling onder u:

 • Zoek zo nodig iemand die u kent en vertrouwt, die u kan helpen bij het eren van God.

Danken voor de afgelopen tijd

Bij de ChristenUnie zijn er veel zaken waarvoor we dankbaar zijn. Een goed congres op 9 juni: goed bezocht en met vruchtbare besprekingen. Een goede PR op de Pinkster­conferentie van Opwekking. Veel gemeenten waar de ChristenUnie nieuwe wethouders levert. Overijssel krijgt een commissaris van de Koning uit onze partij. We hielden een prima leidersconferentie op 8 juni en het WI had een goed bezocht congres over een nieuw uitgegeven bundel: ‘De goede gemeenschap’.

 • Dank met ons dat we Gods zegen zo concreet kunnen ervaren, ook in wat we doen.
 • Dank God voor zijn trouw, dat Hij overzicht heeft, dat Hij dwars door alles heen regeert.
 • Dank Hem dat Hij leven geeft, dat Hij zijn Geest geeft en in Christus de wereld redt.

Beginselverklaring ‘recht en vrede’

Op het afgelopen congres gaven de leden in vijf groepen commentaar op het concept van de nieuwe beginselverklaring. Dat is bij elke groep genotuleerd. Nu moet de schrijver, Wouter Beekers, aan de slag om daarmee de beginselverklaring aan te vullen en aan te scherpen. Hij wordt bijgestaan door een klankbordgroep. Het plan is dat het congres in november een definitieve versie aanvaardt.

 • Eer God als de Bron van alle creativiteit en de Rots onder al onze inspanningen.
 • Bid om een zegen voor de kerngroep en voor Wouter Beekers in het bijzonder.
 • Vraag om wijsheid en moed om keuzes te maken – bid hen het licht van Gods Geest toe.

Bidden voor mensen onder druk of met rouw

Bij de weekopening van het Partijbureau en bij fractievergadering van de Tweede Kamer bidden we altijd ook voor mensen die we intiem kennen. Vaak gaat het om wat ze moeten doorstaan; we bidden voor zieken, voor mensen met moeiten en voor wie er rouwt onder ons. Op het congres vroeg Gert-Jan Segers om te blijven bidden voor staatsecretaris Paul Blokhuis. Denk ook aan koningin Maxima. Daarbij wil ik graag ook de Christenen in Noord-Korea noemen, door het geloof zijn we een met hen.

 • Zet uw hart open voor de Heer, Hij kent van binnenuit ons besef dat het kwaad niet goed is.
 • Bid voor uw bekenden die Gods kracht behoeven in een zware periode, steun hen daarmee.
 • Bid voor broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof, dank dat God hen draagt.

GroenGelovig

Psalm 104 bezingt hoe mooi de HEER zijn schepping heeft gemaakt. Geen mens of dier kan zonder Hem. Als Hij hen de adem ontneemt dan is het met hen gedaan. Maar ook: “zend uw adem en ze worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat”. Die adem, dat is Gods Ruach, zijn Geest. Toch heeft Hij wel nog een zorgopdracht voor ons. Dat blijkt uit Genesis 2:5 “er waren geen mensen om het land te bewerken,” de zorg de aarde hoort bij ons. De ChristenUnie pakt dat onder meer op door deel te nemen aan GroenGelovig. Vrijdagmiddag 15 juni willen natuurbeschermers, agrariërs en consumenten samen nadenken over hoe wij met ons voedsel omgaan om verspilling te voorkomen.

 • Prijs God met Ps. 104: “met glans en glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld”.
 • Bid voor “ecologische gerechtigheid”, opdat de mens Gods aarde met zorg behandelen zal.
 • Dank voor de conferentie op 15 juni, bid om de inspiratie van de Heer.
 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts