Klimaat

Klimaat

In het kort

De ChristenUnie wil in één generatie naar een schone energievoorziening. We zijn hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties. 

De ChristenUnie wil:

  • Zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie.
  • Dat auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen de norm worden.
  • Een energiecommissaris om de energietransitie te coördineren, vergelijkbaar met het Deltaprogramma in het waterdomein.
  • Een minimumprijs voor CO2 en verdere verscherping in het Europese emissiehandelsysteem.

Lees ook:

_________________________________________________________

De ChristenUnie is hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Klimaat, grondstoffen en energie

Alle leven is Gods waardevolle gift. Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht en de natuur, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een grote bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het produceren van aardgas zorgt voor aardbevingen en is voor de Groningers een ernstige aantasting van hun veiligheid en leefbaarheid. Fossiele brandstoffen zorgen voor grote risico’s voor de Nederlandse economie en welvaart. We zijn bovendien te afhankelijk van het Midden-Oosten en Rusland. Als we nu niets doen, leggen we de enorme rekening – financieel en ecologisch – bij volgende generaties.

De rekening van klimaatverandering ligt nu al bij de allerarmsten in de wereld. Paus Franciscus roept in zijn encycliek ‘Laudato Si’ niet voor niets op tot duurzame sociale gerechtigheid. Wij willen klimaatverandering tegengaan en kwetsbare landen weerbaar maken tegen overstromingen en voedseltekorten. Het Klimaatakkoord van Parijs is daarom een belangrijke wereldwijde afspraak.

Naar een duurzame en circulaire economie

  • De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er komen wettelijke tussendoelen per 5 jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en energiebesparing (40% in 2030). 
  • Een investering in energiebesparing betaalt zich dubbel en dwars terug. Het levert milieuwinst op, afbouw van het Gronings gas, een flinke kostenbesparing voor huishoudens en bedrijven, meer comfort in woningen en een impuls voor de bouwsector. Onze warmtevoorziening moet snel onafhankelijk worden van aardgas. 
  • Huishoudens worden zelfvoorzienend en gaan zelfopgewekte zonne-energie opslaan. Steeds goedkopere zonne-energie en windenergie zullen leiden tot het einde van het fossiele tijdperk en het sluiten van kolencentrales. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling versnellen door CO2-uitstoot veel zwaarder te belasten en hogere milieueisen aan elektriciteitscentrales te stellen.
  • Onze producten eindigen nog te vaak als waardeloos afval. Het beter benutten van reststromen en het hergebruiken van producten en materialen levert gouden kansen op voor het milieu en onze economie. We moeten leren denken vanuit grondstoffen in plaats van afval. Afvalscheiding moet daarom sterk gestimuleerd worden.
  • Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem. Nederland neemt internationaal verantwoordelijkheid voor klimaatfinanciering, zodat ontwikkelingslanden gesteund worden bij hun voorbereidingen op extreme droogte of overstromingen. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor Nederland. Wij investeren daarom in binnenlandse klimaatadaptatie: in waterbeheer, dijken, robuuste ruimtelijke inrichting, landbouw en de directe woonomgeving.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde