Gevangenissen

Gevangenissen

Voor maatschappelijke vrede en gerechtigheid is een goed werkende strafrechtketen belangrijk. Onrecht en criminaliteit kunnen niet onbestraft blijven. Daarom is het noodzakelijk dat meer aangiften worden onderzocht, dat daaruit vervolging wordt ingesteld en rechtszaken snel worden doorlopen. De diensten die zich inzetten voor onze veiligheid, zoals de rechtspraak, politie, het openbaar ministerie, de veiligheidsregio’s en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, staan voor grote uitdagingen. Om tegenwicht te bieden aan zware criminaliteit en terrorismedreiging moet de gehele strafrechtketen worden versterkt.

Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de opdracht het goede te zoeken voor de burgers, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Recht doen aan slachtoffers van misdrijven, en hun nabestaanden. De Tien Geboden van God, die Christus heeft samengevat in het gebod “heb uw naaste lief als uzelf en God met heel uw hart” (Matthëus 22) zijn hierbij de leidraad.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

  • Een eventuele sluiting van justitiële jeugdinstellingen dient altijd plaats te vinden op basis van inhoudelijke afwegingen en niet op grond van bedrijfseconomische redenen. De aanwezige specialistische kennis in de jeugdinstellingen moet hierbij doorslaggevend zijn. Zo wordt voorkomen dat de opgebouwde expertise verloren gaat.
  • Rechtvaardig straffen. Dat betekent streng straffen, met name op het terrein van seksueel geweld en geweld tegen hulpverleners. Maar ook de mogelijkheid voor een nieuwe start. Dus ondersteuning van organisaties zoals stichting Exodus en Gevangenenzorg Nederland die (ex-)gedetineerden begeleiden met een re-integratieprogramma. 
  • Geestelijke verzorging krijgt voldoende ruimte in gevangenissen.
  • Een oplegde straf wordt uitgezeten. Dat is het uitgangspunt, de voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van 2/3 van de straf is geen recht of automatisme.
  • Celstraf met perspectief. Celstraffen zijn een leermoment. Als mensen de gevangenis verlaten, willen we dat ze snel kunnen re-integreren. Er wordt daarom gekeken naar hoe bijscholing een nog prominentere rol kan krijgen. Indien levenslang is opgelegd, vindt na 25 jaar een heroverwegingsmoment plaats.
  • Bestrijding ondermijnende criminaliteit. De onderwereld maakt gebruik van de bovenwereld door o.a. geld wit te wassen en te initimideren. Deze ondermijning willen wij stevig aanpakken via straf- en bestuursrecht. Daarvoor is nodig dat de overheid in al haar geledingen samenwerkt en zorgt voor een sluitende aanpak van bijvoorbeeld criminele motorclubs.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde