Europa

Europa

In het kort

De ChristenUnie is voor samenwerking, maar tegen een superstaat. De Europese Unie moet nodig worden heringericht, terug naar waarom het begonnen is.

 • Europese Commissie maakt minder eigen voorstellen en stelt zich niet op als zelfstandig orgaan.
 • De gedachte van samenwerkende soevereine staten centraal.
 • De kernwaarden waar de Europese samenwerking op gebouwd is, zijn waarden die wij als uitgangspunten onderschrijven.
 • Per direct stoppen met onderhandelingen met Turkije, en uiterste terughoudendheid bij andere nieuwe lidstaten.
 • Vormen van exit-criteria en draaiboeken voor de euro, Schengen en andere thema’s, waardoor een harde keuze mogelijk is als dat nodig is.
 • Uittreding van Griekenland uit de eurozone, in combinatie met een gedeeltelijke schuldkwijting.

__________________________________________________

Europa worstelt met zichzelf en haar idealen. De tegenstelling tussen bevolking en politieke elite, tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten, tussen nieuwe, Oost-Europese landen en het oude ‘kern’-Europa . De dilemma’s van financieel-economisch voortmodderen en de grote vragen van veiligheid, werkloosheid en migratie stellen de burgers en hun regeringsleiders voor grote problemen. Inmiddels hebben de Britten al gekozen voor een vertrek uit de EU. Brexit is niet alleen een Brits probleem. Anti-Europa sentimenten zijn net zo sterk in veel andere EU-lidstaten.

Tegelijk is Europa al meer dan 70 jaar het continent van hoop. Hoop op vrede en veiligheid, hoop op toekomst voor komende generaties, hoop op democratie, vrijheid en economische ontwikkeling.

Na decennia van allesverwoestend nationalisme zette een van de grondleggers van de Europese Unie, Robert Schuman, in zijn beroemde rede een koers uit van verzoening en samenwerking op basis van in essentie christelijke kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.

Voor grensoverschrijdende problemen zoeken we vaak terecht een Europese oplossing. Maar vraagstukken zijn niet altijd permanent. De praktijk leert echter dat zodra “Brussel” zich ergens mee bemoeit, ze niet meer los laat. Dit eenrichtingsverkeer leidt tot een sluipende, frustrerende en niet te stoppen Europese integratie. Europa is wel goed in het regelen van integratie, maar is nauwelijks voorbereid op het zetten van stappen terug. Het bouwwerk van de Europese Unie is gebaseerd op bouwtekeningen uit de jaren 1950. De ChristenUnie wil de EU klaarmaken voor de jaren 2050.

De ChristenUnie vindt dat het tijd is voor een serieuze reset. De EU terug naar de bedoeling. Wij zijn voorstander van een depolitisering van de Europese Commissie, het terugdraaien van het initiatiefrecht en een Europa dat meer recht doet aan de gedachte van samenwerkende soevereine staten. De kernwaarden waar de Europese samenwerking op gebouwd is, zijn waarden die ook wij als uitgangspunten onderschrijven. De grondleggers van de Europese Unie zagen deze waarden als tegengif voor het nationalisme en de haat die Europa in twee wereldoorlogen hebben gestort. De Europese Unie is ook in onze ogen heel belangrijk voor vrede, veiligheid en welvaart op ons continent. Op de grote thema’s van migratie, klimaat en energie, (vrij)handel en veiligheid heeft Nederland belang bij een sterke Europese Unie dat met één mond spreekt in een turbulente wereld. Tegelijkertijd zijn wij voorstander van maximale subsidiariteit bij financieel-economisch beleid, belastingen en pensioenen.

Als het gaat over Europa stelt de ChristenUnie de volgende maatregelen voor:

 • Het initiatiefrecht van de Commissie wordt beperkt tot de beleidsvelden waar de EU exclusieve bevoegdheid heeft. Dat zijn: douane-unie, mededinging, internationale handel en monetair beleid voor de eurozone. Om op een ander beleidsveld wetsvoorstellen te mogen doen moet de Commissie aan Raad en Parlement toestemming vragen.
 • De EU moet meer projectmatig gaan werken. Dit kan door wetgeving te voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum en door de Europese Commissie flexibeler in te richten. Europese maatregelen komen automatisch te vervallen, tenzij Raad en Parlement instemmen met een verlenging.
 • Er komen exit-criteria en draaiboeken voor de euro, Schengen en andere grote brokken Europese integratie. Hiermee is duidelijk voor alle betrokkenen - Europese instellingen, lidstaten, financiële markten - dat Europa harde keuzes kan maken waar nodig. 
 • De betrokkenheid van nationale parlementen wordt vergroot door middel van een echte noodremprocedure: als de helft van het aantal nationale parlementen een rode kaart trekt, moet een voorstel worden ingetrokken. 
 • Besluiten waarbij (een deel van) de nationale soevereiniteit wordt overgedragen neemt ons parlement met 2/3 meerderheid.
 • Uiterste terughoudendheid bij toetreding nieuwe lidstaten en uitbreiding Europese bevoegdheden. Alleen nog landen uit voormalig Joegoslavie en eventueel Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
 • Met alle andere buurlanden sluiten we maximaal associatieverdragen, zonder uitzicht op toetreding.
 • De toetredingsonderhandelingen met Turkije breken we vandaag nog af.
 • Geen grotere rol Europees Parlement en één vestigingsplaats: Brussel. 
 • Bij toekomstige verdragswijziging Europese bevoegdheden afbakenen in "Kompetenzkatalog".

Lees verder

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde