Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Het verplichte eigen risico moet aanzienlijk worden verlaagd. Het eigen risico is te hoog geworden, waardoor mensen zorg mijden en chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben. De zorgtoeslag, de compensatie van het eigen risico via de gemeente en een collectieve zorgverzekering voor minima (via de gemeente) blijven bestaan.

Voor de ChristenUnie is solidariteit binnen ons stelsel van groot belang. Iedereen is verplicht verzekerd en gezonde mensen betalen mee aan de zorgkosten voor zieke mensen. Stijgende zorgkosten en betaalbaarheid van zorg zetten deze solidariteit onder druk. Daarnaast zien we dat het eigen risico jaarlijks stijgt en vooral chronisch zieken en gehandicapten zijn daar de dupe van. Een te hoog eigen risico leidt bovendien tot zorgmijden.

De ChristenUnie wil daarom het huidige stelsel van publieke waarborgen met private uitvoerders (zorgaanbieders en zorgverzekeraars) verbeteren. Een stelselwijziging kost veel geld en leidt tot onnodige onrust in de zorg na alle recente veranderingen in het stelsel. Het komt er nu op aan het stelsel echt te laten werken voor mensen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde