Tuinbouw

Tuinbouw

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst in ons land.

De Nederlandse land- en tuinbouw is toonaangevend in de wereld en is van groot belang voor de Nederlandse economie. Dat willen we graag zo houden. De komende jaren zal naast de export van producten de export van kennis steeds belangrijker worden. Met het gerenommeerde instituut Wageningen University & Research Centre levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het wereldwijde vraagstuk van voedselzekerheid. De Nederlandse kennis en expertise op het gebied van gewasveredeling, resistentie, oogsttechnieken en logistiek kunnen boeren en tuinders in zich ontwikkelende landen helpen om in hun specifieke situatie tot betere opbrengsten en minder voedselverliezen te komen.

De agrarische sector in Nederland staat echter onder druk. Klimaatverandering en natuuropgaven vragen van agrariërs dat zij inspelen op veranderende omstandigheden. Veel sectoren hebben te maken met over het algemeen lage en sowieso zeer beweeglijke prijzen door het wegvallen van productiebeperkingen, boycots door derde landen en daarmee overproductie. De melkveehouderij staat voor enorme uitdagingen nu het melkquotum is weggevallen, iets waar de ChristenUnie altijd voor heeft gewaarschuwd. Ondernemers, ook zij die duurzamer willen produceren, krijgen niet de prijs voor hun producten die zij wel verdienen. Intensivering van de landbouw kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten, waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. In plaats van gezond boerenverstand zien we een stapeling van wet- en regelgeving. Wekelijks stoppen vele boeren en tuinders - veelal noodgedwongen - met hun bedrijf, vaak omdat er geen bedrijfsopvolger is of omdat er bedrijfseconomisch te weinig perspectief is.

Europese landbouwsubsidies moeten we behouden met het oog op voldoende, betaalbaar en betrouwbaar voedsel en het leefbaar houden van het platteland. Wij zijn wel voorstander van omvorming van de subsidievoorwaarden. Meer doel- in plaats van middelvoorschriften en meer gericht op vergroening.

De ChristenUnie wil dat er dat in Nederland ruimte blijft voor boeren en tuinders om te ondernemen, zodat gezinsbedrijven kunnen voortbestaan en er perspectief blijft voor jonge boeren.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde