Defensie

Defensie

In het kort

Vrijheid is het verdedigen waard. De krijgsmacht draagt bij aan de verdediging van vrede, vrijheid en gerechtigheid, en zo nodig vecht ze daarvoor. De veiligheidssituatie in de wereld geeft geen aanleiding om de defensie-inspanningen te verminderen.

De ChristenUnie wil:

 • Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht: een krijgsmacht die kan beschermen, interveniëren en stabiliseren.
 • € 2 miljard per jaar extra voor Defensie in de komende jaren.
 • Uiteindelijk richting de NAVO-norm van 2% van het BNP.
 • Goede geestelijke verzorging
 • Een sterk personeelsbeleid en veteranenzorg/beleid.
 • Militaire missies maken deel uit van een bredere strategie om vrede en stabiliteit in bepaalde gebieden te brengen

_______________________________________________________

Vrijheid is het verdedigen waard. Onze vrijheid, en de vrijheid van onze medemens. Overeenkomstig de oproep van de profeet Micha zoeken we naar vrede en recht voor onze stad, ons land en een wereld in nood. De krijgsmacht draagt bij aan de verdediging van vrede, vrijheid en gerechtigheid. En zo nodig vecht ze daarvoor. De krijgsmacht zet zich daarmee ook in voor de grondwettelijke opdracht om de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. De veiligheidssituatie in de wereld geeft geen aanleiding om de defensie-inspanningen te verminderen. Nederland is de 6e economie van Europa en is als handelsnatie gebaat bij een vrije en veilige wereld. Ook is Den Haag de internationale stad van vrede en recht. Onze krijgsmacht moet daarbij passen.

Speerpunten van Defensie

De ChristenUnie staat voor een veelzijdig inzetbare krijgsmacht: een krijgsmacht die kan beschermen, interveniëren en stabiliseren. Een krijgsmacht die samen met die van onze bondgenoten over de capaciteiten beschikt die nodig zijn voor het verdedigen van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, en een bijdrage kan leveren aan handhaving van de internationale rechtsorde die past bij onze positie in de wereld (vredesmissies). Uitzending van militairen moet altijd in het perspectief staan van het waarborgen van vrede en veiligheid en de bevordering van mensenrechten, waaronder de godsdienstvrijheid.
Voor de verdediging van het eigen grondgebied betekent dit concreet: marineschepen voor de ondersteuning van de kustwacht van het Koninkrijk, inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk. Luchtmacht voor de bescherming van ons luchtruim – in samenwerking met België. Grondverdediging met de Duits-Nederlandse pantserdivisie en het Duits-Nederlandse legerkorps.

Op dit moment worden missies wereldwijd uitgevoerd, ter bevordering van vrede, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen (Afghanistan en Irak) en deelname aan de VN-stabilisatiemissie in Mali. Ook draagt Nederland bij aan verschillende kleine missies, zoals in Zuid-Sudan. Verder leveren fregatten van de marine een bijdrage aan Frontex in de Middellandse Zee en aan de bestrijding van piraterij in de Hoorn van Afrika. Vandaar dat een veelzijdig inzetbaar leger nodig blijft.

Waarom (meer) investeren in Defensie

Voor de ChristenUnie betekent dit dat er (veel) meer geld moet naar Defensie,
juist ook omdat de wereld onveiliger is geworden, de instabiliteit en statelijke en interstatelijke dreigingen zijn toegenomen. De dreiging heeft ook een veelzijdiger gezicht gekregen. Nu moet de krijgsmacht ook aan de eisen voldoen die worden gesteld door nieuwe dreigingen als irregulier optreden (zoals de Taliban in Afghanistan en IS in Irak, Syrië en Libië), hybride oorlogsvoering (zoals het Russische optreden in Oekraïne door het uitoefenen van economische druk, afsluiten van gasleveranties en het inzetten van Russische “vrijwilligers”), en terroristische en cyberdreigingen.

De ChristenUnie stelt als het gaat om defensie daarom voor:

 • Richting NAVO-norm. In de komende kabinetsperiode wordt ingezet op een groeipad voor het Defensiebudget, uiteindelijk richting de NAVO-norm van 2% van het BNP. In de komende kabinetsperiode betekent dit € 2 miljard per jaar extra voor Defensie.
 • Meerjarenplan voor Defensie. Regering en oppositie committeren zich aan een meerjarenplan voor Defensie, dat gekoppeld is aan meerjarige budgetafspraken, zodat er stabiliteit komt met betrekking tot onze internationale inzet en mogelijkheden.
 • Investeringen voor een veelzijdige krijgsmacht. De veelzijdigheid van de krijgsmachtsonderdelen, die heeft geleden onder de bezuinigingen van de afgelopen jaren, en het achterstallig onderhoud, wordt hersteld. Om de Nederlandse krijgsmacht onderscheidend te houden en een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze bondgenootschappen is voortdurende innovatie/technologische vernieuwing noodzakelijk. De investeringen worden ingezet om te bouwen aan een veelzijdige krijgsmacht die overal ter wereld snel inzetbaar is en over unieke schaarse capaciteiten beschikt die het verschil maken bij bondgenootschappelijk optreden. Bij de internationale taakverdeling in bondgenootschappelijk verband past het dat Nederland hoogtechnologische capaciteiten en special forces inbrengt. Concreet betekent dit meer Korps Commandotroepen (KCT’ers) en mariniers, hoog technologische wapensystemen zoals de F35/JSF en de specifieke onderzeebootcapaciteit, onbemande vliegtuigen, cybercapaciteit om digitale aanvallen af te slaan en inlichtingencapaciteit om de krijgsmacht in staat te stellen terrorisme bij de bron aan te pakken.
 • Cyber is het vijfde domein binnen de krijgsmacht. De gevolgen van een cyberaanval kunnen enorm zijn voor een samenleving. Investeren in cyberkennis en -middelen en middelen om informatie- en inlichtingengestuurd optreden mogelijk te maken zijn essentieel om ook in het digitale tijdperk een succesvolle krijgsmacht te zijn.
 • Het gebruik van drones/onbemande op afstand bestuurbare systemen biedt kansen in nieuwe oorlogsvoering, maar het aantal burgerslachtoffers moet daardoor niet toenemen. Dit laatste kan door informatie- en inlichtingengestuurd optreden mogelijk te maken. Daarbij moet Nederland samen met andere landen optrekken om het op een verantwoordelijke en transparante wijze inzetten van drones in conflictsituaties te formaliseren en te bevorderen.
 • Duurzaam. Door te investeren in duurzaam opgewekte energie en reductie van gebruik van fossiele brandstoffen wordt de milieubelasting geminimaliseerd en blijft de krijgsmacht op lange termijn betaalbaar (naleven van Defensie Operationele Energiestrategie).
 • De investeringen in Defensie ten goede laten komen aan de werkgelegenheid in de krimpregio’s.

Veiligheid in de wereld

De Arabische ‘lente’ is een gure Arabische herfststorm geworden. In veel Noord-Afrikaanse landen en islamitische landen in het Midden-Oosten worden christenen en andere minderheden het slachtoffer van sektarisch geweld van onder andere radicale islamitische groeperingen, zoals Boko Haram, IS en Al Qaida. Het ontbeert in de militaire strategie aan een specifiek en gericht beleid om de etnische en religieuze genocide een halt toe te roepen. We lopen daarbij het risico dat straks de militaire strijd tegen ISIS is gewonnen, om vervolgens te constateren dat etnische en religieuze genocide op minderheden als Yazidi’s en christenen is geslaagd.
Dit brengt de ChristenUnie tot de volgende maatregelen:

 • Opbouw rechtsstaat. Militaire missies moeten deel uitmaken van een bredere strategie om vrede en stabiliteit in bepaalde gebieden te brengen. Dus niet alleen bombarderen, maar ook het opbouwen van een rechtsstaat en het verbeteren van de positie van vrouwen en christenen.
 • Massavernietigingswapens: in bondgenootschappelijk verband wordt gestreefd naar beperking van kernwapens wereldwijd, ook binnen Europa.
 • Geen wapenhandel met landen die mensenrechten schenden en die wapens tegen de eigen bevolking inzetten, zoals Syrië en Saoedi-Arabië.
 • Samenwerking in NAVO-verband, en binnen Europa, is voor Nederland essentieel: zonder haar bondgenoten kan de krijgsmacht haar grondwettelijke taken onmogelijk waarmaken. De ChristenUnie steunt initiatieven tot internationale samenwerking, niet als bezuiniging, maar voor een beter getrainde, uitgeruste en inzetbare krijgsmacht. 
 • De crises waarmee de EU wordt geconfronteerd aan haar buitengrenzen vragen om een gezamenlijke aanpak en een sterker (minder vrijblijvend) Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid. Inzet van militairen blijft de soevereine bevoegdheid van lidstaten, maar op het gebied van training, verwerving van materieel, standaardisatie en het uitvoeren van (gezamenlijke) operaties kan samenwerking geïntensiveerd worden. Samenwerking en harmonisatie van materieel in EU-verband staat niet los van samenwerking in NAVO-verband, er moet hierbij zoveel mogelijk gezocht worden naar synergie tussen beide veiligheidsorganisaties. Gedeelde waarden en idealen zijn belangrijk voor de ChristenUnie bij de keuze van partnerlanden.
 • Erkenning van genocide op christenen en andere minderheden in het Midden-Oosten. En gericht beleid voeren om verdere escalatie te voorkomen en tegen te gaan
 • Strijd tegen ISIS. Tegengaan, bestrijden en voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid – die nu nog gaande zijn. Militair ingrijpen in Irak en Syrië is dus niet alleen gericht op militaire strategie om ISIS op de langere termijn te verslaan. Internationale beschermingsmacht inzetten voor een veilige zone voor vluchtelingen in Noord-Irak.

Zorg voor militairen

 • De ChristenUnie erkent dat militairen en hun omgeving persoonlijke offers brengen. De samenleving heeft een verplichting om te zorgen voor goede ondersteuning van militairen, hun omgeving en veteranen. Dit komt tot uiting in een goed personeelsbeleid en veteranenzorg/beleid. De nazorg voor uitgezonden militairen valt niet onder het budget van Defensie, maar van VWS: de zorg voor hen gaat ons allen aan en is van groot belang. 
 • Geestelijke verzorging binnen Defensie handhaven. De ChristenUnie spant zich in voor de handhaving van geestelijke verzorging voor militairen, omdat zij belast zijn met het hanteren van dodelijke wapens en keuzes over gebruik van geweld. Deze geestelijke verzorging is van belang vanuit het oogpunt van (na)zorg voor militairen en als onderdeel van ethische en morele vorming van militairen.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde