Infrastructuur

Infrastructuur

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. De groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. De ChristenUnie wil de milieubelasting door het verkeer verkleinen en gericht investeren in de sterke punten van verschillende vormen van vervoer. Het verkeer wordt slimmer, schoner en zuiniger.

Als het gaat om infrastructuur kiest de ChristenUnie voor de volgende maatregelen:

 • Beter benutten wegen door beter beprijzen. Door slim beprijzen van het gebruik van de auto, bijvoorbeeld met behulp van een congestieheffing of door een cordonheffing voor personenauto’s rond de grote steden, kan de file- en milieudruk fors omlaag. 
 • Strenge milieunormen voor nieuwe auto’s. Het is onze ambitie dat vanaf 2025 alleen elektrische personenauto’s worden verkocht. 
 • Het instellen van milieuzones door gemeenten draagt bij aan CO2-reductie in stedelijk gebied. Deze maatregel kan door gemeenten worden ingezet en wordt landelijk ondersteund door de grondslag voor deze gemeentelijke milieuzones terug te brengen in het Verkeersreglement.
 • 120 km/u is hard zat. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid vanwege negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu. 
 • Zuinige autobanden worden verplicht (Label A), met een redelijke invoeringstermijn. 
 • Kilometerheffing voor vrachtverkeer, in navolging van België en Duitsland. Bovendien wordt het aandeel biobrandstoffen groter door ophoging van de Europese bijmengverplichting.
 • Uitbreiding fietssnelwegen tussen 2017 en 2021 en betere fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld bij stations) om de (elektrische) fiets een aantrekkelijk vervoersalternatief te maken. In 2025 willen wij een groei van het fietsgebruik met 25% bereiken.
 • Veilig verkeer. Een doelstelling van minimaal 50 procent minder verkeersdoden en -gewonden in 2027 ten opzichte van 2017. De inzet richt zich vooral op het tegengaan van ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen en ouderen. Overtredingen binnen de bebouwde kom worden harder aangepakt. Stelselmatige overtreders worden strenger gestraft.
 • CO2-beprijzing luchtvaart en scheepvaart in Europees verband met een positieve uitzondering voor kleine schippers en de relatief duurzame binnenvaart. Zo wordt vervuilende uitstoot tegengegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de grenseffecten en de grote bijdrage van vervoer over water in het tegengaan van de CO2-last van transport.
 • Verkeerseducatie: er wordt ingezet op verkeers- en mobiliteitseducatie gericht op veilig, verantwoord en vlot gebruik van vervoersmiddelen.
 • Investeren in lightrail en busbanen. Binnen het Infrafonds wordt structureel ruimte gereserveerd voor grote regionale OV-projecten met een nationaal belang, zoals de IJmeerverbinding, een metro naar Amsterdam-West en Schiphol, de metro tussen Schiedam, Rotterdam-Zuid en Kralingse Zoom, de uitbouw van het tramnetwerk in de vier grote steden en meer vrije busbanen. De snelwegbus biedt met hogere maximumsnelheden dan de huidige bussen voor veel forenzen kortere reistijden.
 • Geen stoplichten op de snelweg. De knooppunten Hooipolder (A27/A59) en Barneveld (A1/A30) worden afgemaakt.
 • De geplande tolheffing wordt geschrapt op de Blankenburgverbinding en de A15 Arnhem-Zevenaar.
 • Goede achterlandverbindingen. Routes met veel vrachtverkeer zoals de A67, A15 en A1 worden waar nodig verbreed van 2 naar 3 rijstroken per richting om de doorstroming te bevorderen. De doorstroming op de N59 wordt verbeterd.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde