Reviews

Reviews over het verkiezingsprogramma

Lees hieronder enkele reviews over het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

MVO Kieswijzer

De MVO Kieswijzer vergelijkt de standpunten van de elf grootste politieke partijen. Hieronder is te zien in hoeverre een partij plannen heeft om het beleid op deze onderwerpen te versterken.

Signalering partijprogramma's door de Orde van Advocaten

Het is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten belangrijk dat kiezers kunnen weten wat de plannen van partijen betekenen voor het rechtsstatelijke fundament van onze democratie.

Kieswijzer duurzame economie

De verkiezingsprogramma's zijn door De Groene Zaak beoordeeld aan de hand van de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Naast CO2-beprijzing, duurzame belastinghervorming en borging van de afspraken uit Parijs, wegen ook standpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, circulaire economie en implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen mee.

Kieswijzer Kinderrechten van Defence for Children

Kinderen in Nederland hebben recht op een overheid die zich actief inzet voor het realiseren van hun rechten en de rechten van kinderen wereldwijd. De Nederlandse overheid heeft, met het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag de plicht op zich genomen om schendingen van kinderrechten te bestrijden en de kansen voor kinderen – met name kinderen in kwetsbare situaties – te verbeteren. 

De Kieswijzer Kinderrechten vergelijkt de kinderrechtelijke standpunten van elf politieke partijen.

Humanity Checker van Oxfam Novib

Oxfam Novib liet een onafhankelijke partij onderzoeken of de grote partijen in de Tweede Kamer zich aan de rechten van de mens houden met hun programma’s.

Klimaatlabel van De Nederlandse Klimaatbeweging

Het Klimaatlabel is op basis van stemmingen in de Tweede Kamer van de afgelopen jaren, met telkens de vraag of de stemming goed of slecht is voor het klimaat. Hierin zijn voornamelijk de belangrijke stemmingen meegenomen en zaken als kernenergie zijn niet meegenomen.

Programmaoverzicht van NPV-Zorg voor het leven

In het onderstaande overzicht van NPV-Zorg voor het leven is te lezen welke medisch-ethische kwesties door partijen in hun verkiezingsprogramma hebben vermeldt. En zo ja, hoe dat dan strookt met het gedachtegoed van NPV-Zorg voor het leven.

Kieswijzer Vluchtelingenwerk

Aan de hand van zes vragen heeft VluchtelingenWerk Nederland het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld.

Verkiezingsmatrix digitalisering van Nederland ICT

Nederland ICT heeft de partijprogramma’s getoetst op de aandacht voor digitalisering op zes thema’s die wij beschouwen als belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle digitale economie. In onderstaand schema zie je een overzicht van de resultaten.