Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Roel Kuiper'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Nederland op orde - bijdrage Roel Kuiper aan Algemene Politieke Beschouwingen

roel-kuiper-vierkant-600x600maandag 04 december 2017 22:44 Vandaag en morgen vinden de Algemene politieke beschouwingen plaats in de Eerste Kamer. Fractievoorzitter Roel Kuiper hield in zijn bijdrage de minister-president zijn liberale voorganger Cort van der Linden ten voorbeeld, onder wiens leiding 100 jaar geleden het algemeen kiesrecht werd ingevoerd en de gelijke behandeling van het bijzonder onderwijs werd geregeld. Hij riep premier Rutte op in die geest te regeren.

Kuiper onderstreepte het belang van het op orde hebben van de uitvoering van de kerntaken overheid. "Het is goed dat na jaren van - te - grote bezuinigingen er nu word geïnvesteerd in veiligheid, defensie, handhaving en toezicht."

Hier kunt u de gehele bijdrage van Roel Kuiper nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

Bijdrage Roel Kuiper aan het debat over de samenwerkingsschool

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 11 juli 2017 23:11 Vandaag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Senator Roel Kuiper heeft namens de ChristenUnie-fractie een zeer kritische bijdrage geleverd. Deze kunt u hier nalezen. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Onderwijs
Roel Kuiper

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over Klimaatverdrag van Parijs

Zonnepanelen installatie.jpgdinsdag 27 juni 2017 15:38 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag, waarmee eind 2015 196 staten instemden, hebben deze landen zich verplicht tot het nemen van maatregelen met als doel de gemiddelde mondiale opwarming te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. De ChristenUnie is groot voorstander van dit verdrag. Roel Kuiper: "Het terugdringen van door de mens uitgestote broeikasgassen is een urgente en grote opgave. De aarde is aan de mens toevertrouwd, niet om te exploiteren voor eigen doeleinden, maar om deze te beheren en te bewaren voor volgende generaties." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Energie
Klimaat
Roel Kuiper

Eerste Kamerfractie ChristenUnie steunt inwerkingtreding Oekraïneverdrag

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 23 mei 2017 15:19 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van het Oekraïneverdrag. De benadering van de ChristenUnie-fractie is vergelijkbaar met die in juli 2015, toen de Eerste Kamer debatteerde over het Associatieverdrag met de Oekraïne.

Fractievoorzitter Roel Kuiper: "Wat er sindsdien is gebeurd is bekend: er is een volksraadpleging gehouden en met de referendumuitslag is premier Rutte naar Brussel gegaan. Hij is er in reactie op de nee-stem in geslaagd afspraken te maken. In die afspraken is juridisch bindend vastgelegd dat het associatieakkoord niet gaat over lidmaatschap van de EU, niet over militaire garanties en niet over vrij verkeer van werknemers. Over die afspraken gaat het vandaag. De ChristenUnie-fractie acht deze afspraken een goede reactie op de bezwaren die geuit zijn bij het referendum." lees verder
Labels
Eerste Kamer
Europa
Referendum
Roel Kuiper

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over invoering fosfaatrechten en grondgebonden groei melkveehouderij

roel-kuiper-vierkant-600x600dinsdag 16 mei 2017 22:42 Vandaag heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over de voor de melkveehouderij ingrijpende reductie van de fosfaatproductie. Nadat enkele jaren geleden het melkquotum is afgeschaft, is als gevolg van snelle groei van de veestapel het nationale fosfaatplafond in 2015 overschreden. Om weer structureel onder dat fosfaatplafond te komen en de voor de melkveehouderij cruciale derogatie op de Nitraatrichtlijn veilig te stellen, wordt een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Gegeven de ontstane situatie ziet de ChristenUnie deze maatregel als onontkoombaar.

Bij het debat over deze verstrekkende ingreep heeft fractievoorzitter Roel Kuiper onder meer gepleit voor toekomstperspectief voor jonge boeren en voor een goede omgang met alle knelgevallen. Dwars door deze crisissituatie heen hoopt hij dat de maatregelen uiteindelijk zullen bijdragen aan gezonde grondgebonden gezinsbedrijven. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Landbouw
Roel Kuiper

Overig nieuws

Nieuwsarchief