23e Uniecongres

Terugblik Unie- en Ledencongres 14 mei 2011

Op 14 mei 2011 heeft de ChristenUnie haar 23e Unie- en 9e Ledencongres gehouden. 

Tijdens dit congres heeft André Rouvoet afscheid genomen als politiek leider en is Arie Slob door het congres verwelkomd als zijn opvolger.

Bekijk hieronder de speeches van André en Arie. Ook de speech van Egbert Schuurman kunt u hier terugkijken.

Lees de speech van André Rouvoet
Lees de speech van Arie Slob

23e Unie- en 9e Ledencongres - 14 mei 2011

Op D.V. 14 mei 2011 houdt de ChristenUnie haar 23e Unie- en 9e Ledencongres. Het congres start om 10.00 uur en zal naar verwachting rond 16.00 uur afgelopen zijn. Het congres zal worden gehouden in het gebouw van evangelische gemeente De Schuilplaats te Ede.

Agenda

Belangrijk onderwerp op dit congres is de bespreking van de bestuursnotitie 'Met hart en ziel verder', de reactie van het Landelijk Bestuur op het evaluatierapport van de commissie Schipper. Deze notitie zal ik plenair worden besproken, evenals de naar aanleiding van dit agendapunt ingediende moties. Na de lunchpauze is er gelegenheid om op onderdelen in deelsessies verder door te praten. In verband met een wijziging van het programma, is het aantal deelsessierondes teruggebracht van twee naar één. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

10.00 – 10.30    Opening Unie- en Ledencongres, meditatie door ds. O. Bottenbley, muziek
10.30 – 11.15    Uniecongres, huishoudelijk gedeelte, afscheid van senatoren Egbert Schuurman, Remmelt de Boer en Flora Lagerwerf-Vergunst
11.15 – 12.30    Uniecongres, inhoudelijk gedeelte (bespreking notitie Met hart en ziel verder en behandeling van ingediende moties) 
12.30 – 13.15    Lunchpauze
13.15 – 15.45  Ledencongres, met deelsessies, behandeling van ingediende resoluties, het afscheid van André Rouvoet en de speech van de nieuwe TK-fractievoorzitter  Arie Slob.

Op het congres wordt niet alleen afscheid genomen van André Rouvoet, maar ook van de scheidende senatoren. Na afloop van het congres is er, onder het genot van een hapje en een drankje, gelegenheid om hen hartelijk te bedanken te bedanken voor hun bijdrage aan christelijke politiek.

Resoluties

Leden en geledingen van de ChristenUnie konden resoluties indienen tot vrijdag 29 april 2011. De indieningstermijn is dus nu gesloten. Een resolutie is een ontwerpuitspraak, gericht aan het Ledencongres om zich over een politiek of maatschappelijk onderwerp uit te spreken. Resoluties moeten op het moment van behandeling voldoende zijn ondersteund. Congresdeelnemers hebben gelegenheid de ingediende resoluties op de congresdag zelf nog te ondersteunen.

Aanmelden
U kunt zich voor het congres aanmelden, door het aanmeldformulier in te vullen. Het aanmeldformulier is persoonlijk. In de week vóór het congres, ontvangt u -indien u lid bent- uw stemkaart voor het Ledencongres per post thuisgestuurd.

Deelsessies

Zowel ’s ochtends als ’s middags is er voor u gelegenheid om deelsessies te bezoeken. Het is niet meer mogelijk om u voor deelsessies aan te melden. Deelsessie 1 en 2 hebben echter een vrije inloop, dus aanmelding hiervoor is niet noodzakelijk.

De volgende deelsessies worden aangeboden:

1.       Profiel en positionering ChristenUnie (Met hart en ziel verder I)
In deelsessie kunt u doorpraten naar aanleiding van de bestuursnotitie Met hart en ziel verder. Hoe kunnen we op alle niveaus in de politiek onze partij fris en herkenbaar positioneren? De politiek secretaris van het Landelijk Bestuur en enkele politici gaan met u op zoek naar antwoorden.

2.       Binding en herkenning (Met hart en ziel verder II)
In deelsessie kunt u doorpraten naar aanleiding van de bestuursnotitie Met hart en ziel verder. Luisteren, feedback geven, netwerken. Gedeeltelijk zijn dit structuurzaken, maar het gaat vooral ook om cultuur. Een Landelijk Bestuurslid en een communicatiedeskundige praten met u over deze thema’s door.

3.       Partijorganisatie en –democratie (Met hart en ziel verder III)
Het Landelijk Bestuur stelt een andere bestuursstructuur voor (zie hiervoor de bestuursnotitie Met hart en ziel verder) en gaat daarover graag met u in gesprek. We gaan samen nadenken over het veranderen van een kiesverenigings-partij in een ledenpartij. Wat zijn de voors en tegens, de te verwachten resultaten en de valkuilen?

4.       Oud en nieuw: af- en aantredende senatoren
VERVALLEN

5.       Terugblik parlementaire jaar 
VERVALLEN

6.       Voortgangsgesprekken: wat en hoe? 

Voortgangsgesprekken tussen bestuur en fractie zijn een belangrijk onderdeel van een goede lokale en provinciale samenwerking. Hoe geeft u dat vorm, wat komt er aan bod en hoe gaat u met de uitkomsten van dit gesprek om?
Deze workshop is in het bijzonder bedoeld voor (aanstaande) bestuursleden van kiesverenigingen en Provinciale Unies en wordt verzorgd door Kaderschooltrainer Ron de Rover.

7.       Werkgroep Rooms-katholieken
VERVALLEN 

8.       Ledenwerving

Een politieke partij is altijd op zoek om haar geluid te versterken en dat gaat gepaard met het zoeken naar nieuwe leden. In deze deelsessie worden praktische tips gegeven hoe je dit als kiesvereniging kunt aanpakken. Aan de orde komt de vraag hoe je de (lokale) ‘leden- en sympathisantenmarkt’ kunt leren kennen. Daarnaast wordt ingezoomd op de kracht van persoonlijke communicatie en worden de 10 gouden regels van het ledenwerven aangereikt.

9.       Werkgroep Multicultureel
De werkgroep Multicultureel zal een achtergrond schetsen van de 'multiculturele christen' in Nederland. Het blijkt dat veel ChristenUnie-mensen deze christenen nog niet goed kennen. Wie zijn ze? En hoe kunnen we ze bereiken? Hoe kunnen we samen werken aan een versterkt geluid van de ChristenUnie? In deze deelsessie zullen werkgroepvoorzitter Eva Mabayoje en de Rotterdamse jongerenwerker Ed Chobin u een kijkje geven in de leefwereld van deze groep christenen.
Meer informatie over deze werkgroep

10.   ChristenUnie en sociale media
Sociale media zijn groot geworden de laatste jaren. En langzaamaan wordt duidelijk wat mogelijk is met sociale media. De vraag ‘Wat te doen met sociale media?’ wordt voor politieke partijen steeds relevanter en urgenter. Sociale media blijken namelijk niet alleen een één-op-één communicatiemiddel te zijn, maar veel meer van één-naar-velen. Dit komt door de openheid, snelheid en massaliteit ervan. En misschien zijn sociale media wel ‘socialer’ dan we denken en vooral veel bruikbaarder dan we denken.

Menno Helmus, sinds 1 maart voorlichter bij de Tweede Kamerfractie, is er van overtuigd dat sociale media het belangrijkste middel worden voor het beïnvloeden van de publieke opinie. Hij vertelt u in deze deelsessie alles over sociale media en hoe u die kunt inzetten. Ook geeft hij een aantal vuistregels of do's en dont's voor de gebruikers.

11.   Kies maar raak: privé en carrière in perspectief
Deze tijd wordt gekenmerkt door een grote keuzevrijheid als het gaat om werk en gezin. Onderzoeken wijzen uit dat de huidige generatie regelmatig verstrikt raakt in het woud van keuzemogelijkheden. Hoe gaan wij daar mee om? Wat waren factoren die onze keuzes het meest beïnvloed hebben en zouden we die keuzes nu anders gemaakt hebben?
In deze workshop, verzorgd door vrouwenwerkgroep Inclusief, gaan we met elkaar in gesprek over de factoren die onze keuzes hebben bepaald. Vervolgens willen we kijken welke kernwaarden we nu (nog) belangrijk vinden bij keuzes voor carrière en gezin. En hoe kunnen we die kernwaarden dan vertalen naar de huidige politiek?