Actieplan 'Stop Kinderarbeid - Eerlijke Handel'

Actieplan ChristenUnie
Stop Kinderarbeid – Eerlijke Handel!
De vrijblijvendheid voorbij
Amsterdam, 29 september 2007

Kinderarbeid is nog steeds een trieste realiteit. De ChristenUnie wil in samenwerking met diverse organisaties hiertegen optreden en er alles aan doen om kinderarbeid terug te dringen. De ChristenUnie ziet voor zichzelf als politieke partij mogelijkheden om kinderarbeid daadwerkelijk terug te dringen. In navolging van de bijdrage van fractievoorzitter Arie Slob tijdens de algemeen politieke beschouwingen, zal tijdens aankomende begrotingsbehandelingen kinderarbeid aangekaart worden, evenals tijdens algemene overleggen (AO’s) over aanverwante onderwerpen en in contacten met bewindslieden.
Omdat het tegengaan van kinderarbeid een integrale aanpak vereist, zal de ChristenUnie zich richten op de ontwikkelings-, mensenrechten- én de handelskant van het verhaal, op lokale hulpverlening, producenten en consumenten en overheden.

Internationaal
 • De ChristenUnie zet tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking in op specifieke aandacht op het departement Buitenlandse Zaken voor ‘kind en ontwikkeling’. Dit houdt een eigen budgethoofdstuk in en specifieke expertiseontwikkeling binnen Buitenlandse Zaken.
 • Tijdens de begrotingsbehandeling Ontwikkelingssamenwerking zal aangedrongen worden op intensivering van onderwijsgelden, koppeling aan een gedegen aanpak voor het terugdringen van kinderarbeid en zoveel mogelijke ondersteuning van projecten van Nederlandse en lokale NGO’s die zich inzetten voor de strijd tegen kinderarbeid, voor scholing en voor betere arbeidsvoorwaarden voor volwassenen.
 • Tijdens begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken wordt gevraagd naar de activiteiten en behaalde resultaten van de mensenrechtenambassadeur. De ChristenUnie wil aan het takenpakket van de ambassadeur aandacht voor arbeidsnormen en kinderarbeid toevoegen(1), maar overweegt ook aan te dringen op een speciale vertegenwoordiger bij de Secretaris Generaal van de VN voor beëindiging van geweld tegen kinderen, waaronder kinderarbeid.
 • Tijdens het overleg in de Kamer over de Millenniumdoelen zal de ChristenUnie in het bijzonder aandacht vragen voor Millenniumdoel 2, specifiek als het gaat om bestrijding van kinderarbeid en het naar school laten gaan van deze kinderen.
 • De ChristenUnie zal de regering verzoeken in VN-verband krachtig te pleiten voor het laten aansluiten van Millenniumdoel 2 (‘elk kind in 2015 naar school’) op de ILO-normen m.b.t. de leeftijd tot waarop ieder kind naar school zou moeten gaan. Millenniumdoel 2 zal moeten worden opgetrokken naar 14 jaar (ILO-norm) in plaats van 12 jaar.
 • De ChristenUnie zet in op het bieden van ondersteuning aan lidstaten bij het implementeren van eigen wetgeving en het naleven van ILO-normen om kinderarbeid terug te dringen. Dit kan worden aangemerkt als één van de voorwaarden voor schuldkwijtschelding.
 • De ChristenUnie zal de Nederlandse regering verzoeken zich in Europees verband er voor in te zetten om producten waarvan bekend is dat er kinderarbeid aan te pas is gekomen uit het handelsvolume te weren. Hiervoor lijkt wijziging van bestaande WTO-verdragen noodzakelijk. Daarom onderzoekt de ChristenUnie de mogelijkheid om binnen de WTO naleving van arbeidsrechten en verbod op kinderarbeid onderdeel te laten zijn van de bestaande criteria.
Nationaal
 • De ChristenUnie wil zo spoedig mogelijk komen tot wetgeving op passieve transparantie en geeft steun aan de Wet Openbaarheid Keten (WOK), zodat bedrijven gevolgd kunnen worden op hun progressie, en consumenten geïnformeerd kunnen worden over de producten die te koop zijn en zo daadwerkelijk een keus kunnen maken voor duurzame producten.
 • Als blijkt dat het passieve recht op informatie onvoldoende werkt om de consumenten te voorzien van informatie, zet de ChristenUnie in op de plicht tot informatieverschaffing op het product zelf, vergelijkbaar met de bestaande etikettering van sigarettenpakjes en vermelding van vetpercentages op producten.
 • De ChristenUnie gaat ervan uit dat zelfregulering een positief effect kan hebben en zal dit met behulp van ngo’s monitoren. Indien binnen afzienbare tijd blijkt dat dit niet het geval is, zoals dit ook bij vele eerdere initiatieven op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gebleken, zal de ChristenUnie zich inzetten om met wetgeving te komen om producten waarin kinderarbeid ‘is verwerkt’ te ontmoedigen.
 • De ChristenUnie dringt aan op het incorporeren van sociale duurzaamheid, inclusief voorkomen van kinderarbeid, in de verplichting van de overheid om per 2010 100% duurzaam in te kopen (voor decentrale overheden 50%, motie Koopmans/De Krom 29 800-XI, nr. 130), zoals ook bepleit door Arie Slob tijdens de recent gehouden algemeen politieke beschouwingen. Er zal worden ingezet op de ontwikkeling van onafhankelijke criteria op basis waarvan kan worden getoetst of een product duurzaam is of niet. Tevens zal worden nagegaan in hoeverre financiële diensten (pensioenfondsen, spaarrekeningen, beleggingshypotheken, etc.) onder de noemer duurzame producten zoals bedoeld in deze motie vallen en duurzaam ingekocht worden.
 • De ChristenUnie zal bij de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Economische Zaken aandringen op beleid voor regeringsbezoeken en handelsmissies en ambassades dat erop gericht is kinderarbeid, en activiteiten van bedrijven die hierbij betrokken zijn, terug te dringen. Ook zal door de ChristenUnie aandacht gevraagd worden voor MVO-bewustzijn bij ambassades in het beleid rondom vestiging van bedrijven.
 • De ChristenUnie zal het kabinet vragen de mogelijkheid en wenselijkheid van het instellen van een toezichthouder MVO te onderzoeken. Dit onafhankelijk orgaan werkt met criteria gebaseerd op internationale afspraken, moet kunnen onderzoeken, beoordelen en indien nodig kunnen sanctioneren.
 • Bij de begrotingsbehandeling EZ wordt gevraagd welke stimuleringsmaatregelen bestaan of te ontwikkelen zijn voor bedrijven die zich actief en positief inzetten voor de bestrijding van kinderarbeid.
 • De ChristenUnie vraagt de regering zich in te zetten voor het stimuleren van de vraag bij consumenten naar duurzame producten.
 • Tijdens AO MVO wordt de Nederlandse regering gevraagd in samenspraak met welwillende bedrijven een instructie te ontwikkelen hoe kinderarbeid in de keten te detecteren en tegen te gaan. Hierbij dient er aandacht voor te zijn dat kinderarbeid niet alleen wordt uitgebannen, maar dat er ook aandacht is voor de kinderen zélf en hun scholingsmogelijkheden.
 • De ChristenUnie neemt zich voor in gesprek te gaan met bedrijven in Nederland over de problemen waar zij tegenaan lopen in het voorkomen van kinderarbeid en het nemen van ketenverantwoordelijkheid én welke mogelijkheden zij zien waar de ChristenUnie een positieve bijdrage kan leveren aan het bieden van oplossingen.
• 1)Freedom of association Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87);
• Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
• The abolition of forced labour Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
• Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
• Equality Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
• Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
• The elimination of child labour Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
• Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).