Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

In het kort

De ChristenUnie zet zich in voor een sterk ontwikkelingsbeleid. Hiermee streven we naar recht en gerechtigheid voor onze naasten. Juist in een tijd waarin er weinig aandacht is voor ontwikkelingssamenwerking, maar vooral gaat over vluchtelingen en opvang in de regio. De ChristenUnie wil de échte oorzaken van migratie structureel aanpakken en dat kan alleen als je daar ook in investeert. Naast geld moeten er meer eerlijke verhoudingen komen, met een eerlijke handel en belastingen.

 • Groei naar een zuivere 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Per direct minimaal 1 miljard per jaar structureel toevoegen aan ontwikkelingssamenwerking budget.
 • Investeren in noodhulp voor vluchtelingen in de regio, voor Nederlandse hulporganisaties de in Dutch Relief Alliance en UNHCR.
 • Effectief en efficiënt, door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid, en door duidelijke verantwoording.

______________________________________________

Vanuit een streven naar recht en gerechtigheid voor onze naasten zet de ChristenUnie zich in voor een sterk ontwikkelingsbeleid. Het verbeteren van de noodhulp aan mensen in crisisgebieden heeft prioriteit, maar wij willen ook de oorzaken van migratie structureel aanpakken.

Ontwikkelingssamenwerking moet werken. Daarom willen wij mensen helpen om weerbaar te worden. Het is belangrijk dat de basisvoorwaarden op orde zijn, zoals een sterke rechtsstaat, een goede voedselvoorziening, schoon drinkwater, medische zorg, een sociaal vangnet en voldoende werk. De aanpak van Nederland moet effectief zijn door middel van diplomatie, het versterken van het maatschappelijk middenveld en het benutten van onze kennis in het bedrijfsleven en de wetenschap. Het gaat niet alleen om de hoogte van het ontwikkelingsbudget, maar het gaat er ook om dat onze belastingregels of handelssystemen niet nadelig zijn voor de positie van ontwikkelingslanden. Handelsverdragen moeten juist bijdragen aan inclusieve en duurzame groei.

Vluchtelingen helpen, migratie voorkomen

 • Groeien naar een zuivere 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking, deze kabinetsperiode minimaal 1 miljard per jaar er structureel bij. De bezuinigingen van de vorige kabinetten worden teruggedraaid, om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) richting 2030. De eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt jaarlijks gemaximeerd op 250 miljoen euro uit het ontwikkelingsbudget, zodat niet bezuinigd wordt op het bestrijden van de oorzaken van migratie. 
 • Vluchtelingen in opvangkampen helpen. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen en onderdak in crisisgebieden. De ChristenUnie wil vluchtelingen in de regio beschermen en daarom extra investeren in de opvang van UNCHR en Nederlandse hulporganisaties in de Dutch Relief Alliance. Het geld wordt ook ingezet voor onderwijs om een verloren generatie te voorkomen.
 • Prioriteit voor de armste landen. De ChristenUnie wil dat 50% van het ontwikkelingsbudget wordt besteed aan verbetering van de leefomstandigheden in landen waar de meeste armoede en achterstanden zijn. In middeninkomenslanden komt juist meer nadruk op versterking van het maatschappelijk middenveld om achtergestelde groepen te versterken. 
 • Maatschappelijke organisaties. Minstens 1/3 van het ontwikkelingsbudget besteden via maatschappelijke organisaties. Om organisaties niet te afhankelijk van de overheid te maken en het draagvlak te versterken, geldt het uitgangspunt dat organisaties 50% particuliere middelen inzetten. 
 • Effectief en efficiënt. Multilaterale instellingen moeten zich beter verantwoorden. Samenwerking in het ontwikkelingsbeleid tussen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid wordt versterkt.

Inclusieve en duurzame groei

 • Werken aan de toekomst. De kinderrechten worden versterkt, onder meer door de bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie. Er komt meer geld voor (beroeps)onderwijsprojecten in Afrika en het Midden-Oosten. Onderwijs verbetert de kansen van kinderen in armoede en de positie van meisjes. 
 • Bevorderen rechtsstaat, mensenrechten en inclusieve democratie om de positie van vrouwen en minderheden te verbeteren in gebieden die worden geterroriseerd door geweld en onderdrukking. Bouwen aan bescherming tegen vervolging op grond van godsdienst, ras, geslacht of geaardheid.
 • Klimaatfinanciering richten op de allerarmsten, zij voelen de schokken van hongersnood, orkanen en overstromingen het hardst. De ChristenUnie wil mensen weerbaar maken en de expertise van Nederlandse hulporganisaties en bedrijven inzetten.
 • Medische zorg voor iedereen. Nog steeds sterven mensen aan ziekten die met de juiste zorg en medicijnen te voorkomen zijn. Om levens te redden investeren wij in de bestrijding van infectieziekten en het verbeteren van toegang tot zorg in afgelegen gebieden. 
 • Lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid worden versterkt door een omvorming van het Dutch Good Growth Fund: minder nadruk op export, meer nadruk op inclusieve economische ontwikkeling, lokale mkb-ondernemers en ondersteuning door maatschappelijke organisaties. 
 • Sociale vangnetten. Wij investeren in de bescherming van kwetsbare groepen. Ouderen, weeskinderen en mensen met een beperking vormen in fragiele landen een achtergebleven groep. Deze vangnetten moeten leiden tot zelfstandigheid en deelname aan de samenleving. De weg uit armoede biedt ook toegang tot recht en bescherming tegen uitsluiting en discriminatie.
 • Brede verantwoordelijkheid (Rijks)overheid. Niet alleen de minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar ook andere ministeries en overheden toetsen de positieve en negatieve impact van hun beleid op ontwikkelingslanden.

Eerlijke handel en belastingen

Wederkerigheid in economie en handel leidt tot eerlijke verhoudingen. Gezinnen ontvangen een leefbaar loon, boeren krijgen een eerlijke marktprijs voor hun producten en Nederlandse bedrijven bouwen een eerlijk verdienmodel op. Nederlandse bedrijven die eerlijk zakendoen laten zien dat duurzaam ondernemen wederzijds loont.

In internationale productieketens vinden nog vaak schendingen van fundamentele mensenrechten plaats, bijvoorbeeld in de cacaoteelt in Ghana, in de kledingindustrie in Bangladesh en in de mijnbouwsector in Mali. Bedrijven moeten zich houden aan de internationale mensenrechten en zich actief inspannen om dwangarbeid en kinderarbeid uit hun productieketens te weren.

 • Wettelijke ondergrens voor eerlijke handel. Binnen risicosectoren komt een wettelijke ondergrens voor bedrijven op het gebied van mensenrechten en eerlijke handel. Bedrijven die weigeren om kinderarbeid of dwangarbeid uit de productieketen te weren, krijgen een sanctie opgelegd door een onafhankelijke toezichthouder. Middelgrote en grote ondernemingen moeten verplicht rapporteren over de omgang met mens en milieu in productieketens, ook richting consumenten. 
 • Een leefbaar loon zorgt voor een minimuminkomen voor gezinnen en voorkomt dat kinderen moeten werken. Een leefbaar loon wordt naast het bestrijden van kinderarbeid en onveilige werksituaties een belangrijke voorwaarde in het duurzaam inkoopbeleid. 
 • Eerlijke belastingen. Belastingontwijking leidt tot sociale ongerechtigheid. Belasting hoort te worden betaald waar winst en inkomen worden verkregen. De ChristenUnie wil dat Nederland meer doet om belastingontwijking tegen te gaan, ook in eigen land. Bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen. 
 • Duurzame en inclusieve handelsverdragen. Handelsverdragen moeten aan een nieuwe standaard gaan voldoen, waarin duurzame en inclusieve groei en wederkerigheid worden opgenomen. Zo kunnen Afrikaanse boeren profiteren van eerlijke prijzen, worden ongelijkheid, landroof en uitputting van hulpbronnen bestreden en kan Europa belangrijke grondstoffen blijven importeren.

Nieuws:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde