Onderscheid met verschillende partijen

Waarom ChristenUnie?

Het belangrijkste onderscheid met enkele andere partijen hebben we even voor u op een rij gezet. Vergelijk zelf wat u belangrijk vindt en wat we daarvoor willen doen.

  • Basisbeurs voor studenten. Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet teruggedraaid. Lees meer over studiefinanciering
  • De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er komen wettelijke tussendoelen per 5 jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en energiebesparing (40% in 2030). Lees meer over duurzaamheid
  • Keuzevrijheid in heel Nederland. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit, zoals christelijke scholen. De ChristenUnie is tegen het afschaffen van de levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs. We verlagen de stichtingsnormen en opheffingsnormen zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit. Lees meer over onderwijsvrijheid
  • De ChristenUnie is geen voorstander van een hulp bij zelfdoding voor mensen die het leven als voltooid beschouwen. Het voorstel van het kabinet gaat uit van de mythe dat levensbeëindiging een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt. We willen dat mensen waardig ouder kunnen worden. Wij geloven juist in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen. Lees meer over waardig ouder worden
  • De ChristenUnie is voor Europese samenwerking, maar tegen een superstaat. De EU moet nodig worden heringericht, terug naar waarom het begonnen is. De Europese Commissie moet minder eigen voorstellen maken en zich niet als zelfstandig orgaan opstellen. Lees meer over onze plannen voor Europa
  • We streven naar recht en gerechtigheid voor onze naasten. Juist in een tijd waarin er weinig aandacht is voor ontwikkelingssamenwerking, maar vooral gaat over vluchtelingen en opvang in de regio. De ChristenUnie wil de échte oorzaken van migratie structureel aanpakken en dat kan alleen als je daar ook in investeert. Tegelijkertijd betekent dat ook investeren in defensie. Juist ook omdat de wereld onveiliger is geworden, de instabiliteit en statelijke en interstatelijke dreigingen zijn toegenomen. Lees meer over onze plannen voor ontwikkelingssamenwerking en defensie