Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

zomer 2017

…ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered Romeinen 10:1

Lieve mensen,

Laten we – met hulp van de Heilige Geest – blijven bidden, vooral als ons iets sterk raakt of erg bezwaard. Ik denk daarbij aan Paulus en de brief aan de Romeinen. Hartstochtelijk bidt hij uit de grond van zijn hart tot God. Paulus wil dat zijn ongelovige volksgenoten gered zullen worden en dat verwacht hij ook. Daarin lijkt hij op Abraham, aan wie was beloofd dat hij de vader van vele volken zou worden. Abraham bleef dat hopen, ook toen hij besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten. Abraham was er van overtuigd dat “God bij machte was te doen wat Hij had beloofd” (Rom. 4:21). Die volharding herken ik bij Paulus als hij bidt voor zijn broeders ‘naar het vlees’, voor zijn volksgenoten die niet geloven. Drie keer meldt hij in Romeinen 10 dat de lezer wordt gered als hij Jezus belijdt met zijn mond – Hem aanroept als zijn Heer. Dat is de kern van het geloof, maar van die broeders schrijft hij dat zij dat niet doen. Ze zijn nog niet bereid. Hij citeert Jesaja: “heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk” (vs. 21).

Het aparte is dat Paulus weet dat die ongehoorzaamheid een plek heeft in Gods plan. God had het zo laten lopen dat ze gingen doen alsof hun rechtvaardigheid een beloning was en niet Gods geschenk. Paulus citeert: ‘God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag’ (Rom. 11:8). Maar Paulus bidt hartstochtelijk voor hun redding. Net als Abraham blijft Paulus hopen op Gods trouw. In Rom. 11:25b geeft hij een belofte door: “een verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der volkeren binnenkomt.” Daarmee laat hij zien dat die ongehoorzaamheid niet totaal is en ooit zal stoppen: “dan zal heel Israël worden gered.” Paulus meldt dat ze in verband met het Evangelie vijanden zijn, maar: “God blijft hen liefhebben … opdat ook zij barmhartigheid zouden ondervinden.” De ongehoorzaamheid heeft een doel: “want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen” (vers 32). Het brengt Paulus tot aanbidding: “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Amen.”

Romeinen 8 -12 kan ons gebed richten. We belijden God als Vader. We erkennen het lijden. We vinden troost in onze eenheid met Christus. We benoemen de situaties die ons hart bezwaren. Paulus doet dat in Romeinen 9. We mogen erkennen dat mensen Gods tegenstanders werden, maar kunnen met Paulus verwachten dat God die ongehoorzaamheid inzet om zelf barmhartig te zijn. Wat een wonder! Laten wij daarom ook Romeinen 12 doen: ons in dienst van God stellen.

Concrete gebedspunten

Bidden voor onze eigen hartszaken

Paulus laat zien wat hij doet met een onderwerp waar hij emotioneel bij betrokken is. Hij vindt een weg om het bij God te brengen en aan de slag gaan. In de vorige gebedsbrief liet ik zien dat de brief aan de Romeinen heel hartstochtelijk is – deze zomerbrief toont Paulus’ persoonlijk verdriet. Dat kan onbedoeld een heel ander zorgpunt hebben aangeraakt bij u: iets dat uzelf bezig houdt. Daarom noemde ik ook Romeinen 12 – het geeft veel praktische adviezen voor onszelf.

 • Laten we bidden voor elkaar: dat God al onze hartszaken wil bergen in zijn barmhartigheid.
 • Bid ook voor uzelf alleen: dat uw hart zijn rust bewaart in de dienst aan uw hemelse Vader.
 • Bid voor de wereld om u heen: dat men mag zien dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is.
 • En bid voor heel Israël, gelovige of ongelovig, dat God zijn plannen met hen zal uitvoeren.

Bidden voor een hartszaak van de ChristenUnie

De ChristenUnie wil invloed uitoefenen in het land. Met politieke middelen – dat is haar roeping. Dat kan in het parlement en misschien ook in de nieuw te vormen regering. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn even onderbroken voor een vakantiestop van ruim twee weken. In principe gaan ze vanaf 9 augustus weer verder.

 • Dank voor de ontwikkelingen tot nu toe, bid dat het vrucht zal dragen.
 • Bid om een goede rusttijd voor alle betrokkenen, voor de onderhandelaars en ook hun familie.
 • Als u deze brief later leest en de onderhandelingen weer verder gaan: vraag er Gods zegen voor.

Bidden voor onze veiligheid en vrijheid

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces debatteerde de Eerste Kamer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Senator Mirjam Bikker leverde namens de ChristenUnie-fractie een bijdrage. Nederland wil graag haar eigen rechtsorde handhaven, zonder dat dat van buitenaf wordt aangetast. Door de ontwikkelingen op het web vraagt dat nieuwe bevoegdheden voor de diensten. Maar wel zo, dat het eigenlijke doel – de rechtsorde – niet wordt aangetast. Het zou niet goed zijn als de Nederland straks door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt teruggefloten. Mede daarom stelde Mirjam de minister een aantal kritische vragen.

 • Dank voor de diensten die zich voor onze veiligheid inzetten en bid hen een zegen toe.
 • Bid voor regering en parlement, voor wijsheid bij het maken van al dit soort afwegingen.
 • Bid voor een goed sociaal-juridisch klimaat in ons land, opdat we in vrijheid met elkaar leven.
 

Bidden voor de rechten van kinderen

Nederland was een van de laatste landen in Europa die een Kinderombudsman kreeg. Maar dat bleek zo zijn opgezet dat het werk door een ander ombudsman kon worden beknot. Toen deden bijna honderd jongeren- en kinderrechtorganisaties een oproep voor meer onafhankelijkheid. Op initiatief van de CU-jongeren hebben zeven politieke jongeren organisaties daar ook voor gepleit. Deze maand kwam het ministerie van VWS met een rapport die deze aanbeveling ondersteunt.

 • Dank voor de effectieve politieke betrokkenheid van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.
 • Bid voor het werk van de Kinderombudsman, dat zijn onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.
 • Dank dat we met elkaar mogen bouwen aan een goed klimaat voor alle kinderen in ons land.

Ik wens u straks hele goede Paasdagen,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts