Innovatie

Innovatie

Onderzoek en innovatie door wetenschappers en ondernemers levert ons land veel op. We gaan wereldwijd de concurrentie aan door slimme exportproducten te verkopen, waardoor economie en werkgelegenheid groeien. Minstens zo belangrijk is de maatschappelijke meerwaarde: innovatie zorgt voor betere medische zorg, een veiliger wereld en schone en zuinige productietechnieken. Slimme waardeketens strekken zich uit van fundamenteel onderzoek tot het maken en vermarkten van een product.

Het Topsectorenbeleid vraagt terecht aandacht voor innovatie, maar de opbrengsten van het beleid zijn onduidelijk. Het beleid ging gepaard met het wegsnijden van succesvolle instrumenten voor het mkb en bezuinigingen op programmatisch onderzoek waarin bedrijfsleven en universiteiten samenwerkten. De balans tussen generiek beleid en programmatische impulsen is zoek. De ChristenUnie wil het innovatiebeleid verbeteren, met speciale aandacht voor Nederlandse startups en mkb-bedrijven die wereldwijde koplopers in hun sector zijn. De ChristenUnie wil deze bedrijven de ruimte geven om door te groeien en het mkb een sterkere positie in het innovatiebeleid geven.

Ook willen wij aandacht voor speciale regio’s met sterke kennishubs, zoals regio FoodValley en Brainport Eindhoven. Deze kennishubs moeten ‘de ruimte’ krijgen om concepten zoals een World Food Center met voortvarendheid te kunnen ontwikkelen. Bovendien moet er voldoende worden geïnvesteerd in vrij en ongebonden onderzoek, dat aan de basis staat van vernieuwing en maatschappelijke meerwaarde.

Innovatie en onderzoek dragen bij aan een slim, 21e-eeuws hightech bedrijfsleven, voorbereid op de toekomst van digitalisering, robotisering en datagedreven bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor de keerzijde van technieken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te reflecteren op ethische vragen en sociale veranderingen. Nieuwe technologie gaat over people, planet én profit en moet bijdragen aan de bescherming van grondrechten en de schepping.

De ChristenUnie kiest wat inovatie betreft voor:

  • Effectief innovatiebeleid. Fiscale voordelen worden strenger getoetst op effectiviteit en vernieuwing. De ChristenUnie zet in op een innovatiebeleid dat zich veel explicieter richt op maatschappelijke uitdagingen zoals een circulaire economie, een verantwoorde voedselvoorziening en een betaalbare zorg. 
  • Stimulering innovatie in het mkb. De regelgeving moet simpeler en toegespitst worden op baanbrekende innovaties in het mkb. Wij verlagen daarom het subsidieplafond in de WBSO en herintroduceren de kleine innovatieregelingen zoals IPC's en vouchers. Om de toegang tot kapitaal te verbeteren investeren wij in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren wij coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen.
  • Innovatief inkopen door de overheid. De overheid moet meer gebruikmaken van de kennis en expertise van bedrijven, bijvoorbeeld via de SBIR-regeling (‘Small Business Innovation Research’) en zelf meer technische kennis in huis halen, zodat ze een serieuze gesprekspartner is bij innovatief aanbesteden en beter aansluit bij de innovatieve ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven.
  • Kennistoepassing en arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van goed opgeleide medewerkers is bepalend voor de omzetgroei van een onderneming. De overheid moet ervoor zorgen dat onderwijs en arbeidsmarkt elkaar op alle niveaus vinden. Ook is het nodig om meer in te zetten op de ontwikkeling van toponderzoekers van eigen bodem, met name in cruciale vakgebieden waar Nederland in internationaal opzicht weinig in investeert, zoals natuurkunde, chemie en materiaalkunde.
  • Belangrijke kenniscentra behouden. Veel bedrijven en overheden profiteren van de kennis van onafhankelijke kenniscentra, zoals meetinstituut VSL, TO2-instituten zoals MARIN en de publieke-private samenwerking bij universiteiten en hbo's. Instituten en werkwijzen waar intensief wordt samengewerkt tussen kennispartners worden gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld het programma CAT-Agrofood.
  • Overheden als launching customer. De overheid moet met zijn enorme inkoopmacht - met een inkoopvolume van bijna 60 miljard euro per jaar - vooropgaan in het aanschaffen van innovatieve producten en diensten.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde