Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Dus..

.. eet je brood met vreugde …
doe wat je hand vindt te doen,
doe het met volle inzet …
geniet op elke dag     –           het is het loon dat God je heeft gegeven
(Prediker 9: 7-10)

September 2018 _____

Lieve mensen,

 

Graag schrijf ik u eerst iets over recht en onderdrukking in Prediker 3. De kracht van dit Bijbelboek is dat het haaks staat op het systematische denken dat sinds de vroege Griekse filosofen in het westen machtig werd. Bijbelwetenschappers melden dat het boek Prediker in die zelfde oude tijd is ontstaan. Het geeft een weerwoord op hoe wij denken dat de wereld in elkaar zit. Het grote verschil blijkt uit hoe de auteur reageert op wat hij ziet. Zoals in Prediker 9 vers 7: “dus … eet je brood met vreugde … God ziet alles wat je doet met welbehagen aan … geniet van het leven met de vrouw die je bemint.”

Dat is zijn conclusie op wat hij ziet. Hij ziet dat de wereld ‘abel’ is. ‘Abel’ is precies hetzelfde woord als de naam van Adams tweede zoon. Abel was een nietige jongen. Niet veel aanzien. Behalve dan dat God later tegen Kaïn zegt dat zijn bloed tot Hem roept vanuit de aarde. God is een God van levenden, ook voor Abel. Dus Abel gaat voorbij, maar niet voor de Heer. Zo is ook ‘abel’ iets vluchtigs, maar hoe je dat precies moet vertalen weten Bijbelvertalers niet. We kunnen het niet grijpen, misschien wel omdat we zo westers zijn. Het beste voorbeeld is de Bijbel in Gewone taal. Daar staat dat alles zinloos is. Maar in gewone taal betekent de uitroep “dit is zinloos” zoiets als: “kappen”! “Dit dient nergens toe”, zeggen we dan, “je kan maar beter stoppen”. Maar wat Prediker ook bedoelt, dat niet! Hij concludeert precies het omgekeerde. Omdat het leven zo ‘abel’ is, juist daarom moet je voluit uitleven. Prediker rekent boven de menselijke maat. Hij kijkt voorbij onze beperkte horizon. Hij kijkt hoger. Hij hoopt op God.

Dat doet hij ook, als hij kijkt naar het recht. Hij weet hoe machtig het onrecht kan zijn. Net als bij Abel eens. ‘Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, en er heerst onrecht’ (Prediker 3 vs 16). Dan zoekt hij steun bij God, maar makkelijk blijkt dat niet: mensen gaan dood, net als dieren. Het echte verschil is niet te zien, want wij hebben geen oog voor het echte onderscheid. Prediker meldt dat we niet zien wat er gebeurt met de ‘ruach’ die God ons gaf (vs 21). ‘Ruach’ staat voor levensadem en dat is wat God met ons deed toen Hij bij Adam zijn geest in de neus blies. Je kan het niet grijpen. Het is geen stof. Het is in beweging, net als het zuchtje wind dat Prediker ‘abel’ noemt. Maar het verbindt ons wel met God. Het is alleen door zijn levensgeest dat we leven. Dát maakt het leven zinvol!

Dus we gaan door, ook als het recht ons bij de handen afbreekt. De ChristenUnie is een partij van de hoop. Omdat we rekenen op de Enige die echte hoop geeft. Daarom bidden we tot Hem. Bidt u mee?

Enkele concrete gebedspunten ...

Uit de Tweede Kamer

Gert-Jan Segers schets in zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen een gemêleerd beeld op onze samenleving. Economisch gaat het goed. Maar hoe goed is goed? Gert-Jan ziet ook dat dat onze samenleving steeds verder verdeeld raakt. Dat de onderlinge verschillen steeds hardnekkiger worden. Hij spreekt verder zijn zorg uit voor de toekomst van onze jongeren: “Ik denk dat het nu de tijd is voor het manifest Waardig Jong Zijn”. Genoeg redenen om dit ook in gebed te brengen.

 • Dank voor het goede dat we ontvangen, voor de vrijheid en voor de welvaart
 • Bid voor de samenhang in onze maatschappij, dat we elkaar zien staan en vinden
 • Bid voor solidariteit tussen jongeren en ouderen. Bid om de kracht van Gods Geest.

Uitzien naar de zomertijd

Het parlement is op reces. Ook vele raadleden, wethouders, burgemeesters, ministers en nog andere bewindspersonen krijgen tijd voor vakantie. Sommige blijven vooralsnog thuis, zoals minister Slob die aan moet sterken van een heftige infectie. Sommige van onze bekenden nemen ook pijn mee, zoals staatssecretaris Blokhuis, die zijn dochter mist. En er is altijd nog werk te doen, zoals ik weet van minister Schouten die een belangrijke bespreking in Brazilië heeft. Als u bidt, bid dan ook voor hen.

 • Dank voor tijden van rust. Bid dat het mensen zal versterken.
 • Bid voor wie het anders loopt dan men zou wensen. Bid ook voor Arie en Paul.
 • Bid voor wie deze tijd ook nog hard moet werken. Zoals bijvoorbeeld Carola.

Miljoenennota

In drie filmpjes legt Eppo Bruins de hoofdzaken van de miljoenennota uit. Er gaat geld naar zorg, uitkeringen, onderwijs, politie en defensie. Belastingen gaan omlaag. Gemiddeld houden mensen
–naar verwachting– meer over in hun portemonnee. Maar het is ook zaak dat we nu al rekening houden met slechtere tijden – zoals Jozef in Egypte deed: we willen zorgen dat de staatsschuld daalt.

 • Dank voor de regering en voor hun in spanningen voor het land
 • Bid de ministers wijsheid toe en strategisch inzicht waar dat nodig is
 • Bid dat de inspanningen vrucht zullen dragen ook bij volgende generaties

Niet alleen naast elkaar maar ook met elkaar

Dat was een van de kernpunten die op de livestream van Prinsjesdag als kernpunt naar voren kwam. De troonrede bevat elementen die de ChristenUnie zeer aanspreken. Met zorg voor elkaar. Zoals in het begin van de troonrede over het omgaan met eenzaamheid. Dat kun je niet in geld vangen, maar het doet wel een beroep op hoe we met elkaar omgaan. Ook door wat mensen als vrijwilligers doen.

 • Dank dat we in dit land vooral met elkaar leven – dank ook voor de vele vrijwilligers
 • Bid dat we scherp zullen zien waar dat samenleven nu tekort schiet
 • Bid dat we juist op die punten met elkaar werk maken van het omzien naar elkaar

Armeense kinderen in Nederland

Het is een teleurstelling dat er na de coalitieonderhandelingen vorig jaar niet een uitbreiding van het kinderpardon naar buiten kwam. De gevolgen proeven we nog steeds. Zoals blijkt uit het laatste nieuws in het Nederlands Dagblad vandaag. Het voelt alsof het recht je bij de handen afbreekt. Toen ik het vanmorgen las greep ik meteen naar die uitspraak van Prediker over het recht. Prediker weet wat er mis is, maar Prediker geeft de moed niet op. Hij blijft op God hopen, want Gods overzicht is altijd beter.

 • Bid voor regering en Kamer, dat ze wegen vinden om rechtvaardige wetten op te stellen
 • Dank voor de mensen die opkomen voor het recht, bid dat ze moed vatten en volhouden
 • Bid voor de Armeense gemeenschap hier en voor Armenië daar – bid om vrede

6 oktober

Zaterdagmorgen 6 oktober bent u vanaf 9 uur weer hartelijk welkom bij een gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Vanaf het station Amersfoort is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Bergkerk.
Er is ook voldoende parkeerruimte. Komt u ook?

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts