Jeugdhulp

Jeugdhulp

Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. In eerste instantie is ingezet op zorgcontinuïteit. Om de transformatie naar de bedoeling te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden geholpen en verergering van klachten wordt voorkomen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is.

De individualisering is doorgeslagen, er worden in onze samenleving hoge eisen aan kinderen en jongeren gesteld. Als een kind daar niet aan kan voldoen, leidt dat te vaak tot medicalisering. Kinderen al jong belasten met een diagnose is niet altijd in het belang van het kind. Onnodige medicalisering moet worden voorkomen. In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben.

Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dicht bij school te organiseren. Dit kan door het onderwijs te betrekken bij de inkoop van de jeugdzorg door de gemeente. Het is ongewenst om leraren met steeds meer zorgtaken te belasten. Zij horen zich primair bezig te houden met het onderwijs. Door expertise in de school te halen kunnen leerkrachten eenvoudig zorg erbij halen, zo wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ontlast het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt.

Als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen vervullen pleegouders en gezinshuizen een belangrijke rol, ze bieden kinderen een gezin waar ze zich veilig kunnen voelen, waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze gewoon kind kunnen zijn. In sommige gevallen biedt pleegzorg en een gezinshuis geen oplossing. Via een rechterlijke uitspraak worden kinderen in ernstige probleemsituaties onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. De voogdij voor deze kinderen wordt neergelegd bij de instelling die deze kinderen opvangt. De voogdijregel zorgt er vervolgens voor dat niet de gemeente waar de kinderen vandaan komen maar de gemeente waar deze instellingen zich bevinden de zorg moet vergoeden. Dit betekent dat enkele gemeenten waar deze gespecialiseerde instellingen zich bevinden de dure zorg voor kinderen uit andere gemeenten betalen en grote tekorten hebben op hun jeugdzorgbudget. Het voogdijbeginsel moet daarom aansluiten bij het woonplaatsbeginsel. De gemeente waar een kind vandaan komt, betaalt voor de zorg.

Kindermishandeling is een groot probleem en komt te vaak voor. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen en stoppen van kindermishandeling.

  • De krachten te bundelen van zorgprofessionals en politici om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • Een nationaal programma om kindermishandeling tegen te gaan.
  • Met een uitgekiende campagne waarbij alle kinderen en volwassenen voorlichting krijgen over waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. Duidelijke afspraken met scholen, kinderopvang en zorginstellingen om kindermishandeling te melden en te bestrijden;
  • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren; 
  • Het krachtig tegengaan van verslavingen onder jongeren, zoals alcohol-, drugs-, game- en gokverslaving;
  • Een goede verbinding tussen onderwijs en zorg zodat kinderen snel geholpen worden;
  • Voorlichting geven aan kinderen over gezonde relaties;
  • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media;
  • Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde