Regio

Regio

De ChristenUnie zet zich in voor sterke en leefbare regio’s. Wij vinden het belangrijk dat bestaande sociale verbanden zo mogelijk in stand blijven. We willen bevorderen dat werkgelegenheid in de regio behouden blijft en zo mogelijk versterkt wordt. Veel van de (extra) middelen voor defensie, infrastructuur en energietransitie kunnen ten goede komen aan de regionale economie. De regionale infrastructuur van weg, water en rail kent nog veel knelpunten die kunnen worden verbeterd. De extra uitgaven voor verduurzaming van onze energievoorzieningen sturen we zo veel mogelijk naar de regio. Noord-Nederland wordt een gebied waar grootschalige innovaties op duurzaam energiegebied in de praktijk als eerste worden toegepast.

 • Behoud overheidsdiensten in economisch kwetsbare regio’s, zoals de Vliegbasis Leeuwarden, het CJIB, het UWV, regionale gevangenissen, de Belastingdienst, de gerechtelijke dienst, militaire kazernes en gerechtshoven in bijvoorbeeld Leeuwarden en Assen.
 • De Rijksoverheid versterkt samen met de lokale en provinciale overheid de regionale economie. Sterke economische clusters in de regio, bijvoorbeeld in industrie of landbouw, krijgen steun bij programma’s voor innovatie en verduurzaming. Bijvoorbeeld de chemiesector in Noord-Nederland, Dairy Chain Fryslân, het voedselcluster FoodValley (World Food Center) in de Gelderse Vallei of de inzet op watertechnologie in Zeeland en Fryslân.
 • Extra investeringen in Defensie worden mede benut voor investeringen in de regionale economie en werkgelegenheid: (her)opening van kazernes, extra werkgelegenheid en een economische impuls voor de regio’s van ons land.
 • De economie in de grensregio’s wordt versterkt door het wegnemen van belemmeringen voor grensarbeiders en ondernemers. De Rijksoverheid zorgt voor goede afstemming met Duitsland en België over diploma-erkenning en het afstemmen van regelgeving.
 • Snel internet moet overal in Nederland beschikbaar zijn voor huishoudens, scholen en bedrijven.
 • Leefbare krimpregio’s. Structurele versterking van de economie en bereikbare voorzieningen houden krimpregio’s leefbaar. Ook is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals openbaar vervoer en snel internet. Er komt meer experimenteerruimte voor dunbevolkte gebieden en grensregio’s. Regio’s die anticiperen op krimp (‘anticipeerregio’s), zoals Oost-Drenthe en Schouwen-Duiveland, moeten gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten van de Rijksoverheid als de zogenoemde topkrimpgebieden.
 • Scholen in krimpregio’s. Wij investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio’s. Van scholen wordt verwacht dat zij samen zoeken naar toekomstbestendige oplossingen, maar de vrijheid voor eigen keuzes blijft overeind. We verlagen de stichtingsnormen en opheffingsnormen zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.
 • Verantwoorde ruimte voor plattelandsgemeenten. Uitbreidingen van steden en dorpskernen (‘rode functies’) worden op regionaal niveau afgewogen. Clustering van voorzieningen is nodig om het voorzieningenniveau in krimpgebieden op peil te houden.
 • Het sluiten van verzorgingshuizen op het platteland wordt zoveel mogelijk voorkomen. Behoud van tehuizen is belangrijk voor behoud van sociale netwerken en ook voor de leefbaarheid.
 • Hergebruik van bestaande gebouwen. Zowel in de steden en dorpen (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen) als op het platteland (vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren) is veel leegstaand vastgoed. Veel van de nieuwe ruimtevraag voor wonen, werken en voorzieningen kan door hergebruik, transformatie of sloop/nieuwbouw in bestaande panden worden gerealiseerd.

Specifieke maatregelen

 • Geen stoplichten op de snelweg. De knooppunten Hooipolder (A27/A59) en Barneveld (A1/A30) worden afgemaakt.
 • De geplande tolheffing wordt geschrapt op de Blankenburgverbinding en de A15 Arnhem-Zevenaar.
 • Goede achterlandverbindingen. Routes met veel vrachtverkeer zoals de A67, A15 en A1 worden waar nodig verbreed van 2 naar 3 rijstroken per richting om de doorstroming te bevorderen. De doorstroming op de N59 wordt verbeterd. 
 • Spoor: grensregio’s beter ontsluiten. De verbindingen Groningen-Bremen, Eindhoven-Düsseldorf, Heerlen-Aken en Roosendaal-Antwerpen worden in samenwerking met de buurlanden versneld. Een kink in de kabel voor de realisatie van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Duitsland is de kapotte spoorbrug Friesenbrücke over de Ems in Duitsland. Wij maken ons sterk voor een snel herstel.
 • Korte route naar Duitsland. Om de binnenvaart te bevorderen is de realisatie van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde