Als Genesis 1 bij de vijfde scheppingsdag komt, wordt het mysterieus. Daar staat iets ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Leven met de Leviatan

Lieve mensen,

Als Genesis 1 bij de vijfde scheppingsdag komt, wordt het mysterieus. Daar staat iets waar wij als trouwe bijbelgebruikers en moderne mensen makkelijk overheen lezen. Die dag schept God drie typen levende wezens: grote zeemonsters, vissen en vogels. Daarvan zijn de vogels ons het meest nabij: zij vinden hun voedsel op aarde, net als wij. De vissen staan al wat verder van de mens: we lezen niet eens wat ze eten, dat valt buiten het blikveld, maar de mens wordt wel hun beheerder (ook van vogels en landdieren, vs. 26). Maar de grote zeemonsters vallen buiten dat beheer, in Genesis 1 maakt God ze niet ondergeschikt aan ons.

Wat is hun belang voor deze gebedsbrief? Dat is onverwacht veel, maar daartoe moeten we eerst naar het boek Job.

Ik denk dat u Job wel kent, de man die zo veel leed. En dat zijn vrienden niet goed spraken over God. Dat Job geen steun vond bij zijn vrienden (integendeel!). Job zag ook het leed dat andere mensen overkwam, hij wilde erover twisten met God. En dan komt God. Eerst met een scherp betoog. Het brengt Job tot stilte. En na Gods tweede betoog komt het hart van Job tot rust. In het eerste noemt God de schepselen die dichter bij Job staan. Ook die uit de vijfde dag. God doet dat met vragen, zoals in Job 38 vers 41: “Wie verschaft de raaf zijn voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?” Ziet u hoe intiem de Heer met vogels is? Hij hoort ze! Bij de eerste vier scheppingsdagen werd telkens vermeld dat God zag dat er iets goed was, maar bij de vijfde dag komt er meer: Hij zegent zijn dieren! Hij spreekt hen aan en zegt: “wees vruchtbaar, wordt talrijk ...”. God is de Heer van alle levende wezens.

Job hoort dat van God zelf, daardoor stopt Job met spreken: “Ik leg mijn hand op de mond … zeg niets meer … doe het er zwijgen toe.”

Dat is het moment waarop God gaat spreken over de eerste levende wezens uit Genesis. Eerst de Behemot: “Hij is een van Gods eerste meesterwerken, tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard”. Dan de Leviatan, die krijgt veel meer aandacht: “Ik zal niet zwijgen over zijn machtige dijen, over zijn geweldige krachten en fraaie gestalte.” Als u tijd hebt om Job 40 en 41 te lezen kunt u zien hoe trots de Heer op deze dieren is. En ook dat ze onze macht te boven gaan. God bewijst dat met vragen: “Kun je met hem spelen als met een vogel? Hem aan een touw houden, voor je dochters?” Hier raakt het gesprek een diepe laag in Jobs hart. God spreekt over Jobs dochters alsof ze leven (en in het vers daarna ook over de dreiging van de dood). Voor Hem zijn die gestorven kinderen niet ver weg. En ook de kinderen die nog moeten komen, heeft Hij al in het vizier. God heeft een hoger overzicht. Dus gebruikt hij dat machtige leven uit het begin, om Job te versterken met hoop. Het werkt! Job zat in stof en as, maar als u daar doorleest, dan ziet u dat hij zich “van stof en as” bekeerde, zoals die uitdrukking ook vertaald mag worden. De NBV21 doet dat inderdaad zo. In die vertaling zegt Job: “…. nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. (42:6)”

Job vindt troost. Hij krijgt het volle leven terug. Al zijn vroegere dieren krijgt hij opnieuw, en dan twee keer zo veel. En ook zijn kindertal verdubbelt: hij had er tien, dat blijven zijn kinderen, ook al zijn ze overleden, maar er komen tien bij, met -inderdaad- weer drie dochters: Jemima, Kesia en Keren-Happuch (Job 42:14).

In Genesis 1 liet God het water wemelen van levende wezens. Dat heeft een rol, ook in het pastoraat dat God geeft aan Job. Nadat God de eerste levende wezens beschreven heeft – wezens zo onstuimig dat ik ze me nauwelijks voor kan stellen – komt Job uit zijn rouw. En God herstelt Jobs eer, want Jobs oudste vriend moet Job een verzoek doen. Job krijgt van God een taak: voorbede doen voor zijn vrienden.

Zo blijkt de vijfde dag vruchtbaar voor de voorbede. Die dag is vol leven. God toont zich betrokken op alle levende wezens. Hij spreekt hen aan. Hij zegent hen. Zij ontvangen als eerste zijn zegen. Op die basis, op dat wat God zegt en doet en zegent, daarop kunnen wij blijven bidden. Net als Job. Misschien worden we bijna overmand door de chaos van onze tijd. Misschien haken we af. Mogelijk worden we bijna net zo boos als Job over het onrecht op aarde. Maar God wijst ons op het leven dat Hij schiep. Hij staat boven onze chaos. Als we dat vertrouwen terugvinden, komt er ook weer ruimte voor gebed. Zoals Job mocht bidden voor zijn tegenstanders. Nog wel zijn eigen vrienden. Zo kunnen ook wij blijven bidden. Omdat God het leven zegent.

Concrete gebedspunten bij de inleiding

 • Dank voor het leven. Voor alle dieren die God schiep. Groot en klein. Gekend en ongekend.

 • Dank voor de onstuimige kracht die Hij aan dat leven gegeven heeft, meer dan we aankunnen.

 • Dank voor het beheer dat God de mensen gegeven heeft. Om de dieren tot een zegen te zijn.

 • Bid voor situaties die ons uit de hand lopen. Bid zonder beschuldiging, denk aan Jobs vrienden!

 • Zijn er mensen in uw omgeving die een of meer geliefden, missen net als Job? Vergeet hen niet!

Stikstofbalans

Onze wereld verandert sterk. Nederland importeert voor 75 miljard aan voedsel en exporteert voor 105 miljard. Maar wat is de prijs? Bloeit de boerenbedrijfsvoering of teren onze boeren op hun vermogens in? En hoe staat het met de band tussen grond en vee? Is er net zoveel vee als onze grond aan mest nodig heeft? Is die balans toekomstbestendig? De ChristenUnie wil daarbij als voorwaarde dat er een nieuw perspectief voor een volhoudbare landbouw komt. Meer info staat in de blog van ons Tweede Kamerlid Pieter Grinwis over de goede zorg voor boer en natuur. Vrijdag 10 juni was ook hij te gast in Op1 (dit onderwerp van minuut 13:30 tot 38:00).

 • Bid voor de boeren die sterk verontrust zijn door de huidige stikstofplannen van het kabinet.
 • Bid voor kabinet en parlement, opdat hun beleid een zegen kan worden voor dieren en mensen.
 • Dank God dat Hij verder kijkt dan wij. Dat zijn Koninkrijk komt. Dat het zelfs doorwerkt in ons land.

Zomertour en partijcongres

Het was een interessant congres 21 mei. De livestream bevat ook het interview met de bewindslieden, met daarin de vraag wanneer voor hen de huidige termijn geslaagd is (zie 2:18:05 tot 2:20:55). Carola hoopt op minder wantrouwen in de regelgeving en meer vertrouwen bij debatten, Henk vulde aan dat dat inderdaad nodig is om vooruit te kunnen kijken en Maarten wees op de dagelijkse toewijding: je elke dag inzetten om de doelen die je ziet te halen. Het blijkt hoog tijd om elkaar weer op te zoeken. Als ChristenUnie leveren we daarin een bijdrage met de Zomertour, daarin kunt u op vrijdagavond Gert-Jan Segers e.a. ontmoeten.

 • Dank voor een geslaagd congres, voor de vele ontmoetingen, voor bemoedigende gesprekken.
 • Dank voor onze eigen bewindslieden, de moed waarmee ze volharden, voor de hoop die ze laten zien.
 • Bid voor de Zomertour, voor een veilige sfeer met open harten, voor een band van saamhorigheid.

Oorlog in de wereld

Voor het gebed bij de huidige oorlogen wijs ik op een verdrietig bekend feit. Als ik jongensboeken van voor de Tweede Wereldoorlog lees, zie ik soms laatdunkende uitdrukkingen over minderheden. Dat zijn we anders gaan doen, want we weten hoe sommige minderheden enorm geleden hebben onder de tijdgeest toen; met name de Joden. Door hun lijden zijn onze ogen open gegaan voor onrecht vanuit dominante groepen. We hebben ons een beetje bekeerd. Zo liet God het lijden van zogenaamde vreemden kennelijk meewerken ten goede. Kunnen we zo hopen op een onverwacht effect bij het onrecht dat de mensen in Oekraïne (en in Rusland) momenteel ondergaan? Jesaja 25 vertelt over wrede volken die zich bekeren, over de toevlucht voor armen, over het temperen van tirannen en geeft een voorsmaak van Gods gerechtigheid die zelfs de dood overwint.

 • Dank voor de vele kleine uitreddingen, die God in oorlogstijd geeft.
 • Bid niet slechts om vrede, bid om vrede die rechtvaardigheid brengt.
 • Bid voor de voedselvoorziening in de wereld. Dank de Heer dat Hij goed op de hoogte is.

Verkiezingen 2023

Momenteel wordt er naarstig gezocht naar kandidaten voor alle verkiezingen van 2023. Nu is het de tijd om te bidden voor de goede ontmoetingen en goede gesprekken! Kieskandidaten zullen zich actief inzetten in de campagne en dat is vanzelf volgens ieders eigen gaven. Voor een lijsttrekker is dat natuurlijk een uiterste inspanning. Voor een lijstduwer is het delen van de naamsbekendheid al voldoende zegen, want het bevestigt het vertrouwen in de komende fractie. Het komt er op aan dat men verwachtingen goed uitspreekt.

 • Dank voor de inzet van onze provinciale besturen, selectiecommissies, potentiële kandidaten, ...
 • Bid voor het proces, dat ook degenen die niet geschikt blijken met grote vrede een eigen rol vinden.
 • Bid ook om ontmoetingen die tot zegen zijn voor de verkiezingsprogramma's die men gaat schrijven.

Op zaterdagmorgen 18 juni bent u weer heel hartelijk
welkom bij een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort
van 9 tot 10 (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Vooraf kunt u wat drinken en er is gelegenheid om even na te praten. Als spreker vroegen we Philip Nunn

U kunt ook aansluiten bij degenen die dit gebed online volgen.
De online gebedsgroep komt élke zaterdag bij elkaar en als u met ons mee wil bidden bent u hartelijk welkom, ook op 18 juni.
Stuur in dat geval een e-mail naar gebed@christenunie.nl

Komt u ook of doet u online mee?

 

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.