Bijstand

De ChristenUnie wil er zijn voor alle mensen in onze samenleving. Oud en jong, rijk en arm, gezond en ziek. We zien dat er in de huidige samenleving grote kloven zijn tussen verschillende groepen mensen, en dat er een grote groep mensen is die moeilijk rond kan komen. De ChristenUnie wil voor deze mensen opkomen. Daarom vinden we het allereerst van belang dat er een solide vangnet is van (bijstands)uitkeringen, voor mensen die onverhoopt werkloos zijn en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Gelukkig hebben we een stevig stelsel van sociale zekerheid in Nederland – ook al is het desondanks alsnog voor veel mensen lastig om rond te komen.

Om juist mensen met een laag inkomen of een middeninkomen tegemoet te komen, hebben we in het regeerakkoord mooie afspraken kunnen maken. We investeren flink in kinderbijslag en kindgebonden budget, maar ook in zorg en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. We pakken de stapeling van eigen bijdragen in de zorg aan en zorgen dat het eigen risico niet verder stijgt. We hervormen de belastingen en we investeren fors in de bestrijding van schulden en armoede. Allemaal maatregelen die juist ook ten goede moeten komen aan mensen in een financieel kwetsbare positie. Daarbij wil de ChristenUnie niet alleen werken een goede sociale zekerheid, maar juist ook randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. Zodat bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten en graag willen werken daar ook de mogelijkheid voor krijgen.