Schone energie

Schone energie

 • Minimumprijs CO2. Een hoge en jaarlijks stijgende minimumprijs voor CO2 samen met een kopgroep van buurlanden. Het Europese emissiehandelsysteem (ETS) wordt vergaand aangescherpt. 
 • Van energiebelasting naar CO2-belasting. De energiebelasting wordt meer gebaseerd op CO2-uitstoot, waardoor schone energie en duurzame warmte aantrekkelijker worden. Op termijn wordt de energiebelasting verschoven van de gebruiker naar de bron, waarbij hernieuwbare energie wordt vrijgesteld.
 • Energie van eigen dak. Investeringszekerheid voor zelfopgewekte elektriciteit. Zolang de opslag van energie voor huishoudens nog geen serieuze optie is, blijft de belastingkorting voor lokale energieopwekking door particulieren en coöperaties in stand. De salderingsregeling van opgewekte zonne-energie dient daarom gehandhaafd te blijven.
 • Duurzame prikkels industrie. De belasting op energie gaat omhoog voor grootverbruikers. Bedrijven kunnen de belasting ontlopen door investeringen in energietransitie en besparing. Bij het tempo van invoering zal rekening worden gehouden met werkgelegenheidseffecten. De handhaving van de Wet Milieubeheer wordt aangescherpt. 
 • Investering in duurzame innovatie. Er komt meer geld voor de schone technieken en de duurzame warmtevoorziening van de toekomst. Subsidies voor realisatie van hernieuwbare energie worden bij een hoge CO2-prijs geleidelijk afgebouwd. Hierbij gelden eerlijke overgangsregelingen. 
 • Meer windenergie. Er komt een uitbreiding van windparken op zee, waarbij rekening wordt gehouden met kustgemeenten, ecologie, scheepvaart en visserij. Windparken op land worden uitgebreid tot 6000 MW in 2020 en verdere groei na 2020. De energietransitie heeft een enorme ruimtelijke impact. Belangrijke voorwaarden zijn dat omwonenden nauw worden betrokken bij plannen voor windenergie en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Mede-eigenaarschap zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. 
 • Afbouw kolencentrales. De ChristenUnie wil snel af van de kolencentrales. Hogere milieunormen voor energiecentrales en het stoppen met subsidie voor biomassabijstook. 
 • Verplichte inzet van bio-energie, in de chemiesector, het vrachtverkeer en de productie van groen gas. De productie van biomassa mag geen ongewenste effecten hebben op het klimaat, de biodiversiteit en de voedselvoorziening. 
 • Geen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem. 
 • Geen opslag van CO2. Geen prioriteit en overheidsgeld voor ondergrondse opslag van CO2, omdat het een dure techniek is die veel energie kost en geen bijdrage levert aan de energietransitie. 
 • Publieke investeringen. De overheid maakt bindende afspraken met grote publieke investeerders (zoals pensioenfondsen) om investeringen in fossiele energie af te bouwen en te verschuiven naar schone energie en energiebesparing. Door middel van wetgeving kan worden afgedwongen dat een minimumpercentage in energietransitie wordt geïnvesteerd.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde