Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Jezus Christus, onze Heer

Romeinen 1 vers 4b

December 2018 _____

Lieve mensen,

 

Een van de wonderlijkste kanten van het mens-zijn is dat God de mensen macht gegeven heeft. Wij zijn niet zoals de sterren die heel veel licht geven, gewoon omdat ze zo gemaakt zijn met een natuurlijke wetmatigheid, zonder dat ze dat zelf willen. Bij ons is het goede dat we doen afhankelijk van onze inzet. We kunnen iets verlangen en dan naar dat verlangen handelen, met de mooie verwachting dat we het gestelde doel bereiken - wat vaak ook lukt: mensen hebben macht

Als Paulus zijn beroemde brief aan de Romeinen schrijft begint hij dat met een korte proclamatie van het Evangelie. Hij vertelt over Jezus, die een mens is en zoon van God en “bekleed met macht door de Heilige Geest” - zijn opstanding uit de dood bevestigde dat met kracht (Romeinen 1 vers 4)! Maar in de aanloop daar naartoe verwijst Paulus ook naar Kerst, want als mens komt Hij uit het nageslacht van David. Toch is Hij de zoon van God, juist door zijn opstanding is dat gebleken. Daarbij noemt Paulus Jezus ook nog: Christus, onze Heer. Hij is de machtige Koning waar we met Kerst over zingen! Zoals de engelen bij Bethlehem: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen van zijn welbehagen.

In het nu aflopende jaar baden we voor de politiek. Als christenen doen we dat in Jezus’ naam. Politiek gaat over macht, over zaken waarvan mensen verlangen dat ze gebeuren, of voortaan niet meer gebeuren. Zaken die niet een enkeling alleen aan gaan, maar die we alleen samen kunnen bereiken. Dat vraagt inzicht, afstemming, wijsheid en daadkracht. Als we daarvoor bidden in Jezus’ naam, geven we de situatie over aan Hem (en spreken dat ook uit), opdat het resultaat uiteindelijk zijn werk zal zijn, iets dat past in zijn regering. Dan bidden we altijd om vrede voor alle volken. Laten we dat blijven doen!

Dankpunt: najaarscongres ‘Het goede samenleven’

Op het congres van 24 november waren we inderdaad samen in Jezus’ naam. Het was heel goed en met respect voor ieders bijdrage. Bekijk desgewenst de foto’s of lees de toespraak van Gert-Jan Segers. De advocaat van Asia Bibi, de heer Malook kreeg een groots applaus. Er waren bewogen moties, onder anderen voor een Moratorium op Uitzetting van in Nederland Gewortelde Kinderen (met de in de kerk van Katwijk verblijvende Hayarpi Tamrazyan als eerst genoemde indiener). De beginselverklaring werd zonder wijzigingen vastgesteld (er waren wel voorstellen daartoe, die geen meerderheid kregen, maar daar werd wel goed met elkaar over gesproken). Graag citeer ik nogmaals deze drie zinnen uit pagina 1:

“Jezus is de gezalfde Koning van de Heer. Hij verkondigde het goede nieuws dat Gods Koninkrijk al onder ons is. Het Koninkrijk van God is al aan het aanbreken en is een belofte voor de toekomst. Christus regeert in deze wereld, niet met aardse macht, maar dwars door alle aardse machten heen.”

 • Dank de Heer voor zijn machtig koningschap en dat we in vrede konden samenkomen.
 • Bid voor mensen die dit jaar in grote druk leven, zoals Asia Bibi en Hayarpi Tamrazyan.
 • Blijf bidden om Gods Geest, opdat we blijven streven naar het goede samenleven met elkaar.

Veiligheid in stad en land

Peter van Dalen was vorige week dinsdag in Straatburg voor zijn werk als Europees Parlementariër toen het stadscentrum werd opgeschrikt door een verschrikkelijke aanslag. Een harde realiteit. Net zo hard als toen Jezus in Bethlehem kwam: Herodes liet zijn soldaten de kinderen vermoorden - zoals de draak die het kind van Openbaringen 12 wil verslinden (vers 4). Gelukkig biedt God ook bescherming (vers 6).

 • Vraag Gods zorg voor wie dicht bij de slachtoffers staan - bid hen kracht, herstel en sterkte toe.
 • Dank voor de bewaring die God toch ook gaf, en bid om zijn bescherming elke dag.

Bestrijding criminaliteit

"Voorzitter, 'Nederlandse criminelen spelen een belangrijke rol bij de productie van amfetamine … en zijn bij de vervaardiging van xtc de grootste producent in Europa. Waarschijnlijk is Nederland ook de grootste producent ter wereld … '. Mijn fractie spreekt haar waardering uit voor de strijdlust die de minister laat zien om deze criminele organisaties uit te bannen en de drugs met hen. Wij steunen de minister van harte in zijn gevecht." Zo begon Mirjam Bikker (de ChristenUnie lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei 2019) haar bijdrage aan het debat over het sneller sluiten van drugspanden in Nederland. Dat Mirjam het hier zó zegt, geeft goed aan waar het in ons gebed om gaat. Er is een geestelijke strijd, waarbij de macht van de overheid zich verweert tegen de macht van criminaliteit. In ons gebed brengen we dat bij de Heer. 

 • Dank dat God mensen verantwoordelijkheid geeft én middelen om het kwaad te bestrijden.
 • Bid voor Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie, vraag een zegen voor het ministerie.
 • Bid voor de burgemeesters; soms worden ze bedreigd omdat ze daadkrachtig optreden!

Steun voor het gewone leven

Wie tijd heeft om te lezen hoe Kamerleden en Raadsleden zich inzetten voor het gewone leven, zal zijn gebed voor hen misschien nog makkelijker beginnen met dankzegging. - Fraude bestrijding in de zorg moet inderdaad het beroepsgeheim van de arts respecteren. - De belastingaftrek voor vrijwilligers zal elk jaar worden bijgesteld en niet sporadisch. - De 1995 raadsleden van de 121 kleinere gemeenten worden financieel niet meer achtergesteld bij de 6624 collega’s in de 234 andere gemeenten. Dat de volksvertegenwoordigers van de ChristenUnie en hun medewerkers daar momenteel uitzonderlijk hard voor werken lijkt minder zichtbaar; maar meeregeren heeft een prijs en behoeft een achterban die bidt.

 • Dank voor uw Kamerleden en Raadsleden, dank dat ze oog hebben voor heel het volk.
 • Bid dat het Kerstreces een tijd van echte ontspanning mag blijken – een tijd van rust en vrede.
 • Aanbid God de Heer in de hoge, Hij die alle macht heeft, Hem komt alle lof toe, altijd.

Goede Kerstdagen en Gods heil en zegen voor 2019

 

Wilt u eens een Tweede Kamerlid direct volgen, of wat later die week horen wat er speelt, om daarvoor ook te bidden? Download dan Debat Direct!

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts