Caribische eilanden

Caribische eilanden

Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

De opstelling van Nederland richting het Caribisch deel was de afgelopen jaren te afstandelijk en het ontbrak aan wederzijds vertrouwen. Er werd veel over elkaar gesproken, maar te weinig met elkaar. De koloniale band en het slavernijverleden laten tot op de dag van vandaag hun pijnlijke sporen na. Het Europees deel en het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn niet nader tot elkaar gekomen de afgelopen jaren. Dat is jammer, want de verbondenheid binnen het Koninkrijk kan veel meer opleveren dan nu het geval is. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling keren, met respect voor de eigen taal, cultuur en tradities van de eilanden. Het waken over de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur blijft een zaak van het Koninkrijk.

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende maatregelen:

  • De versterking van de rechtshandhaving wordt, in samenwerking tussen het Europees deel en Caribisch deel van het Koninkrijk, voortgezet om zware criminaliteit en maffiapraktijken geen voet aan de grond te geven. Daarbij moet de continuïteit van ervaring en kennis op de eilanden gewaarborgd zijn: niet te snelle personele wisselingen van uitgezonden functionarissen uit Nederland.
  • Ondernemerschap door de lokale bevolking wordt gestimuleerd. Allereerst is daarvoor nodig dat de lokale belemmeringen om een eigen bedrijf te starten worden verminderd. Expertise van internationale organisaties binnen de regio kan daarvoor het beste worden benut omdat zij een geloofwaardige reputatie hebben.
  • De economische situatie versterken door een goed investerings- en vestigingsklimaat te creëren. Het invoeren van adequaat mededingingstoezicht en het stimuleren van samenwerking binnen het Koninkrijk is noodzakelijk om de lokale markten open te houden, de concurrentie aan te jagen en zorg te dragen voor een gelijk speelveld.
  • Aantrekkelijke eilanden voor toerisme. Samenwerking tussen en met de eilanden om de afvalproblematiek het hoofd te kunnen bieden, waardoor de stranden en het achterland schoon blijven, het zwerfafval wordt teruggedrongen en de afvalverwerking gezamenlijk wordt opgepakt om schaalvoordelen te bereiken.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde