Middelbare scholen

Middelbare scholen

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

Ieder kind is anders, gemiddelde kinderen bestaan niet. Iedereen heeft het recht om zijn of haar talenten te ontwikkelen: of je nu goed bent in taal en rekenen of juist met je handen. Of je nu veel of weinig beperkingen hebt. De ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Een school is geen leerfabriek, maar een waardengemeenschap met brede en maatschappelijke vorming. Leraren en schoolleiders zetten zich in nauwe samenwerking met ouders met hart en ziel in voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Zij bereiden hen voor op deelname in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het onderwijs heeft daarvoor vertrouwen en rust nodig. De ChristenUnie wil minder regels en meer ruimte voor scholen. Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming.
De ChristenUnie trekt extra geld uit voor onderwijs. Wij geven scholen extra middelen voor professionele ontwikkeling binnen onderwijsteams. Wij investeren in scholen in krimpregio’s, zodat overal in Nederland een goed en divers scholenaanbod is. Wij investeren in hoogwaardige kennis en kundige vakmensen, om te werken aan een toekomstbestendige economie in een steeds complexere wereld.

  • Scholen in krimpregio’s. Wij investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio’s. Van scholen wordt verwacht dat zij samen zoeken naar toekomstbestendige oplossingen, maar de vrijheid voor eigen keuzes blijft overeind. 
  • Achterstanden bestrijden voor gelijke kansen. Wij investeren in onderwijs aan leerlingen uit kansarme milieus en vluchtelingenkinderen. Het is belangrijk dat kinderen de Nederlandse taal leren, maar ook leren over onze cultuur, waarden, rechtstaat en democratie. 
  • Uitval voorkomen. Een goede begeleiding van de overgang naar een volgende school, omdat het risicomomenten zijn voor schooluitval en leerproblemen. Ouders zijn (mede)verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Om schooluitval te voorkomen worden ouders strenger aangepakt als hun kind spijbelt.
  • Minder regeldruk en verantwoording. We nemen afscheid van de doorgeslagen focus op toetsen, resultaten, meetbare output en cognitieve kennis vanuit de overheid en de Inspectie. De eindtoets in het basisonderwijs is hooguit een didactisch hulpmiddel voor de leerkracht. 
  • Terugkeer van de maatschappelijke stage, zodat leerlingen kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk en het beroepenveld. De maatschappelijke stage bevordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Ruimte en ontwikkeling. Leraren en schoolleiders hebben de sleutelrol in het opleiden van leerlingen en studenten. Goed leiderschap met oog voor identiteit, weerbaarheid en diversiteit van het onderwijsteam is cruciaal. Wij investeren in ruimte en ontwikkeling voor leraren en schoolleiders. Onderwijsteams worden sterker door bijscholing, coaching en begeleiding, in het bijzonder voor startende leerkrachten. 
  • Meer meesters en leerkrachten uit minderheidsgroepen in het basisonderwijs. De pabo wordt beter ingericht voor vrouwen én mannen, door een grotere diversiteit en vrijheid in lesmethodes en onderwijspedagogiek. 
  • Zijinstroom wordt bevorderd, om meer mensen met praktijkervaring voor de klas te krijgen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde