Resultaten

Een greep uit de resultaten van 4 jaar hoopvol realisme

De ChristenUnie strijdt voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit geloof te leven. Daar gaan wij iederen dag voor. Stap voor stap, ideaal voor ideaal! En dat brengt ons verder. Hieronder vindt u een greep uit de resultaten die de inzet van de ChirstenUnie de afgelopen jaren in de Tweede Kamer heeft opgeleverd.

Onderwijs

 • De ChristenUnie strijdt voor bijzonder onderwijs. Mede dankzij de ChristenUnie mochten in 2016 125 bijzondere scholen in krimpgebieden open blijven.
 • Dankzij een motie van de ChristenUnie bleef de ‘kleine-scholen-toeslag’ behouden, waardoor 2400 scholen met minder dan 145 leerlingen hun toeslag behouden en kunnen voortbestaan.
 • Dankzij ingrijpen van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins, mocht de Evangelische Hogeschool zijn naam houden
 • De ChristenUnie is een initiatief gestart onder de noemer ‘Kerels voor de klas’, dat heeft geresulteerd in een Nationaal Netwerk Meester-actiegroepen.
 • De Tweede Kamer steunde een motie van de ChristenUnie om alle scholen uiterlijk in 2017 op snel internet aan te sluiten.
 • De Tweede Kamer steunde een motie van de ChristenUnie om godsdienstonderwijs op openbare basisscholen te blijven financieren.
 • Dankzij de ChristenUnie komt er een landelijke bibliotheekpas.

Media

 • Door inzet van de Eerste- en Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is er 12 miljoen euro per jaar gereserveerd voor levensbeschouwelijke programma’s bij de publieke omroep.
 • Er kwam een meerderheid voor het ChristenUnie-voorstel: géén gokzenders op TV.

Zorg/samenleving

 • De ChristenUnie startte rond de NIPT-test een maatschappelijke discussie over de plek van mensen met een beperking in onze samenleving. Iedereen telt mee, wij willen een down-vriendelijke samenleving’.  Daarom organiseerde de ChristenUnie het ‘Down-doet-mee-diner’.  
 • De ChristenUnie richtte samen met de VBOK het Tienermoederfonds op om jonge (zwangere) vrouwen en hun (ongeboren kind) perspectief te bieden.
 • Toezeggingen van Van Rijn op symposium ‘Babyproof’ over het ondersteunen van jonge gezinnen.
 • Om te werken aan een rookvrije generatie komt er, mede op initiatief van de ChristenUnie, een verbod op het uitstallen van sigaretten en andere rookwaar, in het zicht van het winkelend publiek (een zogeheten ‘display ban’).
 • De Tweede Kamer steunde een amendement van de ChristenUnie om alle schoolterreinen volledig rookvrij te maken.
 • Samen met Omroep MAX en ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft de ChristenUnie het initiatief genomen voor het manifest ‘Waardig ouder worden’ dat inmiddels door meerdere politieke en maatschappelijke organisaties wordt ondersteund.
 • Door de ChristenUnie kwam er 250.000 euro beschikbaar voor het tegengaan van ondervoeding bij ouderen.
 • Onze ouderen verdienen de beste zorg en ondersteuning. Mede op initiatief van de ChristenUnie krijgt geestelijke verzorging krijgt vanaf nu overal een plek in verpleeghuizen.
 • Door betrokkenheid van de ChristenUnie bij de begrotingsakkoorden blijft voor mensen die chronisch ziek en gehandicapt zijn de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten bestaan. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van 438 miljoen euro.
 • De ChristenUnie heeft gezorgd dat er voor de periode 2015-2017 jaarlijks 1,4 miljoen beschikbaar komt voor de ondersteuning van landelijk werkende vrijwilligersorganisaties, waaronder Present en Humanitas.
 • Bij de verschillende begrotingsakkoorden heeft de ChristenUnie extra geld geregeld voor dagbesteding en jeugdzorg.
 • De ChristenUnie maakt werk van een samenleving waarin iedereen meetelt. Mede dankzij de aanhoudende inzet van de ChristenUnie is het VN-gehandicaptenverdrag geratificeerd en wordt bij het ontwerp van de openbare ruimte rekening gehouden met mensen met beperking.
 • Dankzij de ChristenUnie kwam er 150.000 euro beschikbaar voor Joods Maatschappelijk Werk

Gezin

 • Door ingrijpen van de ChristenUnie zijn in de begrotingsakkoorden bezuinigingen op de kinderbijslag niet doorgegaan. Dat scheelt honderden euro’s voor ouders, met name zij die kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar hebben.
 • Schoolboeken blijven gratis, dat scheelt 300 euro per schoolgaand kind per jaar.
 • Door de ChristenUnie kwam er extra geld beschikbaar voor het kindgebonden budget voor gezinnen met een laag inkomen (160 miljoen)
 • Door een initiatiefwet van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is de minimumleeftijd voor verkoop en bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar.
 • Dankzij de ChristenUnie is de Eigen Kracht Centrale behouden, die dreigde om te vallen door de transities in de jeugdzorg. De organisatie zet zich in voor eigen zeggenschap voor gezinnen in de jeugdzorg.
 • Op aandringen van de ChristenUnie is er geld vrijgemaakt voor eenverdieners met een chronisch zieke partner.

 

Sociale zaken

 • ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten heeft met een initiatiefwet de mogelijkheid van een moratorium van maximaal 6 maanden voor mensen met ernstige schulden geregeld. Het is voor mensen met ernstige schulden van groot belang dat zij uitzicht krijgen op een weg uit de schulden en dat hen hoop wordt geboden.
 • Door ingrijpen van de ChristenUnie is het uitkleden van de ondersteuning voor weduwen en weduwnaars van 18 naar 1 jaar (ANW) volledig teruggedraaid.
 • Door een amendement van de ChristenUnie is het recht op loondoorbetaling bij zieken die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verlengd van 6 weken naar 13 weken.
 • Door een motie van de ChristenUnie gaat de regering kijken hoe sociale ondernemingen fiscaal beloond kunnen worden.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering de beslagvrije voet respecteren wanneer zij toeslagen terugvordert.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering bekijken of fondsen voor armoedebestrijding ook aan particuliere organisaties voor schuldhulpverlening beschikbaar kunnen worden gesteld.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering met concrete maatregelen komen om financiering voor coöperaties met een maatschappelijk doel beter toegankelijk te maken.
 • Door een motie van de ChristenUnie krijgen mensen in Caribisch Nederland een kinderbijslag, waar ze eerst de fiscale kinderkorting niet konden verzilveren.

 

Regio

 • De ChristenUnie zet zich in voor werkgelegenheid in de regio. Door ingrijpen van de ChristenUnie bleven de Kazerne in Assen, het Bataljon in Ermelo en de TBS-kliniek Veldzicht behouden.
 • Door toedoen van de ChristenUnie moet de regering kijken of de compensatieregeling voor het opruimen van drugsafval verbeterd kan worden.
 • Mede dankzij de ChristenUnie worden krimpregio’s ontzien bij het sluiten van gevangenissen.
 • De regering moet de wijkverpleging in de nacht- en weekenduren en in landelijk gebied waarborgen. De ChristenUnie heeft met een door de Kamer gesteunde motie dit geregeld.
 • De regio Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg wordt ondersteund in het benutten van EFRO-subsidie door toedoen van de ChristenUnie.
 • Dankzij de ChristenUnie wordt er een economische agenda voor de grensregio’s opgesteld.
 • Een aangenomen motie om de economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland te versterken.

Wonen

 • Ook jongeren moeten een eigen woning kunnen krijgen. Door het aannemen van een initiatiefwet van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, is er nu de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten op te stellen voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Zo wordt de doorstroming op versneld en kunnen jongeren sneller aan een eigen woning komen.

Landbouw

 • De ChristenUnie heeft een beslissende rol gespeeld bij het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij, waardoor onder meer grondgebonden bedrijven niet gedwongen worden om koeien weg te doen.
 • Door een aangenomen motie van de ChristenUnie moet de landelijke regeling voor jonge boeren in iedere provincie gelijk uitgevoerd worden.

 

Duurzaamheid

 • De ChristenUnie heeft het initiatief genomen voor het event GroenGelovig, waar door 11 christelijke organisaties de Groene Belofte is ondertekend. www.groengelovig.nl
 • Mede door de ChristenUnie is er in het woonakkoord een energiebesparingsfonds van 150 miljoen opgezet dat wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen.
 • Er is een Initiatiefnota Voedselverspilling (PDF) ingediend.
 • Door verschillende aangenomen moties van de ChristenUnie moeten concrete maatregelen ingezet gaan worden tegen voedselverspilling.

 

Vluchtelingen

 • Er is meer geld gereserveerd voor kleinschalige opvang van vluchtelingen door een breed gesteunde ChristenUnie-motie.
 • Mede door ingrijpen van Arie Slob, heeft de ChristenUnie kunnen voorkomen dat, zoals de VVD en PvdA hadden afgesproken, illegaliteit en hulp door kerken aan illegale vreemdelingen strafbaar werd.
 • De ChristenUnie heeft met de PvdA een initiatiefwet kinderpardon geschreven. Het kinderpardon heeft uiteindelijk een plek gekregen in het coalitieakkoord van de PvdA-VVD. Deze periode heeft de ChristenUnie zich voortdurend ingezet om ook echt regcht te doen aan deze kinderen en de te strenge toepassing van het kinderpardon te verruimen.

 

Veiligheid en Justitie

 • Mede door de inzet van de ChristenUnie is er meer geld voor de politie, het Openbaar Ministerie en de veiligheidsdiensten gekomen.
 • De Kamer steunde de motie van de ChristenUnie om geen buitenlandse financiering toe te staan van instellingen zoals moskeeën vanuit landen die zelf geen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting kennen.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering prioriteit geven aan het bestrijden van antisemitisme.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering toegang tot geestelijke verzorging voor alle gedetineerden mogelijk maken.
 • Door de inzet van de ChristenUnie moet de regering werk maken van de wettelijke bescherming van klokkenluiders.

 

Bestrijden mensenhandel en prostitutie

 • De ChristenUnie komt op voor slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Gert-Jan Segers heeft een initiatiefwet door de Tweede Kamer gekregen om misbruik van prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel strafbaar te stellen.
 • Dankzij de ChristenUnie moet de regering zorgen voor voldoende capaciteit voor de aanpak van mensenhandel, voldoende landelijke specialistische opvang en hulpverlening voor mensenhandel of eer-gerelateerd geweld.
 • Door toedoen van de ChristenUnie is er extra geld beschikbaar gekomen voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

 

Defensie

 • Mede dankzij de ChristenUnie is er in de begrotingsakkoorden meer geld beschikbaar gekomen voor defensie. 50 miljoen in 2015, 150 miljoen in 2016 en 100 miljoen in de jaren erna.
 • Bij uitzendingen worden nu thuisfrontchecks gedaan, dankzij een ChristenUnie-motie.
 • Door inzet van de ChristenUnie is geestelijke verzorging bij de bezuinigingen op Defensie zoveel mogelijk ontzien.
 • Mede dankzij de ChristenUnie zijn militaire teams om koopvaardijschepen te beschermen makkelijker en flexibeler te verkrijgen geworden.

 

Buitenlandse zaken en Europa

 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering AOW aan holocaustslachtoffers uit blijven betalen, ongeacht waar zij wonen.
 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering zich  in EU-verband hard maken voor het stoppen van geld overmaken aan Palestijnse terroristen door de PLO en anders consequenties te laten volgen.
 • De ChristenUnie heeft meer dan 25.000 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan de regering om de toetredingsonderhandelingen met Turkije stop te zetten.
 • Met steun van de ChristenUnie heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gezegd dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije stopgezet moeten worden.
 • De Kamer heeft een motie van Joël Voordewind aangenomen om de voortgang van de vluchtelingendeal te scheiden van een eventuele toetreding van Turkije tot de EU en financiële steun aan Turkije toe te kennen aan NGO’s.
 • Door moties van de ChristenUnie moet het kabinet zich inzetten om de macht van de Europese Unie tegen te gaan, door migratiebeperkingen mogelijk te maken en de EU geen knellende ‘Ever Closer Union’ te laten zijn.

 

Eerlijke handel

 • Door moties van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind moet Nederland een kledingconvenant met de Nederlandse kledingbranche voor risicolanden opstellen en moet de regering het proces om tot een duurzamekleding-convenant te komen financieel ondersteunen.
 • Door een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind moet de regering de consument beter informeren over wat de inzet van bedrijven is op het gebied van duurzame kleding.
 • Door een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten moet de regering er werk van maken om afspraken over belastingontwijking op te nemen in MVO-convenanten met het bedrijfsleven.
 • Door moties van de ChristenUnie moet de regering zoveel mogelijk onderdelen van vrijhandelsverdragen voorleggen aan het parlement, zodat deze verdragen gecontroleerd kunnen worden.

 

Ontwikkelingssamenwerking

 • In het begrotingsakkoord voor 2015 werd door inzet van de ChristenUnie 570 miljoen extra geïnvesteerd in een nieuw noodhulpfonds voor vluchtelingen in onder meer Syrië, Irak en Zuid-Soedan, waarvan 120 miljoen is besteed via Nederlandse organisaties als World Vision, Dorcas, Tear en ZOA.
 • In het begrotingsakkoord voor 2016 werd door inzet van de ChristenUnie 400 miljoen veilig gesteld voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Door een motie van Joël Voordewind wordt er in 2017 60 miljoen beschikbaar gesteld voor het Dutch Relief Alliance. De Dutch Relief Alliance (DRA) bestaat uit 14 organisaties die al met hun netwerk en expertise in crisisregio's actief zijn, waaronder Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Tear, World Vision en ZOA.
 • Door een motie van Arie Slob wordt het geld voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen niet uit ontwikkelingssamenwerkings-gelden gehaald.
 • Door een motie van Joël Voordewind wordt de Nederlandse steun aan aidswezen structureel en langdurig voortgezet.
 • Door een amendement van Joël Voordewind wordt er 2 miljoen aan UNICEF beschikbaar gesteld voor kwetsbare kinderen.
 • Door een amendement van Joël Voordewind kwam er 7 miljoen euro voor noodhulp in Syrië, 10 miljoen euro voor de bescherming van kwetsbare kinderen, 8 miljoen euro voor maatregelen tegen kinderarbeid, en 25 miljoen euro voor aidsbestrijding.
 • In 2014, en nog een keer in 2015, is er door de ChristenUnie 1 miljoen vrijgemaakt voor verzoeningsprojecten in Israël, om contacten tussen Palestijnen en Israëli’s te stimuleren.

 

Christenvervolging/Geloofsvrijheid

 • Door een motie van de ChristenUnie moet de regering er werk van maken om de Nederlandse ambassade in Pakistan zorg te laten dragen voor slachtoffers van de blasfemiewetgeving aldaar.
 • Door een motie van de ChristenUnie wordt een eenmalige pilot van Buitenlandse Zaken om godsdienstvrijheid te bevorderen omgezet in structureel beleid.
 • Door een amendement van Joël Voordewind wordt ten minste 1 miljoen van het Mensenrechtenfonds ingezet voor projecten op het gebied van godsdienstvrijheid en levensovertuiging.
 • Door herhaald aandringen van de ChristenUnie worden Pakistaanse christenen als risicogroep in het asielbeleid aangemerkt.

Gaswinning in Groningen

 • Mede door de druk van de ChristenUnie is de gaswinning in Groningen substantieel verlaagd.
 • Door een amendement van de ChristenUnie zijn mijnbouwbedrijven verantwoordelijk voor alle schade aan gebouwen, en niet alleen voor ernstige schade.
 • Door een motie van de ChristenUnie krijgt De Nationaal Coördinator Groningen een onafhankelijke positie  t.o.v. de NAM
 • De regering moet snel werk maken van het versterken van kwetsbare gebouwen, zoals scholen en verpleeghuizen, in de provincie Groningen dankzij een motie van de ChristenUnie.
 • De NAM is verantwoordelijk gemaakt voor de kosten van het behoud en herstel van monumentaal erfgoed.
 • Door toedoen van de ChristenUnie is er één loket gekomen voor de behandeling van schadeaanvragen bij bodemdaling.

 

Economische Zaken:

 • Door amendementen van de ChristenUnie is jaarlijks subsidie voor innovatieve en duurzame scheepsbouw.
 • De regering moet concrete maatregelen nemen om het betaalgedrag van de overheid te verbeteren door een aangenomen motie van de ChristenUnie.
 • Dankzij twee aangenomen amendementen bij de Aanbestedingswet is de toegang van MKB-bedrijven tot overheidsopdrachten verbeterd.

 

Financiën

 • In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie eraan bij kunnen dragen dat de woningmarkt gezonder werden, dat de AOW en de zorg niet alleen voor de huidige maar ook voor toekomstige generaties bereikbaar en betaalbaar blijft en dat we de volgende generaties niet met torenhoge schulden opzadelen.

Een paar voorbeelden van de resultaten van de ChristenUnie