Mantelzorg

Mantelzorg

In het kort

Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. De ChristenUnie wil meer ruimte voor mantelzorg en betere regelingen.

Daarom stelt de ChristenUnie onder andere het volgende voor:

 • Werkgevers worden in staat gesteld om de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen en stelt daartoe een mantelzorgfonds in.
 • De ChristenUnie wil geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers.

______________________________________________

De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie wil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen.

Vanuit de Wmo wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Voor wie dat financieel of praktisch niet mogelijk is, zorgt de overheid ervoor dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. De ChristenUnie wil meer ruimte voor mantelzorg en betere regelingen.

Daarvoor stellen we wat mantelzorg betreft de volgende maatregelen voor:

 • Instellen van een mantelzorgfonds. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blijft toenemen. Naast de druk om betaald werk te doen, verwacht de samenleving ook steeds meer van mantelzorgers. De ChristenUnie stelt werkgevers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen en stelt daartoe een mantelzorgfonds in. 
 • Mantelzorgregelingen. Geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers. Geen belemmeringen om vrije dagen te ‘schenken’ aan een mantelzorgende collega. 
 • Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
 • Vrijwilligers kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
 • Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en de Zonnebloem krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen. Zij behouden hun subsidies hiervoor. 
 • We willen de stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegengaan, om de groei van zorgkosten voor in het bijzonder chronisch zieken en gehandicapten te begrenzen.
 • Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen voldoende ondersteuning om hun zorgtaken te combineren met scholing en werk.
 • Flexibilisering van arbeidstijden. De mogelijkheid van flexibilisering van arbeidstijden wordt vergroot door het stimuleren van thuiswerken, daarvoor is deregulering nodig. Daarnaast willen we flexibilisering stimuleren door schooltijdbanen, sociale partners moeten dit in cao’s mogelijk maken.
 • Vast contactpersoon voor nabestaanden. Nabestaanden moeten met veel verschillende overheidsinstanties zaken regelen, om een overlijden bekend te maken. Er komt één servicegericht loket voor zowel de Rijksoverheid als gemeenten, waar al dit soort zaken geregeld kunnen worden en advies kan worden gevraagd, via een vast contactpersoon.
 • We blijven ons inzetten voor het behoud van de nabestaandenuitkering. Juist op het moment dat iemand een partner verliest is het onze plicht om als samenleving een vangnet te organiseren voor de periode van rouwverwerking.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde