Gezin

Gezin

In het kort

De ChristenUnie komt op voor gezin en familie. Daar begint een goede toekomst voor onze kinderen.

 • Geen ‘opvoedboetes’ in ons belastingsysteem maar extra geld voor gezinnen.
 • Meer vrijheid voor ouders om zelf te kiezen hoe ze werk en gezin combineren.
 • Meer verlof voor moeders én vaders
 • Meer ruimte voor mantelzorg: het instellen van een mantelzorgfonds zodat verlof opnemen makkelijker wordt als je voor een ziek familielid wil zorgen.

Kijk ook op christenunie.nl/sterkegezinnen 

____________________________________________________________________


Wij geloven in de grote waarde van stabiele huwelijken en van gezinnen. Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven.

We zien echter de druk op gezinnen toenemen. Het combineren van werk en opvoeding is vaak een bron van stress. Dit zorgt voor druk op relaties en op gezinnen. Hoewel de ChristenUnie het belangrijk vindt dat iedereen zijn talenten kan ontplooien, moet er wel ruimte zijn om daarin keuzes te maken en een goede balans te vinden tussen werken en opvoeden. Dit kan door een goede combinatie van zorg en werk mogelijk te maken. Gezinnen moeten meer ruimte en middelen krijgen om kinderen op te voeden en bescherming te bieden.

Overal in Europa is het de trend om extra in te zetten op gezinsbeleid. Nederland loopt achter op dit vlak. De ChristenUnie wil ook in Nederland extra aandacht voor het gezin. Gezinsbeleid is meer dan de hoogte van de kinderbijslag. Het gaat veel verder. Hoe zorgen we ervoor dat de financiële druk op gezinnen niet te groot wordt? Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers de ruimte krijgen? Hoe beschermen we familiebedrijven? En hoe borgen we een dag rust in de week waarop er tijd is voor het gezin en familie? Kortom, hoe investeren we in sterke gezinnen? Dit alles vraagt om gezinsvriendelijk beleid op alle terreinen.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Langer zwangerschaps- en bevallingsverlof. In het eerste levensjaar van een kind is de hechting aan de ouders van groot belang, daarom verruimen we het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 16 naar 20 weken (in lijn met een aangenomen voorstel van het Europees Parlement in 2010).
 • Verdubbeling vaderschapsverlof. Het is belangrijk dat vaders er in de eerste weken kunnen zijn voor hun pasgeboren kind en partner. Het kabinet wil het vaderschapsverlof van 2 dagen verruimen met 3 dagen ouderschapsverlof. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof.
 • Terugkeer ouderschapsverlofkorting: een fiscale korting voor partners die ouderschapsverlof opnemen, zodat ook ouders die van hun werkgever geen vergoeding krijgen ouderschapsverlof op kunnen nemen.
 • Meer financiële ruimte voor jonge gezinnen. Er komt weer een overdraagbare heffingskorting om het bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar) vrij te stellen van belastingheffing.
 • Kinderbijslag harmoniseren en hoger kindgebonden budget. Als tegemoetkoming in de kosten krijgen gezinnen voor alle kinderen voortaan hetzelfde bedrag kinderbijslag, ongeacht de leeftijd. Het kindgebonden budget voor met name het tweede kind en volgende kinderen gaat omhoog. Tegelijkertijd wordt het in 2016 en 2017 flink stijgende budget voor kinderopvangtoeslag beperkt voor het eerste kind in de opvang.
 • Flexibilisering van arbeidstijden. De mogelijkheid van flexibilisering van arbeidstijden wordt vergroot door het stimuleren van thuiswerken, daarvoor is deregulering nodig. Daarnaast willen we flexibilisering stimuleren door schooltijdbanen, sociale partners moeten dit in cao’s mogelijk maken.
 • Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kleine kinderen (0-5 jaar).
 • Een coördinerend minister voor Jeugd en Gezin,die zorgdraagt voor een samenhangend overheidsbeleid voor gezinnen en kinderen.

Sterke gezinnen

Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.
De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen.
Inzet op ondersteuning bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. De stap om in relatietherapie te gaan is voor veel stellen groot. De kosten van relatietherapie mogen daarbij geen belemmering zijn, de ChristenUnie wil daarom de therapie gaan vergoeden vanuit het basispakket.

 • Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap;
 • Ouderschapscursussen moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Het vergoeden van relatietherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekering;
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één regisseur belangrijk.

Meer lezen

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde