Belastingstelsel

Belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel is dringend aan herziening toe. Niet alleen omdat het nodeloos ingewikkeld is, maar ook omdat het onrechtvaardig is. Door veranderingen in de maatschappij, maar zeker ook door de eenzijdige focus op arbeidsparticipatie in het kabinetsbeleid, is de afgelopen jaren het draagkrachtbeginsel ondergraven.

Het belastingstelsel dat we nu hebben leidt dan ook tot polarisatie: tussen eenverdiener en tweeverdiener, tussen jong en oud, tussen werknemer en zzp’er en tussen huurder in de vrije sector en woningeigenaar. Vorig jaar is de kans gemist om het belastingstelsel te hervormen en is er € 5 miljard verjubeld, vooral ten faveure van tweeverdieners, zonder dat het stelsel is verbeterd. Dat mag niet nog eens gebeuren.

De ChristenUnie zet daarom voor de volgende kabinetsperiode in op een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel. Deze herziening leidt opnieuw tot een netto lastenverlichting voor huishoudens van ca. € 5 miljard, maar wel een die veel eerlijker uitpakt.

Voor het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstaat geldt dat:

 • belasting op inkomen wordt geheven naar draagkracht; 
 • de belastingen gezins- en familievriendelijk zijn;
 • de belastingen op arbeid omlaag gaan en die op consumptie, vervuilend gedrag en kapitaal evenwichtiger worden.

Concreet kiest de ChristenUnie voor:

 • Werken wordt lonender door de belasting op arbeid te verlagen: basistarief 35%, toptarief 49%. Er wordt een nieuw basistarief ingevoerd van 35% tot een inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten voor de lage en middeninkomens meer omlaag dan voor de hoge inkomens. Na 2021 is er budgettaire ruimte om het basistarief verder te laten dalen in de richting van 30%. Alle aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, worden voortaan fiscaal aftrekbaar tegen het basistarief en leiden niet meer, zoals nu het geval is, tot hogere toeslagen. Door deze maatregelen worden de lasten op arbeid de komende kabinetsperiode niet alleen fors lager, maar wordt ook de kloof tussen een- en tweeverdienersgezinnen kleiner.
 • Maximaal aftrekbare hypotheekschuld op termijn naar € 500.000. De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en op termijn naar € 500.000.
 • Belastingvrij bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen. Hoe jonger de kinderen, hoe gezins- en kindvriendelijker het beleid volgens de ChristenUnie dient te zijn. Daarom dient de overheid het bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar) vrij te laten van belastingheffing. De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt voor hen daarom hersteld.
 • Leefvormneutraler belasting heffen. Gezinnen met een gelijk gezinsinkomen verdienen een gelijke(re) behandeling in het belastingstelsel. Daarvoor is een uniform partnerbegrip nodig, een vlakkere tariefstructuur en het afschaffen van het onderscheid tussen persoonsgebonden en gemeenschappelijke inkomsten. Of iemand is fiscaal partner en dat werkt door in alle fiscale en overige financiële regelingen, of iemand is geen fiscaal partner en wordt individueel behandeld voor fiscaliteit en overige inkomensgerelateerde regelingen.
 • Betaal de volksverzekeringen op termijn helemaal uit belastingen. In het belastingstelsel is geen principieel onderscheid meer tussen belastingheffing en premieheffing volksverzekeringen. Zo wordt de AOW voor een steeds groter deel reeds uit de belastingopbrengsten betaald. Om daar wat aan te doen is een ingewikkelde bosheffing geïntroduceerd. Dat moet eenvoudiger en eerlijker, op basis van het draagkrachtbeginsel. 
 • Gelijke behandeling van inkomen. Toewerken naar eenzelfde behandeling van alle vormen van inkomen. Of je nu inkomen hebt uit arbeid of vermogen, het zou volgens het draagkrachtbeginsel in de hoeveelheid te betalen belasting niet uit moeten maken. Om te beginnen moet de lastendruk tussen de verschillende boxen zo gelijk mogelijk worden.
 • Vervanging vermogensrendementsheffing door vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting. De huidige belasting op kapitaalinkomen is complex, gefragmenteerd en door het hoge forfaitaire rendement, waarvan wordt uitgegaan, ook nog eens oneerlijk. Technisch is het inmiddels mogelijk om belasting te heffen op daadwerkelijke vermogenstoename. Het wordt tijd dat we dat dan ook gaan doen.
 • Pomp minder geld rond. Schrap de verhuurdersheffing, zorg dat daardoor de huren omlaag gaan, zodat ook de huurtoeslag omlaag kan. De huurtoeslag wordt bovendien voortaan alleen op inkomen gebaseerd. Gezinnen met kinderen met een laag inkomen die in grotere en dus wat duurdere sociale huurwoningen wonen worden aanvullend gecompenseerd via een hoger kindgebonden budget.
 • Het maken van schulden tegengaan en aflossen bevorderen. Voor bedrijven moet de behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen meer worden gelijkgetrokken. De ingezette beperking van de aftrekbaarheid van rentekosten voor bedrijven die met relatief veel vreemd vermogen zijn gefinancierd wordt verder uitgebouwd. 
 • Geen belastinggeld naar topsalarissen. De ChristenUnie wil daarom dat salarissen, bonussen en overige verdiensten, voor zover hoger dan een ministersalaris, niet langer aftrekbaar zijn van de winst. Daarmee wordt voorkomen dat de belastingbetaler indirect meebetaalt aan topsalarissen.
 • Betaal de echte prijs. Producten en diensten die een relatief grote ‘ecologische voetafdruk’ hebben worden ondergebracht in het hoge btw-tarief. Bij toepassing van het lage btw-tarief komt de focus sowieso meer dan nu op de primaire levensbehoeften te liggen. Het grote en oneerlijke verschil in de energiebelasting tussen klein- en grootgebruikers wordt kleiner.
 • Voer de VAR weer in. De nieuwe regeling met modelcontracten is een forse stap terug, nodeloos complex en bureaucratisch. Met een beperkte aanpassing van de oude VAR-regeling had schijnzelfstandigheid ook beter aangepakt kunnen worden. Een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers en het minder vast maken van vaste en minder flex maken van flex-contracten.
 • Belastingontwijking, -ontduiking en fraude effectief bestrijden. Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven. Voor het toezicht worden voldoende middelen voor personeel en materieel (automatisering) ter beschikking gesteld. Alle vormen van belastingontduiking en fraude worden hard aangepakt. Nederland spant zich in om te voorkomen dat multinationale bedrijven belastingbetaling ontwijken of ontduiken. Om de doorgaande race to the bottom van winstbelastingen te stoppen bepleiten we, evenals voor de btw, in Europees verband een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting.
 • Meer geven aan meer goede doelen. Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI´s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarmee worden giften aan sportverenigingen en buurthuizen e.d., afgezien van contributies, aftrekbaar en wordt de fiscale behandeling van ANBI’s en SBBI’s gelijkgetrokken. Bovendien worden - vergelijkbaar met giften aan culturele instellingen - giften aan noodhulp, ontwikkelingswerk en kerkelijke doelen fiscaal aantrekkelijker gemaakt door een vermenigvuldigingsfactor voor particulieren van 1,25 en voor bedrijven van 1,5.
 • Belasting makkelijker. In beschikkingen moet de berekening van belasting en toeslagen na te rekenen zijn. Het aantal berichten van de Belastingdienst kan worden verminderd door kennisgevingen en facturering samen te voegen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde