Rechtspraak

Rechtspraak

Voor maatschappelijke vrede en gerechtigheid is een goed werkende strafrechtketen belangrijk. Onrecht en criminaliteit kunnen niet onbestraft blijven. Daarom is het noodzakelijk dat meer aangiften worden onderzocht, dat daaruit vervolging wordt ingesteld en rechtszaken snel worden doorlopen. De diensten die zich inzetten voor onze veiligheid, zoals de rechtspraak, politie, het openbaar ministerie, de veiligheidsregio’s en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, staan voor grote uitdagingen. Om tegenwicht te bieden aan zware criminaliteit en terrorismedreiging moet de gehele strafrechtketen worden versterkt.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

  • Structurele versterking van de strafrechtketen. Garanderen van voldoende middelen voor justitie, rechterlijke macht, politie en verbetering van de oplossingspercentages.
  • Goede toegang tot de rechter voor iedereen betekent voldoende middelen voor een werkend stelsel van rechtsbijstand voor minvermogenden.
  • Vrede stichten in plaats van procederen. Rechtspraak is niet alleen geschilbeslechting. Het gaat ook om herstel van verhoudingen of het oplossen van onderliggende problemen. De ChristenUnie is voorstander van het inzetten van buurtbemiddeling en mediation of naar analogie van België de vrederechter. Partijen moeten er zoveel mogelijk zelf uitkomen.
  • Justitie op de eerste plaats. De samenklontering van politie en justitie in het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft niet goed uitgepakt. Het beheer van de Nationale Politie gaat daarom naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde