Saba

Saba

De staatkundige wijziging van 10-10-‘10 waarmee Bonaire, Sint Eustatius en Saba ‘openbare lichamen’ werden van Nederland, was met hooggespannen verwachtingen omgeven. Na ruim zes jaar blijkt dat deze verwachtingen niet zijn uitgekomen. Het ontbreekt aan vertrouwen in de politiek en de leefomstandigheden en perspectieven van de bevolking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn niet voldoende verbeterd.

De ChristenUnie zet zich in voor een warme band tussen het Europees deel en het Caribisch deel van Nederland: vanuit verbondenheid en met een dienende houding de BES-eilanden helpen de situatie voor de bevolking duurzaam te verbeteren, met oog voor de eigenheid en cultuur van deze eilanden. De dialoog moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

  • Sociale voorzieningen op de BES-eilanden worden op peil gebracht, met focus op verbetering van de situatie voor kinderen.
  • Vaststellen van minimumnormen sociale zekerheid. Het CBS en de planbureaus krijgen de opdracht gezamenlijk een advies uit te brengen over de normering van het voorzieningenniveau voor de BES-eilanden. Dit advies moet het mogelijk maken om op basis van empirische cijfers billijke minimumnormen te specificeren voor sociale zekerheid.
  • Ondersteuning alleenstaande moeders. Te veel kinderen groeien op in armoede en worden geconfronteerd met huiselijk geweld. De zorg is gebrekkig en voor gehandicapte kinderen bestaan geen voorzieningen. Daarom is het nodig om de ondersteuning van alleenstaande moeders en uitkeringen op het juiste niveau te brengen.
  • Investeren in onderwijs is onverminderd nodig om de kinderen een toekomstperspectief te bieden en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Het onderwijs moet zo worden ingericht dat de jongeren toegerust zijn om de overstap te maken naar universiteiten in de omliggende landen, zoals de VS, of Nederland.
  • Remigratie aantrekkelijker maken voor geschoolde eilanders. Om een duurzame toekomst voor de eilanden te realiseren is een nieuwe generatie nodig van goed opgeleide eilanders die het eiland besturen. Veel jonge eilanders vertrekken naar het buitenland voor vervolgopleidingen en keren niet terug, een ‘brain drain’ voor de eilanden. Retourmigratie moet aantrekkelijker worden gemaakt. Dit kan door meer aantrekkelijke banen op de eilanden te creëren en aan afgestudeerde eilandjongeren die het bestuur van de eilanden willen versterken bestuurstrainingen aan te bieden op de eilanden.
  • Snel regelen dat Caribisch Nederland kan stemmen voor de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil daarom snel de herziening van de Grondwet afronden om het kiesrecht van de eilanden voor de Eerste Kamer te regelen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde