Ondernemers

Ondernemers

In het kort

Ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de economie. Mensen met lef, daadkracht en de bereidheid om risico’s te nemen en te lopen.

Zij voegen waarde toe aan de economie, zorgen voor innovatie en zijn hard nodig in de energietransitie. Dat kan alleen slagen als overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen goed samenwerken. Wij willen:

 • Regels zijn flexibel genoeg en toekomstgericht; ondernemers moeten niet tegen oude regels aanlopen.
 • Als ondernemers subsidie aanvragen wordt het vooraf getoetst en pas achteraf meer gedetailleerd gecontroleerd; meer vertrouwen in ondernemers.
 • Starten bedrijf wordt binnen 24 uur mogelijk.
 • Speciale startup-bv die startups twee jaar een aantal vrijstellingen geeft.
 • In onderwijs meer aandacht ondernemerschap, bijvoorbeeld door een ondernemersloket of door een startup oprichten als stage te doen.

_________________________________

Ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de economie. Mensen met lef, daadkracht en de bereidheid om risico’s te nemen en te lopen. Zij voegen waarde toe aan de economie. Zij creëren werk. Zij zorgen voor innovaties. En ze zijn hard nodig om de grote transities waar we als land en economie voor staan te laten slagen: de energietransitie, de transformatie naar een circulaire economie, de ontwikkeling van smart cities etc. Deze transities kunnen alleen slagen als overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen elkaar weten te vinden, als publiek-private samenwerking succesvol is.

Voor ondernemers is het daarbij van groot belang dat ze niet tegen oude regels aanlopen die het nieuwe in de weg staan, maar dat regels flexibel genoeg en toekomstgericht zijn. Dat er ecosystemen kunnen ontstaan met bedrijven die samenwerken om de noodzakelijke transities te verwezenlijken zonder dat mededingingsregels in de weg zitten. Dat niet alleen grote, maar ook kleine bedrijven eenvoudig toegang hebben tot innovatiesubsidies en kennisinstellingen. Dat er voldoende financiering voorhanden is. En niet in het minst dat er goede vakmensen zijn.

De ChristenUnie zet zich in het bijzonder in voor het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze economie; voor innovatieve industrie, voor jonge startende ondernemers en doorgroeiers (startups en scale-ups); en voor sociaal ondernemers.

Als het over ondernemers gaat kiest de ChristenUnie voor

 • Voor goede regels, tegen regeldruk en bureaucratisering. Het beperken van regeldruk krijgt meer prioriteit. Hierbij wordt per sector bekeken wat mogelijk en wenselijk is. De regeldrukwaakhond ACTAL krijgt een prominentere rol.
 • Vertrouwen in ondernemers. Het op hoofdlijnen vooraf toetsen van subsidieaanvragen en pas achteraf meer gedetailleerd controleren daarvan.
 • Slimmere lagere lasten. Lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in (vaste) dienst te nemen. 
 • Maak starten bedrijf makkelijker. Maak het mogelijk een bedrijf makkelijker en binnen 24 uur op te richten en te registreren.
 • Minder risico’s afwentelen op de werkgever, zodat het ook daardoor aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen. De huidige verplichting om werknemers twee jaar loon door te betalen bij ziekte willen we voor kleinere bedrijven verkorten naar één jaar. Grotere bedrijven hebben vooral last van de Wet BeZaVa. Het is onredelijk dat werkgevers nog 10 jaar premie betalen voor zieke ex-werknemers. Deze wet moet daarom op de schop.
 • Mkb-vriendelijk aanbesteden. Om mkb-bedrijven in de praktijk meer mogelijkheden te geven bij overheidsaanbestedingen moeten alle overheden er zorg voor dragen dat het papierwerk tot een minimum wordt beperkt, opdrachten zo min mogelijk geclusterd worden en de gunningseisen niet onnodig zwaar zijn.
 • Overheid en markt. De overheid richt zich met haar organisatie op haar publieke taken. Overige zaken, zoals bijvoorbeeld facilitaire ondersteuning, kunnen ook in samenwerking met de markt worden uitgevoerd.
 • Overheden die snel betalen. Een overheid die ondernemers niet frustreert, maar motiveert. Hoewel steeds meer overheden erin slagen ondernemers binnen 30 dagen te betalen, geven nog te weinig gemeenten hier prioriteit aan en misbruiken zij hun machtspositie richting mkb-bedrijven. De centrale overheid en aan haar gelieerde overheden (ZBO's en Inspecties) betalen ten minste 90% van de openstaande facturen binnen 30 dagen.
 • Verbeteren positie ondernemers bij faillissement; meer kansen voor doorstart. Het faillissementsrecht dient te worden aangepast, waarbij de positie van gefailleerden en onderbewindgestelden wordt verbeterd en hun belangen beter worden geborgd. Preferente en concurrente schuldeisers moeten een gelijkwaardiger positie krijgen. De Belastingdienst mag een kansrijke doorstart niet frustreren.
 • Kansen voor kleine winkeliers. Het verbeteren van de positie van kleine winkeliers, onder meer door de aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid. Ook moet misbruik van de renovatiebepaling worden aangepakt, zodat winkeliers niet ten onrechte met huurverhoging of huurbeëindiging te maken krijgen.
 • Regels laten voldoen aan toekomstgerichte duurzaamheidscriteria. Nog te vaak is nieuwe wet- en regelgeving onvoldoende toekomstbestendig en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de langetermijngevolgen voor generaties na ons. De ChristenUnie wil dat dit via duurzaamheidscriteria getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie, bijvoorbeeld door het te borgen in het bestaande instituut ombudsman.
 • De startup-bv. Met deze tijdelijke rechtsvorm voor jonge innovatieve bedrijven worden startups geholpen in de beginfase van de onderneming. Zij krijgen gedurende maximaal twee jaar een aantal vrijstellingen, zodat zij hun kapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van hun concept en doorgroei.
 • Ondernemerschap in het onderwijs. Meer aandacht voor ondernemerschap in het curriculum. Universiteiten en hbo-instellingen krijgen een ondernemersloket. Onderwijsinstellingen worden aangespoord een in-house incubator op te zetten in de vorm van een publiek-private samenwerking. Startups die hier opgericht worden, weten zich verzekerd van hulp van experts en mentoren. Noodzakelijk is wel dat meer docenten ervaring opdoen in het bedrijfsleven.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde