Normen en waarden

Normen en waarden

Gemeenschappelijke waarden en normen zijn nodig om met verschillende bevolkingsgroepen één samenleving te vormen en in vrede met elkaar om te gaan. De ChristenUnie benoemt vanuit de christelijke traditie als gemeenschappelijke waarden van onze samenleving: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, zorg voor de schepping en geloofsvrijheid.

Die waarden hebben we hoog te houden. Niet omdat in Nederland en Europa alles goed is gegaan: slavernij en genocide zijn inktzwarte perioden uit onze geschiedenis. Maar de waarden van ons werelddeel zijn het uitdragen en verdedigen waard. In ons land met veel verschillende nationaliteiten en afkomsten, met zoveel culturen en religies, is een gemeenschappelijke basis hard nodig. Niet om verschillen op te heffen, maar juist om met verschillen – soms pijnlijke – om te kunnen gaan. Alleen zo kunnen we een open samenleving bewaren. Een samenleving met ruimte voor veelkleurigheid en verschil, zonder naïef te zijn over onvrije stromingen.

De democratische rechtsstaat, waarin de vrijheidsrechten worden onderhouden en beschermd, staat daarbij centraal. De ChristenUnie staat voor een democratische rechtstaat waarin vrijheden samengaan met verantwoordelijkheid. Er bestaat daarin geen rangorde tussen de verschillende vrijheidsrechten, zoals geloofsvrijheid, onderwijsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. De vrijheden in onze samenleving mogen niet worden misbruikt voor het prediken en opleggen van onvrijheden. Er is geen plaats voor ideologieën die zich tegen de rechtsstaat keren door onvrijheid te prediken, haat te zaaien en tot geweld op te roepen. Gedragingen die ingaan tegen de democratische rechtsstaat en die de rechten van minderheden en vrouwen in onze samenleving aan banden willen leggen, worden niet geaccepteerd.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om als samenleving rekenschap te geven van de ontstaansgeschiedenis van Nederland en haar dragende waarden. Kennis van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk spelen een belangrijke rol voor burgerschapsvorming.

De ChristenUnie stelt het volgende voor om de betekenis van de samenbindende Grondwet te versterken:

  • In de Grondwet wordt een preambule opgenomen die uitdrukking geeft aan de identiteit en de dragende waarden van de Nederlandse samenleving.
  • Artikel 1 van de Grondwet met het ‘recht op gelijke behandeling’ wordt uitgebreid met ‘handicap’ of ‘geaardheid’, zodat ook expliciet het verbod van discriminatie op deze grond wordt benoemd.
  • Het recht op leven wordt in de Grondwet vastgelegd: bescherming van het menselijk leven verdient volledige rechtsbescherming, vanaf bevruchting tot aan de dood.
  • Er komt een Constitutioneel Hof dat wetten mag toetsen aan de Grondwet en wetten onverbindend kan verklaren. 
  • De Nederlandse en Friese taal, evenals gebarentaal, worden grondwettelijk verankerd. Op gelijke wijze wordt in het Caribisch deel van Nederland recht gedaan aan de overige talen in het Koninkrijk, Papiaments en Engels.
  • Goed samenleven kan alleen als iedereen zich houdt aan dezelfde gedragsnormen. Daarom wordt een Handvest opgesteld met daarin de plichten en verantwoordelijkheden van burgers.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde