Integratie

Integratie

Vanaf het begin van de aankomst van vluchtelingen wordt ingezet op integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Ze leren zo de Nederlandse samenleving kennen en krijgen ruimte voor hun bijdragen en inzet. Ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwkomers zijn waardevol, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke maaltijden en taalbuddy-projecten.

Vluchtelingen zijn fysiek naar ons land gevlucht. Maar het is ook nodig dat ze mentaal verhuizen. Deze mensen zijn oorlog en onderdrukking ontvlucht op zoek naar veiligheid. Maar dat maakt nog niet dat ze de waarden omarmen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Met de nieuwe stroom aan vluchtelingen uit niet-westerse landen kan een cultuur meekomen van onvrijheid en ongelijkwaardigheid. Het overbruggen van de mentale afstand tussen die cultuur en de cultuur van ons land kost moeite en inspanning. Daar willen we de nieuwkomers bij helpen. En niet de fouten herhalen uit het verleden waarmee statushouders de bijstand instroomden en daar tot op de dag van vandaag niet meer uitkomen.

De ChristenUnie stelt de volgende maatregelen voor:

 • Zo kort mogelijke procedures na de asielaanvraag. Snel uitsluitsel over status.
 • Taalles en zo mogelijk vrijwilligerswerk vanaf aankomst voor de asielzoekers, dus niet pas na verlening van verblijfsvergunning. 
 • Overdracht van Nederlandse waarden aan de gevluchte nieuwkomers, al tijdens het doorlopen van de verblijfsprocedure.
  • Daartoe wordt een lespakket ontwikkeld over de Nederlandse waarden gericht op burgerschapsvorming en het ontwikkelen van een hart voor Nederland, zodat conflicten uit landen van herkomst niet overwaaien naar Nederland. .
  • Van nieuwkomers die in Nederland mogen blijven, wordt gevraagd dat zij door middel van een loyaliteitsverklaring de rechtsstaat en de waarden van godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid en de rechten van minderheden en vrouwen onderschrijven.
 • Werkstages, vrijwilligerswerk en ondernemerschap. Om statushouders te activeren en de weg naar de arbeidsmarkt te stimuleren, ontwikkelen gemeenten samen met het Rijk programma’s om alle statushouders werkstages en vrijwilligerswerk aan te bieden. Ondernemende statushouders krijgen hulp bij het opzetten van bedrijfjes. Bedrijven en organisaties die statushouders aannemen, worden geholpen wanneer zij aanlopen tegen belemmerende regelgeving.
 • Verplicht en passend vrijwilligerswerk voor statushouders zolang zij geen werk hebben. Dit is goed voor de nieuwkomer die hiermee invulling kan geven aan zijn dagritme én iets voor de samenleving kan betekenen.
 • Activerend en ontzorgend systeem van sociale voorzieningen. De ChristenUnie wil naar een simpeler en activerend systeem van voorzieningen voor statushouders. Met vanaf dag 1 taalles, integratie met burgerschapswaarden en (vrijwilligers)werk en onderwijs. Integratie verloopt het beste via (vrijwilligers)werk of stage en het eigen maken van taal en burgerschapswaarden gaat het beste als je die direct in de praktijk kun toepassen en ontwikkelen. 
 • Een begeleide toegang tot de verzorgingsstaat: gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Vervolgens wordt getoetst of je uit dit systeem kunt stromen. Een statushouder die zichzelf redt op de arbeidsmarkt, kan eventueel eerder uitstromen. Als je niet slaagt voor de toets, stroom je in principe nog niet uit. Alle volwassen mannen en vrouwen draaien mee in dit systeem. Ook voor ouders met jonge kinderen geldt deelnameplicht met eventueel een aangepaste aanpak vergelijkbaar met de scholingsplicht voor ouders met jonge kinderen in de bijstand. Hiermee wordt de nieuwkomer geactiveerd om snel te integreren, arbeidsritme te ontwikkelen, de taal te leren en toe te passen en zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden en loopt hij of zij niet vast in de toeslagen-bureaucratie.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde