Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het kort

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet vanzelfsprekend worden. Bedrijven hebben oog voor het belang van de samenleving en voor rechtvaardige verhoudingen wereldwijd.

Echter, het wegstromen van geld en waarde vanuit deze landen, bijvoorbeeld door voedselexport, blijft groeien. Kinderarbeid en schending van mensen- en kinderrechten maken nog teveel deel uit van de productieketens.

 • Binnen risicosectoren komt een wettelijke ondergrens op mensenrechten en eerlijke handel. Bedrijven die deze overtreden krijgen een sanctie opgelegd door een onafhankelijke toezichthouder.
 • Handelsverdragen moeten aan een nieuwe standaard voldoen, waarin duurzame en inclusieve groei wordt opgenomen.
 • Eerlijke producten moeten tegen eerlijke prijzen in de schappen komen, door waar mogelijk duurzame en sociale waarden in de prijs van producten te verwerken.
 • Meer informatie over de geschiedenis van producten op het gebied van duurzaamheid en sociale impact voor consumenten.

______________________________

Bedrijven die verantwoord ondernemen hebben oog voor het belang van de samenleving op korte en lange termijn en voor rechtvaardige verhoudingen wereldwijd. De ChristenUnie wil een gelijk speelveld voor verantwoorde producten. Voor consumenten moet duidelijk zijn hoe producten tot stand zijn gekomen, zodat zij een verantwoorde keus kunnen maken.

Ondanks armoede en ondervoeding groeit de voedselexport van arme landen naar rijke(re) landen en stroomt geld en waarde weg uit deze landen. De vrije markt heeft hier geen antwoord op, omdat aanbod zoekt naar de meest koopkrachtige vraag. Helaas maken kinderarbeid en schending van mensen- en kinderrechten nog te vaak onderdeel uit van de productieketens. Handelsakkoorden leggen onacceptabele beperkingen op aan het stellen van maatschappelijk verantwoorde eisen aan producten en diensten.

Sociale rechtvaardigheid en zorg voor de schepping zijn kernwaarden voor de ChristenUnie. De normen voor ethisch verantwoord leven beperken zich niet tot ons privéleven, maar strekken zich uit over ons leven als burger, consument, werknemer en ondernemer. Bedrijven ondernemen menswaardig en milieubewust en zijn het vertrouwen van hun klanten waard.

ChristenUnie scoort het hoogst bij MVO Kieswijzer

MVO Platform heeft de standpunten van de elf grootste politieke partijen vergeleken. De verkiezingsprogramma’s zijn beoordeeld op negen actuele MVO-onderwerpen, waaruit de ChristenUnie het beste uit de bus kwam.

Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kiest de ChristenUnie voor:

 • Mensen- en kinderrechten. Het betrekken van de omgang met mensenrechten bij de evaluatie van handelsovereenkomsten en subsidieregelingen.
 • Houd je aan de normen. Het uitgangspunt dat bedrijven die van overheidssteun gebruikmaken, de OESO-normen onderschrijven en naleven. Bedrijven worden uitgesloten van overheidssteun en aanbestedingen, als zij geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de productieketen te voorkomen.
 • Eerlijke toegang tot recht en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen via een rechtsbijstandfonds en versterking van de rechtsorde in landen waar mensenrechten worden geschonden.
 • Betaalbaar voedsel voor de armen. De productie van betaalbaar voedsel voor armen als onderdeel van internationale MVO-overeenkomsten.
 • Heldere zorgplicht. Heldere codes betreffende de (internationale) zorgplicht en rapportageplicht van bedrijven op het gebied van arbeid, mensenrechten, milieu en eerlijke handelspraktijken. Wettelijke regelgeving van deze zorgplicht als een sector onredelijk lang geen stappen onderneemt of als er een grote groep van achterblijvers is.
 • Omgekeerde bewijslast. Betrekt een ondernemer grondstoffen of producten uit een sterk verdachte regio, dan kan de overheid eisen dat de ondernemer aantoont dat het de keten op orde heeft.
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen. 
 • Eerlijke producten tegen eerlijke prijzen in de schappen van de winkels, door duurzame en sociale waarden waar mogelijk in de prijs van de producten te verwerken.
 • Weet wat je koopt. Het zichtbaar en traceerbaar maken van de geschiedenis van producten op het gebied van duurzaamheid en sociale impact, zodat de consument een eerlijke keuze kan maken.
 • Producten uit de winkels weren waarvan de productie in strijd is met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid of milieubelasting.
 • Stimuleren in dienst nemen kwetsbare groepen. Hiervoor is een loonkostenbijdrage beschikbaar.
 • Meer leer-werktrajecten. We promoten leer-werktrajecten om zo kwetsbare groepen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een echte baan te geven.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde